r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

De Algemene Vergadering is het belangrijkste overlegorgaan van de Verenigde Naties. Dit forum voor internationaal overleg is opgericht in 1945 en is tevens de enige vergadering waarin alle 193 lidstaten zijn vertegenwoordigd.

Zij hebben elk één stem. Besluiten over belangrijke zaken zoals kwesties betreffende vrede en veiligheid, de toelating van nieuwe leden en begrotingsvraagstukken vergen een twee derde meerderheid. Besluiten in andere kwesties neemt de Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks tussen september en december bijeen, onder leiding van de secretaris-generaal. Er kunnen ook bijzondere zittingen worden gehouden.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Functies en bevoegdheden

De Algemene Vergadering kan alle vraagstukken en alle zaken bespreken die binnen het kader van het Handvest van de Verenigde Naties vallen of die betrekking hebben op de bevoegdheden en functies van organen waarin dit Handvest voorziet. Hieronder valt onder meer:

  • het overwegen en uitbrengen van aanbevelingen over samenwerking bij het handhaven van de internationale vrede en veiligheid, met inbegrip van beginselen voor ontwapening en wapenbeheersing
  • het bespreken van alle vraagstukken over de handhaving van de internationale vrede en veiligheid en daarover aanbevelingen doen, tenzij een dergelijke kwestie in behandeling is bij de Veiligheidsraad
  • het bespreken en doen van aanbevelingen alle vraagstukken die binnen het kader van het Handvest vallen of die betrekking hebben op de bevoegdheden en functies van VN-organen, tenzij een dergelijk onderwerp in behandeling is bij de Veiligheidsraad
  • het verrichten van studies en doen van aanbevelingen ter bevordering van internationale samenwerking op politiek gebied en bij de ontwikkeling en codificatie van het internationaal recht
  • de verwezenlijking van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor iedereen, en internationale samenwerking op economisch, sociaal en cultureel vlak en op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg
  • het aanbevelen van maatregelen tot vreedzame regeling van conflicten tussen lidstaten die de vriendschappelijke betrekkingen kunnen schaden, ongeacht de vraag hoe die zijn ontstaan
  • het ontvangen en bespreken van verslagen van de Veiligheidsraad en andere VN-organen
  • behandeling en goedkeuring van de begroting van de Verenigde Naties en de financiële bijdragen van de lidstaten vaststellen
  • verkiezing van de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad, van de leden van de Economische en Sociale Raad en (indien nodig) bijkomende leden van de Trustschapsraad; het verkiezen in overleg met de Veiligheidsraad van de rechters van het Internationaal Gerechtshof; het benoemen, op aanbeveling van de Veiligheidsraad, van de secretaris-generaal

2.

Zittingen

De jaarlijkse reguliere zitting van de Algemene Vergadering begint op de dinsdag van de derde week van september (gerekend vanaf de eerste week met ten minste één werkdag).

De verkiezing van de voorzitter van de vergadering, van de 21 ondervoorzitters en van de voorzitters van de zes hoofdcommissies, geschiedt minstens drie maanden voor aanvang van de reguliere zitting.

Om een eerlijke geografische spreiding te garanderen, wisselt het voorzitterschap elk jaar tussen de volgende vijf groepen van staten: Afrikaanse, Aziatische, Oost-Europese, Latijns-Amerikaanse/Caribische en West-Europese staten.

3.

Bijzondere en spoedzittingen

Er kunnen ook bijzondere zittingen bijeen worden geroepen. Dat geschiedt op verzoek van de Veiligheidsraad, van een gewone meerderheid van VN-lidstaten of van één VN-lid mits een gewone meerderheid van de leden dit verzoek ondersteunt.

Bijzondere spoedzittingen kunnen bijeen worden geroepen binnen 24 uur volgend op het verzoek van de Veiligheidsraad (ingediend door negen willekeurige leden), van een gewone meerderheid van de VN-lidstaten, of van één lid, indien een gewone meerderheid van de leden dit verzoek ondersteunt.

4.

Meer informatie

Terug naar boven