r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

MEPs spreken zich uit voor het zevende kaderprogramma voor onderzoek

zaterdag 17 juni 2006

De EU zal een groter deel van haar begroting spenderen aan onderzoek en ontwikkeling. Al hadden de parlementsleden nog meer geld beschikbaar willen stellen, zij spreken toch hun steun uit voor de € 50 mrd voor de periode 2007-2013. Dit is een aanzienlijke verruiming van het budget ten opzichte van het zesde kaderprogramma. Het EP stelt ook criteria op voor de Europese financiering van embryonaal stamcelonderzoek.

Het Parlement neemt het verslag aan van rapporteur Jerzy Buzek (EVP-ED, PL). Het zevende kaderprogramma is het belangrijkste instrument van de EU voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling. Het nieuwe programma krijgt voor de totale looptijd van zeven jaar een budget van € 50,521 mrd. De Europese Commissie had een bedrag van € 72,726 mrd voorgesteld, maar de aanname van de financiële vooruitzichten 2007-2013 heeft tot een vermindering geleid. Desalniettemin zijn de fondsen flink verhoogd ten opzichte van het zesde kaderprogramma dat een budget had van € 16,279 mrd voor een periode van vijf jaar.

Net zoals bij de bespreking van het zesde kaderprogramma het geval was, is ook nu het meest controversiële punt of het gebruik van embryonale stamcellen door het kaderprogramma gefinancierd mag worden. Het EP beantwoordt deze vraag bevestigend, mits het betreffende onderzoek in de lidstaat waar het wordt uitgevoerd, is toegestaan (het betreffende amendement van de onderzoekscommissie wordt aangenomen met 284 stemmen voor, 249 stemmen tegen, bij 32 onthoudingen). Dit is in lijn met het uitgangspunt van het zesde kaderprogramma.

Volgens het huidige, zesde kaderprogramma wordt geen EU-financiering beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het klonen van mensen, de schepping van menselijke embryo's voor onderzoek (met inbegrip van het zogenaamde therapeutische klonen) en onderzoek dat als doel heeft de genetische verandering van de menselijke soort. Financiering van onderzoek naar het gebruik van embryonale stamcellen is onder strikte voorwaarden toegestaan: de embryo's moeten "restembryo's" van IVF-behandelingen zijn en er moet nadrukkelijk toestemming zijn gegeven voor het gebruik van deze embryo's. Onderzoeksteams moeten aantonen dat het gebruik van deze embryonale stamcellen wetenschappelijk gerechtvaardigd is en dat het gebruik van stamcellen uit navelstrengbloed geen goed alternatief is. Een dergelijk onderzoeksvoorstel waarvoor EU-financiering wordt aangevraagd, moet bovendien ethisch worden getoetst op Europees niveau en in elk land waar het onderzoek zal worden uitgevoerd. In geen geval worden projecten gefinancierd die in het land waar ze zullen worden uitgevoerd, niet zijn toegestaan. Ten slotte moet elk voorstel nog worden goedgekeurd door een comité waarin alle 25 EU-lidstaten zijn vertegenwoordigd.

De amendementen van het Parlement hebben als doel te waarborgen dat het nieuwe kaderprogramma geen onderzoek financiert dat is gericht op:

  • klonen van mensen voor reproductiedoeleinden;
  • het veranderen van de genetische code van mensen;
  • het creëren van menselijke embryo's louter voor onderzoeksdoeleinden;
  • het creëren van menselijke embryo's louter voor het verkrijgen van stamcellen.

Desalniettemin mag onderzoek naar het gebruik van menselijke stamcellen, zowel van volwassenen als van (rest)embryo's, gefinancierd worden naargelang de inhoud van het onderzoeksvoorstel en het wettelijke raamwerk van de betrokken lidstaat.

Andere amendementen van het EP hebben betrekking op het ondersteunen van KMO's en jonge onderzoekers. Het EP wijst 15% van het budget van het programma Samenwerking toe aan KMO's. Daarnaast moeten volgens het Parlement reïntegratiesubsidies beschikbaar worden gesteld om de brain drain uit Europa te stoppen. Voorts bepalen de leden dat tweederde van de beschikbare begroting voor het thema Energie naar energie-efficiëntie, energiebesparing en naar hernieuwbaar energiegebruik moet gaan.

Andere amendementen beogen de op te richten Europese Onderzoeksraad een onafhankelijke basis te geven en meer evaluaties uit te voeren. In plaats van één evaluatie door de Europese Commissie in 2010, wil het EP onderzoek dat er een evaluatie plaatsvindt in 2009 en een in 2011. Met name wat betreft de ethische kwesties wil het Parlement de vinger aan de pols blijven houden en het beleid vaststellen in het licht van de wetenschappelijke ontwikkelingen.

Het Parlement neemt ook, met 457 stemmen voor, 97 stemmen tegen, bij 22 onthoudingen, een tweede verslag van rapporteur Buzek aan, over het zevende kaderprogramma voor Euratom (2007-2011). Voor dit programma wordt € 2,751 mrd beschikbaar gesteld (dit was € 3,092 mrd in het oorspronkelijke voorstel).

REF.: 20060615STO09076

Nadere informatie :

Jerzy Buzek (EVP-ED, PL)


Terug naar boven