r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wereldspelers

De Europese Unie (EU) is, na jaren van uitbreiding en groei, met haar 601,1 mln. inwoners en gezamenlijk inkomen van 18,7 biljoen euro een grote speler op het wereldtoneel geworden. Parallel hieraan is de EU een steeds belangrijker gesprekspartner voor de andere wereldspelers geworden.

De relaties met die wereldspelers hebben de EU meer beïnvloedingsmogelijkheden gegeven ten aanzien van bijvoorbeeld (wereld)handel en mensenrechten.

Inhoud

1.

De Europese Unie en de NAVO

De Europese Unie - of liever gezegd de EGKS als voorloper van de EU - en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zijn beide kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De EU had als doel om een eind te maken aan oorlogen tussen buurlanden. De NAVO had als doel om een verdedigende alliantie te vormen in het licht van de toenemende macht van de Sovjet Unie in de Oost-Europese landen.

Tot op de dag van vandaag, waarin dreigingen uit zowel het zuiden als het oosten komen, is samenwerking nog steeds aan de orde. De veiligheid van de EU en de NAVO zijn sterk met elkaar verbonden, aangezien 22 EU-lidstaten ook lid zijn van het NAVO bondgenootschap.

In 2001 is de samenwerking tussen de EU en de NAVO geformaliseerd. Op reguliere basis vinden er gesprekken op verschillende niveaus tussen de EU en de NAVO plaats. De twee organisaties hebben op verschillende plekken gezamenlijk deelgenomen aan missies, zoals op de Westelijke Balkan (Macedonië, Bosnië en Kosovo) en in Afghanistan, Darfur en Somalië.

2.

De Europese Unie en de Raad van Europa

De Raad van Europa en de Europese Unie hebben een lange traditie van samenwerking. De eerste samenwerking begon al in 1957, met de EEG, maar echte samenwerking begon vanaf 1992, toen de Europese Unie werd opgericht. De samenwerking is gebaseerd op fundamentele waarden zoals mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Het uitdragen van deze waarden in Europa en daarbuiten kan dan ook gezien worden als een gedeelde missie tussen de Raad van Europa en de EU.

Het rapport "A Sole Ambition for the European Continent" van Jean-Claude Juncker uit 2006 vormt de basis voor samenwerking tussen de twee organisaties, en leidde daarnaast tot het ondertekenen van het "Memorandum of Understanding" in 2007, waarin de samenwerking tussen beide organisaties wordt beschreven.

De strategische samenwerking is gebaseerd op de volgende drie pijlers: 1) politieke dialoog, 2) juridische samenwerking en 3) samenwerkingsprojecten. Naast deze drie pijlers die op lange termijn gelden, publiceert de Europese Unie elk jaar een document met daarin de prioriteiten voor de samenwerking met de Raad voor Europa voor het aankomende jaar. De prioriteiten voor het jaar 2018-2019 zijn geografische samenwerking (in kandidaat lidstaten van de EU), thematische samenwerking (mensenrechten, democratie en rechtsstaat), en andere horizontale kwesties als gendergelijkheid en vrouwenrechten.

3.

De Europese Unie en de Verenigde Naties

Ook de Verenigde Naties werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht, namelijk in oktober 1945. Op veel vlakken heeft de Europese Unie dezelfde prioriteiten als de Verenigde Naties, vandaar dat veel EU-initiatieven worden genomen in coördinatie met de activiteiten van de Verenigde Naties. Zo zijn bijvoorbeeld prioriteiten op het gebied van mensenrechten voor beide organisaties veelal hetzelfde. Hieronder valt onder andere het verspreiden van vrede en veiligheid, het respecteren van mensenrechten en het uitroeien van ziektes.

De Europese Unie heeft het doel om de samenwerking met de VN te versterken. Dat kan op verschillende gebieden zijn: conflictpreventie, mensenrechten, handelsbeleid en sociaal beleid. De samenwerking kan bestaan uit financiële steun van de Europese Commissie aan de VN, maar ook uit participatie van de Commissie in VN-fora en beleidsvorming.

In 2010 probeerde de Europese Unie haar status als waarnemer uit te breiden en meer rechten te krijgen. De EU wilde meer rechten krijgen zodat het gemakkelijker zou worden om met één stem te spreken en voorstellen niet meer via EU-lidstaten gedaan zouden hoeven worden. Het voorstel de EU uitgebreide rechten te geven werd in september 2010 door de VN verworpen. Toch behaalde een hernieuwde poging in mei 2011 meer succes. Het Hongaars voorzitterschap van de EU had de resolutie zo aangepast dat ook andere regionale organisaties (zoals de Afrikaanse Unie of de Arabische Liga) dezelfde rechten kunnen krijgen als zij daarom vragen. De EU heeft nu het recht om te spreken, voorstellen te doen, amendementen en moties in te dienen, reacties te geven en het recht om documenten te verspreiden.

4.

De Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) werd in 1995 opgericht als opvolger van het in 1947 opgerichte GATT. Binnen deze organisatie vormt de Europese Unie het grootste handelsblok ter wereld en wordt daarom gezien als belangrijke partij. In de WTO poogt een groot aantal landen hun handelsbeleid effectief op elkaar af te stemmen. Bij onderhandelingen treedt de Europese Commissie namens de Europese Unie op. De EU is zelf volwaardig lid van de handelsorganisatie, net als de 28 EU-lidstaten.

De Europese Unie streeft in het kader van de Wereldhandelsorganisatie onder meer naar een eerlijker en stabieler internationaal handelssysteem, bijvoorbeeld door een betere positie op de wereldmarkt mogelijk te maken voor derdewereldlanden. De EU streeft verder naar het openen van nieuwe markten voor bedrijven uit de EU, het handhaven van handelsregels en het creeëren van tastbare voordelen van internationale handel voor EU-burgers.

5.

De Europese Unie en de G20

De G20 is in 1999 opgericht. Binnen het kader van de G20 komen belangrijke geïndustrialiseerde en ontwikkelingseconomieën regelmatig bijeen om vraagstukken rondom de wereldwijde economie te bespreken. De EU zet zich binnen de G20 in voor afstemming van de wereldeconomie, ontwikkeling van opkomende economieën, eerlijke handel en hervorming van het financiële systeem. De EU is volwaardig lid van de G20 en stuurt haar eigen vertegenwoordigers.

6.

Meer informatie

Terug naar boven