r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Aansprakelijkheid, auteursrecht en gebruik persoonsgegevens

Delen

Inhoud

1.

Aansprakelijkheid

De redactie van deze site besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Zij kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De redactie is slechts beperkt verantwoordelijk voor nieuws en agenda-informatie; deze wordt vooral betrokken van externe bronnen, bijvoorbeeld het ANP, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de originele tekst. Zij is wel verantwoordelijk voor de selectie van deze artikelen en de daarin eventueel gelegde links.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Er kan niet worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig. Met ingang van 1 juli 2013 is de elektronische uitgave van het PB (e-PB) leidend, voordien was alleen de papieren versie rechtsgeldig.

2.

Auteursrecht

Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Het gebruik van (informatie van) deze site voor niet-commerciële doeleinden is uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van de redactie. Verzoeken daartoe zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming ter zake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt.

Het auteursrecht op sommige door Europa Nu overgenomen teksten berust niet bij de redactie, maar bij de bron, bijvoorbeeld het ANP. In dat geval heeft de redactie toestemming voor overname; voor derden geldt die toestemming niet. De redactie is in die gevallen ook niet gerechtigd die toestemming namens andere partijen te geven.

3.

Gebruik persoonsgegevens

De redactie gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Delen

Terug naar boven