r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

LIFE+

Dit instrument had als doel: bijdragen aan de ontwikkeling van innoverende technieken en methoden op milieugebied en aan de verdere ontwikkeling van het milieubeleid van de Europese Unie. Om deze doelstelling te bereiken, werden demonstratieprojecten ondersteund.

LIFE+ werd in maart 2007 goedgekeurd. Het budget voor de periode 2007-2013 bedroeg 2,1 miljard euro. Het budget voor het jaar 2013 bedroeg 278 miljoen euro voor alle EU-lidstaten samen. De indieningstermijn liep tot 25 juni 2013.

Op 20 december 2013 werd de verordening LIFE 2014-2020 gepubliceerd. Dit is de opvolger van LIFE+. Het budget voor deze periode is verhoogd naar een totaal van 3,4 miljard euro.

1.

In vogelvlucht

LIFE+ bestond uit de volgende delen:

  • LIFE+ Natuur en biodiversiteit: dit betrof het doorvoeren van de EU-richtlijnen voor het behoud van leefomgeving van wilde dieren, en het opbouwen van noodzakelijke kennis voor verdere ontwikkeling van de EU-wetgeving op dit gebied
  • LIFE+ Milieubeleid en -beheer: dit ging om drie van de vier prioriteiten van het Zesde actieprogramma voor milieu (en) (klimaatverandering, milieu en kwaliteit van leven, natuurlijke bronnen en afval). Daarnaast vielen hieronder ook strategische benaderingen voor beleidsontwikkeling, -implementatie en -uitvoering
  • LIFE+ informatie en communicatie over milieu-actualiteiten

2.

LIFE tot 2007

De voorloper van LIFE+ was LIFE III en had de volgende onderdelen:

  • LIFE-milieu financierde innovatieve demonstratieprojecten op het gebied van integratie van milieuaspecten in stedelijke planning, ruimtelijke ordening en kustbeheer, waterbeheer en -kwaliteit, luchtvervuiling, duurzame industriële activiteiten, recycling, ecodesign en groene producten.
  • LIFE-Natuur was voor projecten in Natura 2000-gebieden of projecten voor met uitsterven bedreigde plant- of diersoorten zoals vermeld in de Vogel- of Habitatrichtlijn.
  • LIFE-Derde landen was gericht op landen rond de Baltische en Middellandse Zee.

3.

Na 2013

LIFE+ eindigde in 2013. Het Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) is de opvolger van LIFE+.

4.

Meer informatie

Terug naar boven