r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlementair behandelvoorbehoud

Als het parlement (de Eerste en/of Tweede Kamer) een voorstel dat in de Raad van Ministers besproken wordt erg belangrijk vindt voor Nederland, kan het parlement de regering vragen om niet met het voorstel in te stemmen voordat het hierover een debat met de regering heeft gevoerd. Na zo'n parlementair voorbehoud (ook wel behandelvoorbehoud genoemd) moet de regering de Kamer(s) informeren over de voortgang.

Het parlementair voorbehoud is ingevoerd bij de goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon. Het heeft alleen betekenis tussen het Nederlandse parlement en de Nederlandse regering; andere lidstaten zijn er niet door gebonden.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Actuele parlementaire behandelvoorbehouden

Parlementaire voorbehouden waarbij ten minste één van de wetgevingsdossiers waarvoor het voorbehoud geldt, nog in onderhandeling is.

dd begin    actueel parlementair voorbehoud bij:nl-dossierstatus voorbehoud
2018-11-06EU-voorstel betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG, COM (2018) 63935066formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2018-10-09EU migratievoorstellen COM (2018) 631, 633 en 63435048formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2018-10-09EU-voorstellen: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 64035052formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt

2.

Afgehandelde parlementaire behandelvoorbehouden

Parlementaire voorbehouden waarbij geen van de wetgevingsdossiers waarvoor het voorbehoud geldt, meer in onderhandeling is.

3.

Parlementaire behandelvoorbehouden per jaar (sinds 2010)

startjaarstatus#
71
201810
formeel beëindigd en materieel uitgewerkt
4
5
ingesteld1

4.

Procedureregeling Tweede Kamer

Binnen twee maanden nadat de Tweede Kamer een voorstel van de Europese Commissie voor een wetgevingshandeling, heeft ontvangen, kan zij besluiten het voorstel van zodanig politiek belang wordt geacht dat de Kamer over de behandeling daarvan op bijzondere wijze wenst te worden geïnformeerd.

De Kamer stelt de regering daarvan schriftelijk in kennis, waarna de regering direct een parlementair voorbehoud laat aantekenen bij de behandeling van het voorstel in de EU. Vervolgens vindt binnen vier weken een overleg plaats met de regering over het bijzondere politieke belang van het voorstel, waarin tevens afspraken worden gemaakt over de wijze van informatieverstrekking door de regering, over het verloop van de onderhandelingen en van de wetgevingsprocedure en over eventueel vervolgoverleg.

5.

Meer informatie

Terug naar boven