r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Europese politieke partijen

Een Europese politieke partij is een samenwerkingsverband van verwante politieke partijen en/of personen uit verschillende EU-lidstaten. Een belangrijke taak voor Europese politieke partijen is burgers bewuster te maken van de EU. Verder kunnen gelijkgezinde partijen uit de lidstaten hun standpunten en werkwijzen beter afstemmen.

Een Europese politieke partij moet niet verward worden met de fracties in het Europees Parlement. Hoewel leden van fracties in het Europees Parlement vaak ook lid zijn van dezelfde Europese politieke partij, is dit zeker niet altijd het geval. Zo zijn de meeste leden van de EVP-fractie lid van de Europese Volkspartij die niet toevalligerwijs dezelfde naam draagt. De leden van de ECR-fractie daarentegen zijn lid van verschillende pan-Europese partijen of van geen enkele partij.

In juli 2017 waren er vijftien door de EU erkende Europese politieke partijen. Als erkende partij komen zij in aanmerking voor een Europese subsidie. Naast deze erkende partijen zijn er ook andere partijpolitieke en ideologische samenwerkingsverbanden.

In 2004 is een verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen in werking getreden. Dit statuut legt de voorwaarden vast waaraan een politieke partij op Europees niveau moet voldoen om te worden erkend en om zodoende recht te hebben op de financiering. In september 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend bij het EP en de Raad om het statuut te wijzigen. Het EP heeft hier in april 2014 mee ingestemd, de Raad in september 2014.

Delen

Inhoud

1.

Overzicht Europese fracties en Europese politieke partijen

 

Fracties in het Europees Parlement

Europese politieke partij(en)

1

Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)

Europese Volkspartij (EVP)

2

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het EP (Sociaaldemocraten)

Partij van Europese Socialisten (PES)

3

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (Liberalen en sociaal-liberalen)

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)

Europese Democratische Partij (EDP)

4

De Groenen/Europese Vrije Alliantie

Europese Groene Partij (EGP)

Europese Vrije Alliantie (EVA)

5

Europese Conservatieven en Hervormers

Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers (AECR)

Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM)

6

Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Europees Links (EL)

Alliantie voor een Europa van democratische staten (EUD)

7

Europa van Vrijheid en Directe Democratie

Alliantie voor Directe Democratie in Europa (ADDE)

8

Europa van Naties en Vrijheid

Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid (MENF)

9

Niet-ingeschrevenen

Beweging voor een Europa van vrijheden en democratie (MELD)

Alliantie van Europese Nationale Bewegingen (AEMN)

Alliantie voor een Europa van democratische staten (EUD)

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven