r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Werken in een ander land in de Europese Unie

Volgens de Europese wetgeving hebben kunnen alle EU-burgers in een ander EU-land in loondienst of als zelfstandige te gaan werken, er werk te zoeken, of er van een pensioen te genieten. Burgers afkomstig uit een andere EU-lidstaat moeten dan op dezelfde manier worden behandeld als de burgers van dat land. 17 Miljoen Europeanen wonen of werken in een andere lidstaat dan waar ze vandaan komen.

Vrijwel alle vacatures in de EU staan onder dezelfde voorwaarden open voor alle EU burgers. U heeft recht op dezelfde sociale zekerheidsuiterkingen als de burgers van het EU land waar u verblijft. Voor enkele beroepsgroepen worden diploma's in de hele EU erkend.

Door elf nationale parlementen is een gele kaart getrokken tegen een voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de detacheringsrichtlijn. Burgers die tijdelijk worden uitgezonden zouden evenveel moeten gaan verdienen als hun collega's in het gastland die hetzelfde werk doen. De Commissie heeft de gele kaart naast zich neer gelegd. De Raad en het Europees Parlement zijn hier nog over aan het onderhandelen.

Delen

Inhoud

1.

Een baan zoeken

U kunt op elke vacature in andere EU-landen solliciteren. Voor u gelden dan precies dezelfde voorwaarden als voor de burgers van dat land. Wel kan een land sommige overheidsbanen voor de eigen burgers reserveren, wanneer die te maken hebben met de bescherming van de openbare orde of het landsbelang (bv. bij het leger, de politie, justitie, de belastingdienst of de diplomatieke dienst).

Voor werkzoekenden uit Roemenië en Bulgarije (deze landen zijn pas sinds 2007 lid van de Europese Unie) geldt een overgangsperiode waarbij het recht om te werken in de 'oude' vijftien EU-lidstaten aan beperkingen gebonden is.

De Europese Commissie beheert de internetsite EURES, waarop meer dan een miljoen vacatures in ruim 30 landen staan. Ook geeft de site informatie over onderwijsmogelijkheden.

Als u werkloos bent, hebt u het recht gedurende een redelijke periode in een ander EU-land te wonen om daar een baan te zoeken. Meestal is dit zes maanden, soms ook drie maanden. Als u langer dan drie maanden in een ander EU-land verblijft, moet u zich wel inschrijven bij de bevoegde instanties (in Nederland is dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die een bewijs afgeeft dat aan de inschrijfplicht voldaan is).

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u uw werkloosheidsuitkering ook nog maximaal drie maanden na aankomst in uw gastland ontvangen. Als u bijvoorbeeld in Nederland een werkloosheidsuitkering ontvangt, kunt u deze behouden terwijl u in een andere lidstaat werk zoekt. U moet daarvoor ten minste vier weken bij het Nederlandse arbeidsbureau (CWI) ingeschreven zijn geweest.

Op verzoek zal het arbeidsbureau u een E303-formulier toesturen, dat u ingevuld moet indienen bij het arbeidsbureau in het land waar u werk zoekt. Als u echter geen werk vindt en uw werkloosheidsuitkering wilt behouden, moet u binnen drie maanden naar uw land terugkeren en moet u zich daar bij het arbeidsbureau inschrijven.

2.

Sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden

De EU-voorschriften garanderen dat u bij één enkel stelsel voor sociale zekerheid bent aangesloten en dat u al uw rechten, en met name uw pensioenrechten, behoudt als u in een ander EU-land werkt.

In principe bent u verzekerd in het land waar u werkt. U hebt net als (onder bepaalde voorwaarden) uw gezinsleden recht op dezelfde socialezekerheidsuitkeringen en sociale voorzieningen als de burgers van uw gastland. Deze rechten omvatten:

  • gezondheidszorg,
  • uitkeringen bij ziekte, zwangerschap, werkloosheid, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten en overlijden,
  • ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en
  • gezinstoeslagen.

U moet ook dezelfde belastingen betalen als de burgers van het gastland.

Er gelden echter bijzondere voorschriften voor grensarbeiders en voor gedetacheerde werknemers. De Europese Commissie gaf in maart 2012 aan dat de naleving van deze regels soms te wensen overlaat, en pleitte daarom voor meer toezicht op de regels voor gedetacheerde werknemers.

Wel wordt nog steeds geëist dat EU-burgers die zich in een andere lidstaat willen vestigen, een economische activiteit uitoefenen of over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Na vijf jaar onafgebroken in een ander land te hebben gewoond, krijgen EU-burgers en hun familieleden echter een permanent verblijfsrecht, waaraan geen voorwaarden zijn verbonden.

Sindse 2012 zijn regels voor sociale zekerheid aangaande zpp'ers die actief zijn in een ander EU-land van kracht. Rechten die zijn opgebouwd in het land waar de ondernemer zijn of haar activiteiten ontplooide, zoals recht op een uitkering bij werkloosheid, blijven overeind. Dit is ook het geval als een dergelijke uitkering in het land van herkomst niet bestaat.

Europese Arbeidsautoriteit

In februari 2019 werd besloten tot de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Het agentschap moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, met name bij grensoverschrijdende arbeid. De ELA zou in 2023 op volle kracht moeten draaien met een jaarlijks budget van 50 miljoen euro.

3.

Erkenning van diploma's en kwalificaties in andere EU-landen

Als u zich in een ander EU-land wilt vestigen, worden voor enkele beroepsgroepen de diploma's automatisch erkend. Via de link hieronder vindt u een overzicht van beroepsgroepen waarvoor dit in principe geldt.

Vanaf 18 januari 2016 is het voor verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, makelaars en berggidsen makkelijker geworden om in een ander EU-land aan de slag te gaan dankzij de Europese beroepskaart (European professional card). Dat is een elektronisch certificaat waardoor hun diploma's in een ander land makkelijker worden erkend.

4.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven