r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toetreding Republiek Noord-Macedoniė tot de Europese Unie

Vlaggen van Macedoni« en EU
Bron: European Commission

De Republiek Noord-Macedoniė, toen nog formeel de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedoniė genoemd, vroeg in maart 2004 het lidmaatschap van de Europese Unie aan. Eind 2005 verkreeg het land de status van kandidaat-lidstaat. In 2019 stelde de Europese Commissie voor, op basis van de resultaten van alle doorgevoerde hervormingen, om officieel met toetredingsonderhandelingen te beginnen.

Een aanvankelijk struikelblok voor het starten van de onderhandelingen was de koppeling van de toetredingsonderhandelingen met Albaniė. Dit speelde in 2019, toen Noord-Macedoniė nog niet voldeed aan belangrijke eisen die het mogelijk maken de toetredingsonderhandelingen te kunnen starten. In 2021 zijn de belangrijkste eisen echter overwonnen, met als laatste struikelblok de wet die een onafhankelijk Openbaar Ministerie moet garanderen. Elk jaar presenteert de Europese Commissie een voortgangsrapport over de ontwikkelingen en vorderingen in (potentiėle) kandidaat-lidstaten. Zo gaf de Commissie in het rapport van 2021 aan dat Noord-Macedoniė op het gebied van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht goede resultaten heeft geboekt. Ook bij de andere belangrijke voorwaarden is er sindsdien vooruitgang geboekt, zoals in de strijd tegen corruptie en in de hervorming van het openbaar bestuur.

Naar aanleiding van het voortgangsrapport werd op 25 maart 2020 toestemming gegeven door de Raad Algemene Zaken en de Europese Raad om de onderhandelingen officieel te openen. Op 17 november 2020 liet Bulgarije echter weten dat het land het openen van gesprekken over de toetreding van Noord-Macedoniė zal blokkeren vanwege aanhoudende meningsverschillen met het buurland over de gemeenschappelijke taal en geschiedenis. In oktober 2021 bevestigt de Commissie dat Noord-Macedoniė nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het openen van toetredingsonderhandelingen en uitziet naar het zo spoedig mogelijk houden van de eerste Intergouvernementele Conferentie.

Inhoud

1.

Voorgeschiedenis

Tussen 1992 en 2005 verleende de Europese Unie 767 miljoen euro steun aan het land. In de eerste jaren werd via het ECHO-programma steun verleend om humanitaire problemen aan te pakken. In 1996 werd het land opgenomen in het PHARE-programma van de Europese Unie. Een jaar later werden verschillende samenwerkings- en handelsovereenkomsten gesloten die in 1998 van kracht werden.

In 2001 werd in Luxemburg een Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst getekend die april 2004 in werking trad. De overeenkomst voorziet in verschillende handelsvoordelen voor Noord-Macedoniė. Bijna alle producten uit het land hebben zonder invoerheffingen toegang tot de Europese markt. Als onderdeel van het stabilisatie- en associatieproces is Noord-Macedoniė echter ook verplicht de tarieven voor de invoer van producten uit de Europese Unie verlagen.

In maart 2004 vroeg de voormalige Joegoslavische Republiek Macedoniė het lidmaatschap van de Europese Unie aan. Op 18 juli 2005 evalueerde de Stabilisatie- en Associatieraad de politieke situatie van het land. Vastgesteld werd dat het land voldoende wetgeving had aangepast naar aanleiding van het Akkoord van Ohrid tussen Noord-Macedoniė en de Albanese rebellengroep UCK-M. Ook werd aangegeven dat de decentralisatie goed op gang gekomen was: de lokale autoriteiten werden versterkt in hun politieke macht. Het Akkoord van Ohrid zorgde dus voor een terugkeer van de stabiliteit in het land. Op 9 november 2005 gaf de Europese Commissie daarom een positief advies over het verzoek van het toenmalige Macedoniė om kandidaat-lidstaat van de Europese Unie te worden.

Voordelen

Toetreding van Noord-Macedoniė tot de EU wordt door verschillende Europese leiders gezien als een strategisch belang voor de Europese buitenlandse en veiligheidspolitiek. De toetreding van Noord-Macedoniė is volgens velen belangrijk voor de gezamenlijke Europese aanpak van de vluchtelingencrisis. Door Noord-Macedoniė loopt immers een belangrijke route voor vluchtelingen, de zogenoemde 'Balkanroute'.

2.

Mijlpalen

17 december 2005 volgde de Europese Raad het advies van de Europese Commissie op en besloot Macedoniė de status van kandidaat-lidstaat te geven. De Europese Commissie stelde in 2009 voor het eerst voor om de toetredingsonderhandelingen te starten. Wegens een lange politieke crisis in het land werden deze onderhandelingen gepauzeerd. In 2018 deed de Commissie opnieuw de aanbeveling. Naar aanleiding van bezwaren van Frankrijk en Nederland vroeg de Europese Raad echter om een jaar uitstel, zodat er kon worden onderzocht of Noord-Macedoniė daadwerkelijk aan Europese regelgeving voldeed. Op 25 maart 2020 werd toestemming gegeven om de toetredingsonderhandelingen te openen, maar Bulgarije blokkeert dit besluit met een veto.

Voortgangsrapporten

De voortgangsrapporten van Noord-Macedoniė tonen aan dat het land voldoende vooruitgang heeft geboekt op verschillende thema's. Ten eerste kent het land volgens de Europese Commissie stabiele democratische instellingen die goed functioneren en onderling samenwerken. In het voortgangsverslag van 2021 vermeldde de Commissie ook dat de strijd om corruptie de goede kant op gaat. Zo zijn er door het Openbaar Ministerie al verschillende corrupte politici opgepakt en lopen er verschillende onderzoeken binnen corruptiezaken. Verder uitte de Europese Commissie zich positief over de stappen die Noord-Macedoniė heeft gemaakt om een onafhankelijk Openbaar Ministerie op te zetten. Zo heeft het land verschillende wetten aangepast en nieuwe wetten geļntroduceerd. Ook aan de overige voorwaarden heeft Noord-Macedoniė voldaan. Zo werkt Noord-Macedoniė mee aan het Joegoslaviė-tribunaal, wat ook een eis was van de Europese Unie. In 2021 bevestigt de Commissie dat Noord-Macedoniė nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het openen van toetredingsonderhandelingen.

3.

Struikelblokken

Ondanks dat de toetredingsonderhandelingen geopend kunnen worden, hamert de Europese Commissie er in het voortgangsrapport van 2020 op dat sommige zaken die voorwaarde zijn om te kunnen toetreden goed moeten blijven gaan. Dit kunnen potentiėle struikelblokken worden als de onderhandelingen eenmaal zijn begonnen en de vorderingen stil zijn gevallen.

Transparantie

De Europese Commissie was tevreden over de vooruitgang die Noord-Macedoniė heeft gemaakt in het transparant maken van de overheid. Zo had het land een Transparantie Strategie voor 2019-2021 opgesteld, in samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Daarnaast werkt het land aan strategieėn om de verantwoording van politici aan de burgers beter te kunnen maken. De Europese Commissie vind deze vooruitgang positief, maar benadrukt wel dat deze vooruitgang essentieel is en dus stand moet blijven houden. Het geld dat de overheid heeft verstrekt in verband met het COVID-19 is ook niet transparant genoeg verdeeld volgens de Commissie.

Corruptie

Het aannemen van een wet die een onafhankelijk Openbaar Ministerie opricht en de vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen corruptie zijn positieve resultaten volgens de Europese Commissie. Maar ook hier benadrukt de Commissie dat de regering en de bijbehorende "Staatscommissie tegen Corruptie" actie moeten blijven voeren om corruptie tegen te gaan, zeker tegen personen die hoge posities bekleden en in het onderzoek naar personen die hoge functies zullen bekleden. In april 2021 heeft het Noord-Macedonische parlement een nieuwe programma aangenomen getiteld 'Nationale strategie voor de preventie van corruptie en belangenverstrengeling'. De Commissie heeft erop gewezen dat het van belang is dat er nog meer middelen gestoken worden in het tegen gaan van corruptie.

Conflicten met buurlanden

Op 12 juni 2018 bereikten Griekenland en Macedoniė een akkoord over de wijziging van de naam van het land in Noord-Macedoniė, wat een eind moest maken aan een slepend conflict tussen beide landen. De deal leidde echter in beide landen tot politieke conflicten. Op 11 januari stemde het Noord-Macedonische parlement in met de naamswijziging. Op 25 januari ging het Griekse parlement akkoord. Met ingang van 12 februari 2019 kreeg het land de naam 'Republiek Noord-Macedoniė'. Een van de gevolgen van de naamswijziging was dat Noord-Macedoniė nu toetredingsonderhandelingen kon starten met de NAVO, iets wat Griekenland lange tijd blokkeerde. Het Griekse parlement had het toetredingsprotocol in februari 2019 geratificeerd. Op 30 maart 2020 werd Noord-Macedoniė lid van de NAVO.

Nederlandse insteek

Ondanks de voordelen van toetreding van Noord-Macedoniė, heeft het Nederlandse parlement meerdere malen besloten geen goedkeuring te verlenen voor het starten van de toetredingsonderhandelingen. In 2018 gaven sommige Kamerleden aan dat Noord-Macedoniė meer hervormingen moest doorvoeren voordat perspectief op EU-lidmaatschap zou worden geboden. In oktober 2019 liet minister Stef Blok echter weten open te staan voor toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedoniė, maar niet zolang deze gekoppeld zijn aan de toetredingsonderhandelingen met Albaniė. Hierdoor werden de gesprekken met Noord-Macedoniė weer afgewezen. Naast Nederland waren ook Frankrijk en Denemarken tegenstander.

In maart 2020 gaf minister Blok zijn verzet tegen het openen van de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedoniė op, omdat aan deze toetreding strenge voorwaarden worden verbonden: er worden objectieve criteria gehanteerd en de onderhandelingen kunnen weer worden stopgezet als het land te weinig vorderingen maakt. Blok merkte wel aan dat het onverstandig zou zijn om aan te geven op welke termijn de onderhandelingen echt kunnen beginnen.

4.

Meer informatie

Terug naar boven