r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag van de Commissie «Minderheidstalen in de Europese Unie».

Dit BNC-fiche is door de Nederlandse regering gemaakt naar aanleiding van het verschijnen van het document COM(1994)602 van de Europese Commissie. Het bevat onder andere de eerste algemene standpuntbepaling van de Nederlandse regering.

 

1.

Nummer van het Commissie-document

COM(94)602

2.

Publikatieblad

3.

Voor onderhandelingen eerstverantwoordelijke Ministerie

OCW

4.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel

Het betreft hier een verslag van de werkzaamheden van de Commissie t.b.v. de minderheidstalen (zoals het Fries), zigeneurtalen en het Jiddisch in de periode 1989­1993. Het verslag begint met een inleiding die de Europese dimensie van de Europese minderheidstalen en regionale talen aangeeft: initiatieven van het EP, verwijzing naar het Verdrag van Maastricht, initiatieven van de EU op het gebied van onderwijs en cultuur etc. Vervolgens wordt ingegaan op de werkzaamheden van de Commissie: financiering van de studie «Euromosaic», verslagen over de door de Commissie gefinancierde activiteiten en het ondersteunen van projecten. Het budget voor acties ter ondersteuning voor dergelijke talen bedroeg in 1993 en in 1994 3,5 MECU. In de conclusie wordt o.a. een overzicht gegeven van criteria waaraan aanvragen voor subsidie dienen te voldoen alsmede van de hoogte van de financiering (meestal 15 tot 35%). Het verslag wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen, waaronder prioritaire gebieden: 1. tweetalig en meertalig onderwijs; 2. media- en culturele projecten; 3. voorlichtingscentra en netwerken; en 4. studiebezoeken en uitwisseling.

5.

Consequenties voor de nationale rechtsorde en beleid c.q. lagere overheden

Geen.

´´

6.

Meer informatie

 

Terug naar boven