r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

Europese en Turkse vlag

Turkije grenst aan de Europese Unie maar is geen lid van de EU. In 2005 zijn de onderhandelingen over toetreding tot de EU begonnen maar de voortgang is beperkt.

Er is veel discussie over het eventuele EU-lidmaatschap van Turkije. Voorstanders hopen dat Turkije na toetreding een brug zal vormen tussen Europa en het Midden-Oosten. Ook zou een Turks lidmaatschap van de EU laten zien hoe Europa verenigd wordt door diversiteit. Tegenstanders wijzen op de grote culturele verschillen tussen de EU en Turkije. Tevens vinden zij dat Turkije vanwege het grote aantal inwoners te machtig zou worden bij een lidmaatschap. Ook wordt gevreesd voor een stroom van Turken die werk gaan zoeken in andere Europese landen. Ten slotte zijn er politieke meningsverschillen.

In 1987 vroeg Turkije volledig lidmaatschap van de EEG aan. De Europese Raad gaf aan dat toetreding op termijn mogelijk was. In 1999 werd Turkije officieel als kandidaat-lidstaat erkend. De onderhandelingen verlopen al jaren tamelijk moeizaam. Naar aanleiding van het op 16 april 2017 gehouden referendum in Turkije over een nieuwe Grondwet die president Erdogan meer macht geeft, klonken geluiden om de toetredingsonderhandelingen definitief op te schorten.

Op 6 juli 2017 stemde Het Europees Parlement met grote meerderheid in met de oproep om de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU stop te zetten als het land verder afdrijft van Europese democratische waarden.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Voorgeschiedenis

Dankzij de hervormingen van president Atatürk (rond 1930) ontwikkelde Turkije zich tot een van de meest vooruitstrevende landen in het Midden-Oosten. Het was dan ook niet meer dan logisch dat de EEG in 1963 door middel van de Ankara-overeenkomst de economische banden aanhaalde met Turkije en het land een vooruitzicht op Europees lidmaatschap boden.

Omdat Turkije de potentie had om een belangrijke rol te gaan spelen bij grensoverschrijdende vraagstukken, was toetreding lang een discussiepunt binnen de EU. Wanneer Turkije de Europese standaard van moderne democratie door EU-lidmaatschap zou overnemen, moest het een cruciale schakel worden in de relatie met landen in het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied, de Kaukasus en Centraal-Azië. Ook zou het land tegenwicht kunnen bieden aan religieus fanatisme.

Daarnaast maakten economische redenen onderhandelingen voor Turks lidmaatschap aantrekkelijk. Sinds 2002 groeide de Turkse economie sterk. Deze argumenten spelen een rol in de onderhandelingen die in 2005 zijn gestart.

Een akkoord over het beginnen van die onderhandelingen werd in december 2004 bereikt tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Na moeizame onderhandelingen, met name vanwege verzet van Cyprus, slaagden premier Balkenende en minister van Buitenlandse Zaken Bot erin tot overeenstemming te komen met de toenmalige Turkse premier Erdogan .

2.

Struikelblokken

Het eerste struikelblok is een interne Europese aangelegenheid. De machtsverhoudingen binnen Europa zouden namelijk compleet veranderen door Turkse toetreding. Turkije is een door de grote bevolking een demografisch zwaargewicht en zou bij toetreding direct een van de machtigste landen van Europa worden. Ook moet het hele buitenlands beleid voor eventuele uitbreiding aangepast worden.

Gebrek aan steun

Een ander struikelblok binnen de EU zijn de reacties van lidstaten en burgers. Zo pleitte de Duitse bondskanselier Merkel voor een geprivilegieerd partnerschap, evenals Oostenrijk. In 2007 blokkeerde Frankrijk onderhandelingen over de Euro met Turkije en gaf toenmalig president Sarkozy aan geen plek te zien in de EU voor Turkije. Veel Europese burgers zijn eveneens niet enthousiast. In een opiniepeiling van Transatlantic Trends uit 2013 gaf 20 procent van de burgers aan dat het Turks lidmaatschap zag zitten, waar 33 procent faliekant tegen was.

Cyprus

Een groot probleem is de kwestie-Cyprus. Terwijl Cyprus volwaardig lid is van de Europese Unie, weigert Turkije het land te erkennen. Om lid te worden is het nodig om de lidstaten als volwaardige landen te erkennen. Bovendien wil de Commissie dat vrij verkeer van goederen met Cyprus gerealiseerd wordt. Aan de andere kant eist Turkije dat het handelsembargo tegen het Turkse Noord-Cyprus wordt opgeheven. Sinds mei 2015 wordt er weer onderhandeld over de hereniging van Cyprus.

Koerdische kwestie

Ook de Koerdische kwestie is tot nu toe een gevoelig punt gebleken bij de onderhandelingen. Hoewel de Koerdische arbeiderspartij PKK op de EU terreurlijst staat en de EU het geweld door de PKK veroordeelt, vindt de EU dat er een vreedzame en duurzame oplossing moet worden gevonden.

Het Europees Parlement riep Turkije bovendien op om de Koerdische cultuur te bevorderen, zodat beide groepen naast elkaar leren leven en elkaar gaan accepteren. Hoewel de positie van de Koerden tijdens de regering Erdogan aanvankelijk verbeterde, hebben aanslagen ervoor gezorgd dat het conflict in de zomer van 2015 weer is opgelaaid.

Mensenrechten en rechtsstaat

Turkije heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in politieke hervormingen zodat het land aan de toetredingscriteria van de EU kan voldoen. Het heeft bijvoorbeeld aandacht besteed aan fundamentele vrijheden en mensenrechten. Zo werd de doodstraf afgeschaft, kreeg de Koerdische minderheid meer rechten en werden mannen en vrouwen wettelijk gelijk gesteld.

Toch wordt er nog steeds melding gemaakt van schendingen van de mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting komt regelmatig in gevaar, jaarlijks worden er honderden journalisten en voorvechters van de burgerrechten aangeklaagd op basis van een wet die belediging van Turkije verbiedt. Ook is een goed uitgevoerde scheiding van kerk en staat voor de Europese Unie nog noodzakelijk voor toetreding. Op dit moment is er nog steeds staatscontrole op de religieuze dominante stroming, de soennitische islam, terwijl andere religies gediscrimineerd worden.

In Turkije kunnen religieuze minderheden nog geen rechtspersonen oprichten (zoals verenigingen of stichtingen). Daarnaast moet het kiesstelsel worden aangepast, zodat Koerden en andere minderheden democratisch vertegenwoordigd kunnen worden. De EU ziet de kiesdrempel van 10 procent als een belemmering voor een evenwichtige vertegenwoordiging van minderheidsgroepen.

3.

Overzicht mijlpalen

Nadat Turkije in 1987 officieel lidmaatschap aanvroeg, en in 1999 officieel kandidaat-lidstaat werd, heeft het financiële steun van de EU gekregen, om hervormingen door te voeren. In de periode 1996-2006 maakte Turkije deel uit van het Euro-Mediterraan Partnerschap , en ontving het technische en financiële steun. Daarna is het deel gaan uitmaken van het 'Instrument voor Pre-toetredingssteun '. Dit is een voorbereidingsprogramma voor potentiële kandidaat-lidstaten.

Een van de grote mijlpalen, en zeker de meest onverwachtste, kwam in 2006 toen het Europees Parlement besloot om de Turkse erkenning van de Armeense genocide niet als voorwaarde te stellen voor Turks lidmaatschap. Desondanks blijft dit onderwerp een veelgebruikt argument van tegenstanders van de Turkse toetreding en zal het zeker een rol in de discussie blijven spelen.

4.

Voortgangsrapporten

Het voortgangsrapport van Turkije in 2015 geeft een gemengd beeld. De Commissie is erg tevreden over de economische ontwikkelingen en geeft aan dat Turkije de Europese concurrentiedruk aan zou kunnen. Verder heeft de Europese Unie in Turkije een belangrijke partner in de strijd tegen extremisme. Daarentegen geniet de Turkse bevolking steeds minder vrijheid. Journalisten moeten vrezen voor repressie en ook de Koerden wordt het moeilijk gemaakt.

In het rapport looft de Commissie het land, omdat het zich zo inzet voor de Syrische vluchtelingen. Turkije helpt deze vluchtelingen zo goed als mogelijk en vangt hen massaal op. Bovendien speelt Turkije inmiddels een belangrijke rol in de strijd tegen IS .

Door deze inmenging in de conflicten in buurlanden heeft Turkije te maken met terreur en geweld. In reactie daarop treedt de regering hard op tegen de Koerdische minderheid en wordt het sociale domein (zowel traditionele als sociale media) streng gecontroleerd. Dit is in strijd met de Europese basisrechten. Ook krijgen minderheden het steeds moeilijk, en de Europese Unie roept Turkije op om de basisrechten voor iedereen te garanderen.

Stand van zaken

Eind juni 2016 is een nieuw hoofdstuk voor de toetreding van Turkije geopend. Het betreft het hoofdstuk over de bijdrage aan de EU-begroting. Dit is het zestiende van de in totaal 35 hoofdstukken voor de toetreding. Slechts één hoofdstuk is tot dusver afgesloten omdat Turkije daar aan alle voorwaarden heeft voldaan. Naar aanleiding van het voortgangsrapport van november 2016 sprak Eurocommissaris Hahn (Uitbreiding) van een 'serieuze terugval.' De Commissie maakt zich nog steeds zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak, de vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele vrijheden als gevolg van de mislukte staatsgreep. Op 24 november 2016 riep een meerderheid van het Europees Parlement op de toetredingsonderhandelingen met Turkije te bevriezen.

In maart 2017 heeft de EU besloten alleen nog geld te steken in programma's die gericht zijn op de ontwikkeling van de democratie en maatschappij, onderwijs en wetenschap. Daarmee zijn de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU tot stilstand gekomen.

Migrantenstromen

Vanuit Turkse steden als Izmir en Istanbul voeren in 2015 veel migranten met boten naar Griekse eilanden, om vervolgens vanuit daar verder te reizen naar noordelijke lidstaten van de EU. Veel EU-lidstaten hebben daar overlast van en kunnen de migratieproblematiek niet aanpakken. Zij willen een bredere aanpak met buurlanden.

Eind november 2015 werd een EU-Turkije top gehouden. Om de migratiecrisis in Europa aan te pakken werkt de Europese Commissie samen met Turkije aan een actieplan. Turkije moet zijn grenzen beter gaan bewaken en meer migranten opvangen. In ruil daarvoor krijgt het land extra financiële steun en worden de gesprekken over een toetreding van Turkije tot de EU hervat. Ook werd er afgesproken om de visumplicht voor Turken die naar de EU reizen te laten vervallen (in het najaar van 2016). Twee keer per jaar zal er een overleg tussen de EU en Turkije komen.

Tijdens een nieuwe EU-Turkije top in maart 2016 werd afgesproken de afschaffing van de visumplicht te vervroegen naar juni 2016. Turkije zou dan wel aan de strenge Europese paspoorteisen moeten voldoen. Ook kwamen de partijen overeen dat de onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap versneld moeten worden. Omdat Turkije tot op heden nog niet aan alle voorwaarden voldoet, is de visumplicht nog niet afgeschaft.

5.

Referendum Turkije

Op 16 april vond een referendum plaats in Turkije over een nieuwe Grondwet die president Erdogan meer macht geeft; 51 procent van de kiezers stemde voor, 49 procent tegen. Diverse politici in Europa maken zich zorgen over de sterke concentratie van macht in één hand. De Europese Commissie heeft laten weten dat de praktische invoering van de aangepaste grondwet "zal worden beoordeeld in het licht van Turkije's verplichtingen als kandidaat-lid van de Europese Unie en als lid van de Raad van Europa ." Daarnaast heeft de Europese Commissie Turkije opgeroepen om op transparante wijze onderzoek te doen naar de "vermeende onregelmatigheden" bij het referendum. De oproep van de Europese Commissie volgde op een kritisch rapport van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Deze organisatie uitte kritiek op de stembusgang door te stellen dat voor- en tegenstemmers in de campagne geen gelijke kansen hadden gehad en dat de Turkse kiesraad had besloten ongestempelde stembiljetten te accepteren.

Europarlementariër en Turkije-rapporteur Kati Piri vond zelfs dat de onderhandelingen met Turkije over toetreding moeten worden opgeschort als Erdogan besluit de grondwetswijzigingen door te voeren. Ook de Nederlandse Tweede Kamer heeft, naar aanleiding van het referendum, het kabinet opgeroepen om in Brussel te pleiten voor het staken van de EU-onderhandelingen over de toetreding van Turkije.

6.

Nederlandse insteek

Plenaire zaal Tweede Kamer der Staten Generaal
Bron: -JvL- via Wikimedia Commons

In Nederland zijn de meningen sterk verdeeld over de mogelijke Turkse toetreding. Vlak voor de start van de toetredingsonderhandelingen werd er flink gedebatteerd in de Tweede Kamer . Hoewel de toetredingsonderhandelingen in 2005 startten, ging de discussie binnen de Nederlandse politiek door.

Op 25 juni 2013 gaf de Tweede Kamer, ondanks het recente hardhandige politieoptreden wat tot verontwaardiging leidde, toestemming om in het najaar van 2013 de onderhandelingen te hervatten. De regering was van mening dat het heropenen van de onderhandelingen kon helpen Turkije in de goede richting te duwen.

Op 8 april 2014 nam de Tweede Kamer een motie van het Kamerlid Segers (CU) aan waarin de regering werd opgeroepen om te onderzoeken of de Raad van Ministers zijn steun voor de onderhandelingen moest heroverwegen. Ook werd de regering verzocht uit te zoeken of de pre-toetredingssteun stopgezet of opgeschort kond worden. Dit gebeurde in het licht van de beperkingen in de vrijheid van meningsuiting in Turkije. De motie kreeg steun van VVD, SP, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, PvdD, 50Plus, Bontes en Van Vliet.

7.

Meer informatie

Informatie EU

Delen

Terug naar boven