r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Toetreding Albanië tot de Europese Unie

Gebouwen in Tirana, Albanië
Bron: Wikipedia

Albanië is sinds juni 2014 kandidaat-lidstaat van de EU. In april 2018 maakte de Europese Commissie duidelijk te willen beginnen met de toetredingsonderhandelingen.

Om toe te mogen treden tot de Europese Unie moet Albanië voldoen aan de Criteria van Kopenhagen en de voorwaarden in de Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst. Ieder jaar rapporteert de Europese Commissie daarom over de vorderingen en aandachtspunten van Albanië.

Het voortgangsrapport van 2018 stelt dat Albanië vorderingen heeft gemaakt op het gebied van corruptie- en misdaadbestrijding en verbetering van het openbaar bestuur. Verdere economische en bestuurlijke hervormingen zijn nodig. Ook heeft het land nog steeds weinig grip op de uitstroom van Albanese migranten naar andere Europese landen. De Raad van de Europese Unie gaf in juni 2018 aan de toetredingsonderhandeling met Albanië op zijn vroegst eind 2019 te starten.

Delen

Inhoud

1.

Voorgeschiedenis

Albanië ontstond in 1912 als soeverein vorstendom. Daarvoor was het land onderdeel van het Ottomaanse Rijk. In 1925 werd Albanië een republiek onder leiding van een president, die zichzelf in 1928 uitriep tot koning. In de Tweede Wereldoorlog werd Albanië bezet door Italië.

Na de Tweede Wereldoorlog kregen de communisten het voor het zeggen in Albanië, waardoor het land langzamerhand in een isolement raakte. Tijdens de communistische periode werd Albanië geregeerd door de dictator Enver Hoxha. Toen Hoxha overleed in 1985, kwam er langzaam verandering in het Albanese bewind.

De eerste verkiezingen werden in 1991 gehouden. Vanaf dat moment werden de banden tussen de Europese Unie en Albanië aangehaald. Albanië zette in 1992 de eerste stap richting het lidmaatschap van de Europese Unie door een handels- en samenwerkingsakkoord te sluiten met de EU. In 1999, gaf de Europese Commissie een positief advies over het verzoek van Albanië om onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst te beginnen.

In juni 2006 werd een Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst (SAO) tussen de EU en Albanië gesloten. In verband met handelsvoordelen voor beide partijen werd tussen december 2006 en april 2009 een tijdelijk akkoord van kracht, waarna de SAO in 2009 definitief van start ging. In datzelfde jaar diende Albanië een aanvraag in voor EU lidmaatschap. De Europese Raad keurde deze aanvraag in 2014 goed, waarmee Albanië kandidaat-lidstaat werd.

2.

Overzicht mijlpalen

Stabilisatie- en associatieovereenkomst

De eerste mijlpaal was de stabilisatie- en associatieovereenkomst uit 2006. Deze diende als aanzet voor verdere hervormingen en bood een kader voor Europese steun. De overeenkomst trad in 2009 in werking.

Democratische vooruitgang

Een andere mijlpaal is de democratische vooruitgang in het land. De Commissie vindt, op basis van de voortgangsrapporten dat Albanië sinds de start van het SAO-proces in 1999 stappen in de richting van democratisering heeft gezet. Zo voldeden de parlementsverkiezingen in 2009 aan bijna alle internationale normen en verliepen de verkiezingen in juni 2013 en juni 2017 nagenoeg zonder problemen.

Justitiële hervormingen

In juli 2016 zette het land een stap in de richting van toetreding. Na gesteggel in het nationale parlement kwamen de twee belangrijkste partijen een pakket aan justitiële hervormingen overeen. Ook zijn er onderzoeken ingesteld naar georganiseerde criminaliteit. Deze hervormingen waren voor de EU belangrijk, omdat de EU zich zorgen maakte over de mensenrechten en de georganiseerde misdaad in het land. De Commissie prees Albanië voor de voortgang, maar benadrukte dat de hervormingen op dit terrein nog lang niet voldoende zijn.

Advies: start onderhandelingen

Naar aanleiding van het voortgangsrapport dat de Europese Commissie in 2018 publiceerde wil de Commissie de onderhandelingen over de toetreding van Albanië officieel starten. Voordat de onderhandelingen kunnen beginnen, moeten de lidstaten daar echter mee instemmen. In juni 2018 besloten de ministers van Buitenlandse Zaken de onderhandelingen met Albanië nog niet te starten.

3.

Struikelblokken

Asiel

Een aanhoudend punt van zorg bij de huidige lidstaten over toetreding van Albanië is het grote aantal Albanese burgers dat asiel aanvraagt in EU-lidstaten. Nu Albanië geen lidstaat van de EU is, kunnen de lidstaten de aanvragen van Albanezen nog afwijzen. Sommige lidstaten zijn bang voor de komst van veel Albanese immigranten wanneer Albanië lid wordt van de Unie.

Economische twijfel

Ook de Commissie heeft nog twijfels over de toetreding van Albanië. Uit het voortgangsrapport van 2018 blijkt namelijk dat de Albanese economie nog niet goed genoeg ontwikkeld is om te voldoen aan de criteria. De economie moet dus de komende tijd verder hervormd worden. Ook is het innovatief vermogen van het land beperkt en de bankensector kwetsbaar, volgens de Commissie.

4.

Nederlandse insteek

In het Nederlandse parlement bestond begin juni 2014 een meerderheid voor het kandidaat-lidmaatschap van Albanië. Dit alles impliceerde echter geen snelle toetreding tot de Europese Unie. Zo waren PVV, ChristenUnie en CDA tegen, omdat Albanië op het gebied van rechtspraak, corruptie en georganiseerde misdaad nog niet voldoet aan de Criteria van Kopenhagen.

Toen de Europese Commissie in 2018 voorstelde de toetredingsonderhandelingen met Albanië te starten, liet minister Blok (Buitenlandse Zaken) weten dat Albanië eerst aan alle Kopenhagen-criteria moet voldoen om toe te mogen treden. Ook benadrukte hij een sterke vooruitgang te willen zien in de Albanië. In de Raad Algemene Zaken van juni 2018, gaf Stef Blok daarom namens Nederland geen goedkeuring voor het starten van de toetredingsonderhandelingen met Albanië. Ook de Tweede Kamer wil eerst het volgende voortgangsrapport afwachten dat in 2019 wordt uitgebracht.

5.

Meer Informatie

Delen

Terug naar boven