r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie

De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. Kort samengevat werkt de EU aan een veiliger en welvarender leven voor de Europese burgers. Ook regelen de verdragen op welke manier en door welke instellingen de EU die doelen kan proberen te bereiken.

In de verdragen zijn er per beleidsterrein afspraken gemaakt over welke bevoegdheden de EU op dat terrein heeft, en wat de lidstaten zelf regelen. Er is vastgelegd welke besluitvormingsprocedures er gebruikt worden en wat de bevoegdheden van de verschillende Europese instellingen zijn. Die kunnen per beleidsterrein verschillen, wat het totaal aan regels en procedures soms vrij ingewikkeld en onoverzichtelijk kan maken.

Daarnaast hebben de lidstaten en de Commissie samen afspraken gemaakt over de aanpak van praktische bestuurlijke vraagstukken. In februari 2017 heeft het Europees Parlement drie resoluties aangenomen over de toekomst van de EU. Het gaat om voorstellen om het institutioneel beleid van de EU te hervormen. Daarnaast kwam de voorzitter van de Europese Commissie Juncker in maart 2017 met vijf mogelijke scenario's voor de toekomst van de EU.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Wie - de Europese instellingen

De Europese Unie kent een aantal instellingen. Een viertal daarvan bepaalt in grote lijnen wat de EU doet. Hier wordt de nadruk gelegd op de plaats die zij innemen in de balans tussen het nationale en Europese niveau van besluitvorming.

 • 1. 
  De Europese Commissie is het 'dagelijkse bestuur' van de Europese Unie. De Commissie vertegenwoordigt de EU als geheel, de Commissie moet uitgaan van het Europese belang. In de praktijk houdt de Commissie in haar werk wel rekening met nationale belangen en wensen.
 • 2. 
  De Raad van Ministers is - soms gedeeld met het Europees Parlement - wetgever. In de Raad zijn alle lidstaten van de EU vertegenwoordigd door middel van hun ministers van het betreffende beleidsgebied. De Raad kan samenkomen in tien verschillende samenstellingen, bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken of Milieu. In de Raad worden de nationale belangen behartigd.
 • 3. 
  De Europese Raad vertegenwoordigt de lidstaten op het hoogste niveau. De Europese Raad moet ontwikkeling van de EU als geheel in grote lijnen uitzetten, maar in de praktijk spelen nationale belangen een zeer grote rol in het werk van de Europese Raad.
 • 4. 
  Het Europees Parlement is, samen met de Raad van Ministers, wetgever. De gekozen volksvertegenwoordigers in het EP moeten opkomen voor de burgers uit de gehele Europese Unie. In de praktijk speelt behalve politieke overtuiging nationaliteit in meer of mindere mate wel mee bij de afweging die individuele Europarlementariërs maken.

Ook enkele andere EU instellingen zijn betrokken bij het wetgevingsproces, zoals het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité. De rol van deze instellingen is echter beperkt zich tot het geven van advies. De meeste andere EU instellingen zijn vooral gericht op het ondersteunen en uitvoeren van beleid.

2.

Wat en wanneer - bevoegdheden van de Europese Unie

Verdragen
Bron: European Commission

Wat de EU mag doen

De verdragen die de bevoegdheden en het functioneren van de Europese Unie vastleggen zijn gesloten door de lidstaten van de Europese Unie. Zij bepalen dus hoeveel soevereiniteit zij overdragen aan de EU. De Europese Unie mag niet zelfstandig haar bevoegdheden uitbreiden.

De verdeling van de bevoegdheden is op drie manieren afgebakend:

 • 1. 
  Beleidsterreinen waarop de Europese Unie het exclusieve recht heeft om beleid te maken. Dit betreft slechts een paar beleidsterreinen.
 • 2. 
  Beleidsterreinen waarop de EU en de lidstaten de bevoegdheid om beleid te mogen maken delen. De EU maakt dan op Europees niveau beleid, en de lidstaten doen dat ieder afzonderlijk op nationaal niveau. Wel moeten de lidstaten rekening houden met wat er op Europees niveau is besloten - regels mogen elkaar niet tegenspreken.
 • 3. 
  Beleidsterreinen waarop de EU een ondersteunde rol heeft. De EU bevordert de samenwerking en onderlinge afstemming op deze terreinen, maar het echte beleid wordt gemaakt door de lidstaten zelf.

Op beleidsterreinen die niet in de verdragen genoemd worden mag de Europese Unie geen beleid maken.

Afweging nationaal of Europees?

Dat de Europese Unie beleid mag en kan opstellen betekent niet automatisch dat de Europese Unie alle regels maakt. Iedere keer als de Europese Unie nieuw beleid wil maken wordt er rekening gehouden met de volgende drie principes:

 • Subsidiariteit

  Dit beginsel moet garanderen dat besluiten op een zo laag mogelijk niveau (zo dicht mogelijk bij de burger) worden genomen. Een besluit mag alleen op Europees niveau genomen worden, als dat niet goed op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau kan gebeuren.

 • Het attributiebeginsel

  Volgens dit beginsel mag de Europese Unie (EU) alleen regels maken en optreden op grond van bevoegdheden die de lidstaten aan de EU hebben toegekend. Alle andere bevoegdheden behoren toe aan de lidstaten zelf. Met het attributiebeginsel moet zowel bij het interne als het internationale optreden van de EU rekening gehouden worden. Het attributiebeginsel is vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

3.

Hoe - besluitvormingsprocedures

De Europese Unie neemt jaarlijks veel besluiten. Dat doet de Europese Unie volgens een aantal procedures. Naast de gewone wetgevingsprocedures kent de EU een aantal bijzondere wetgevingsprocedures. Daarnaast zijn er aparte procedures voor regelgeving die de details van eerder aangenomen besluiten uit moet werken.

Invloed van de nationale parlementen

Ook de nationale parlementen spelen een rol bij Europese besluitvorming. Daarvoor kunnen zij twee routes bewandelen.

 • 1. 
  Deze route gaat om de vraag of dingen nationaal of Europees geregeld moeten worden: parlementen kunnen bezwaar maken tegen voorstellen van de Europese Commissie als ze vinden dat het voorstel helemaal niet Europees geregeld zou moeten worden. Als genoeg parlementen bezwaar maken krijgt de Commissie een gele of oranje kaart. Het voorstel is dan formeel misschien niet meteen van tafel, maar in de praktijk zal de Commissie het voorstel flink aanpassen of intrekken.
 • 2. 
  Deze route gaat over de mogelijkheden die parlementen hebben om tijdens Europese besluitvorming invloed uit te oefenen: parlementen kunnen - afhankelijk van hoe de onderlinge verhouding tussen parlement en regering is geregeld in de lidstaat - hun regering verzoeken of dwingen bepaalde standpunten in te nemen bij vergaderingen van de Raad van Ministers en de Europese Raad.

Nederland

Als lidstaat is Nederland betrokken bij de besluitvorming over Europese regelgeving

De Eerste én de Tweede Kamer hebben ieder ook een aparte commissie die zich met Europese zaken bezig houdt. Die commissies werken samen met de vakcommissies.

Democratie en Europa

De nationale parlementen en het Europees Parlement worden door de burger gekozen. Beide spelen een belangrijke rol in de besluitvorming op Europees niveau. Op individueel niveau is het voor burgers lastig om invloed uit te oefenen, al zijn er wel mogelijkheden. Zo kunnen burgers via het Europees Burgerinitiatief proberen de Commissie ertoe te bewegen om met beleid te komen over een bepaald onderwerp. Daarnaast organiseren de Europese instellingen raadplegingen en andere initiatieven om de mening van de burger te horen.

Niet alleen burgers maar ook bedrijven en belangengroepen proberen invloed uit te oefenen op het Europese beleid.

4.

Waarmee - rechtsinstrumenten

De Europese Unie gebruikt verschillende instrumenten om Europese wet- en regelgeving mee vast te leggen, om beleid van de lidstaten mee te coördineren of de lidstaten mee te adviseren. Rechtsinstrumenten zijn onder te verdelen in twee categorieën, bindende en niet-bindende rechtsinstrumenten. Uitvoerende rechtsinstrumenten vallen onder de bindende instrumenten, maar zijn als aparte categorie opgenomen.

5.

Bestuurlijke afspraken

De Europese Unie en de lidstaten hebben regels afgesproken over goed bestuur. Die moeten ervoor zorgen dat de verschillende lidstaten binnen de Europese Unie gemakkelijker met elkaar kunnen samenwerken. Dit gaat meestal om heel technische zaken die weinig met inhoudelijk beleid te maken hebben, maar daarom niet minder belangrijk zijn.

De afspraken over het hanteren van gelijke definities en methoden voor het verzamelen van statistische gegevens vormen een goed voorbeeld. Ze kunnen gevolgen hebben voor de berekening van de grootte van het Bruto Binnenlands Product. Het BBP bepaalt het bedrag dat landen moeten bijdragen aan de Europese begroting. Het hanteren van verschillende rekenmethoden kan ertoe leiden dat landen volgens de ene definitie wel voldoen aan normen of regels, maar volgens een andere definitie niet.

Regels over financieel beheer vallen onder het beleid fraudebestrijding.

Ook de Europese instellingen onderling hebben werkafspraken om het functioneren van de Europese Unie zo soepel mogelijk te laten verlopen, vastgelegd in inter-institutioneel akkoorden. De verschillende instellingen doen daarnaast in meer of mindere mate mee met het lobbyregister, waar wordt bijgehouden met welke bedrijven en belangengroepen het bestuur van de Europese Unie allemaal contact heeft.

In mei 2015 presenteerde de Europese Commissie de agenda voor betere regelgeving. Volgens eurocommissaris Frans Timmermans moeten nieuwe Europese voorstellen vooraf beter getest worden op hun effectiviteit. Deze taak komt terecht bij een nieuwe instelling namelijk de onafhankelijke Regulatory Scrutiny Board, voorheen de Impact Assessment Board. Ook wil de Commissie belanghebbenden intensiever bij het wetgevingsproces betrekken door hen de gehele wetgevingscyclus te betrekken. Dit maakt de EU transparanter en moet bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de Europese wetten.

6.

Toekomst Europese Unie

Commissievoorzitter Juncker schetste in maart 2017 vijf scenario's over hoe de Europese Unie zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Hij wil dat de lidstaten zich duidelijk uitspreken over de vraag op welke terreinen de lidstaten moeten (blijven) samenwerken. En dat bij die keuze ook duidelijk moet worden hoeveel bevoegdheden de Europese Unie dan krijgt om effectief te kunnen handelen op die beleidsterreinen.

 • 1. 
  Doorgaan op de huidige wijze
 • 2. 
  De EU beperkt zich tot de interne markt
 • 3. 
  De EU gaat op een kleiner aantal beleidsterreinen intensiever samenwerken
 • 4. 
  Groepen landen ('kopgroepen') kunnen op specifieke terreinen nauwer samenwerken
 • 5. 
  Verdere integratie

7.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Algemeen overzicht EU

Factsheet Europees Parlement

Wetgevingsoverzicht

Terug naar boven