r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Begrotingsbevoegdheid Europees Parlement

Het Europees Parlement stelt samen met de Raad van Ministers de jaarlijkse begroting van de Europese Unie vast. Voor het vaststellen van de begroting wordt een speciale begrotingsprocedure gevolgd waarbij het Europees Parlement volledige medebeslissingsbevoegdheid heeft. De onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, die de eerste ontwerp-begroting opstelt, duren gemiddeld genomen een half jaar en worden gewoonlijk in december afgerond.

Bevoegdheden binnen scherpe kaders

De jaarlijkse begroting moet voldoen aan de kaders die zijn vastgesteld in het meerjarig financieel kader. In het meerjarig financieel kader hebben de lidstaten afgesproken hoeveel de Europese Unie jaarlijks maximaal mag uitgeven en hoe de Europese begroting gefinancierd wordt. Het Europees Parlement heeft geen rol in het vaststellen van het meerjarig financieel kader.

Rol Europees Parlement bij de controle op de begroting

Het Europees Parlement is de eerstverantwoordelijke instelling voor wat betreft de controle op de begroting. Via de kwijtingsprocedure moet het EP de gedane uitgaven goed- of afkeuren.

1.

Meer informatie

 
 

Terug naar boven