r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (COSAC)

Elk parlement binnen de Europese Unie heeft een commissie die zich bezighoudt met Europese Zaken. Deze parlementaire commissies komen twee keer per jaar bijeen in de COSAC: de Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden. Ook het Europees Parlement is in dit orgaan vertegenwoordigd.

1.

Taken

COSAC heeft als doel de rol van de nationale parlementen in het communautair proces te versterken door:

  • de uitwisseling van informatie te intensiveren; parlementen houden elkaar op de hoogte van hun beoordelingen over ontwerp-wetteksten
  • tweemaal per jaar bijeen te komen in het land dat het voorzitterschap van de Europese Unie vervult
  • van gedachten te wisselen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang (met name op het gebied van buitenlands- en veiligheidsbeleid)
  • werkgroepen op te richten die studies verrichten naar specifieke zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de Europese Unie

Wanneer COSAC een bijdrage levert over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en vraagstukken in verband met grondrechten moeten het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hierover geïnformeerd worden.

2.

Besluitvorming

COSAC keurt haar standpunten met algemene stemmen goed. COSAC is een adviesorgaan. De uitspraken en bijdragen van dit orgaan worden niet namens de nationale parlementen gedaan. De beraadslagingen zijn dan ook niet bindend voor de nationale parlementen.

3.

Samenstelling

De COSAC is samengesteld uit zes vertegenwoordigers van elk nationaal parlement. Het parlement van het land dat het voorzitterschap van de Unie bekleedt, belegt de conferentie. Deze wordt gezamenlijk voorbereid door de parlementen van de trojka.

De Nederlandse delegatie (maximaal 6 leden) wordt voor elke conferentie samengesteld uit leden van de commissies voor Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer. Gewoonlijk maken de voorzitters van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken en van de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken deel uit van deze delegatie.

Deze voorzitters zijn:

4.

Geschiedenis

De COSAC is in mei 1989 in Madrid opgericht door de voorzitters van de parlementen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap (EG) op initiatief van de voorzitter van de Franse Nationale Vergadering. In 1991 heeft de COSAC een reglement opgesteld.

Het Europese Verdrag van Amsterdam (1997) bevatte een protocol over de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie. In dit protocol werd de COSAC formeel erkend. Het Verdrag van Lissabon heeft de rol voor nationale parlementen uitgebreid.

5.

Meer informatie

Terug naar boven