r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Mededeling: Evaluatie van toegangsbeperkingen in kader van GVB (Shetlandbox en scholbox)

Dit BNC-fiche is door de Nederlandse regering gemaakt naar aanleiding van het verschijnen van het document COM(2005)422 van de Europese Commissie. Het bevat onder andere de eerste algemene standpuntbepaling van de Nederlandse regering.

 

1.

Titel

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox)

19 september 2005

12345/05

4.

Nr. Commissiedocument

COM(2005) 422

5.

Eerstverantwoordelijk ministerie

LNV i.o.m. V&W, FIN, BZ

6.

Behandelingstraject

in Raadswerkgroep Visserij Intern, Raad Brussel: Landbouw en Visserij

7.

Achtergrond, korte inhoud en doelstelling van het voorstel

In de basisverordening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) is een evaluatie voorzien van beperking van de toegang tot wateren en hulpbronnen buiten de 12-mijlszone. Er is in de Raad besloten de evaluatie vooralsnog te beperken tot twee bestaande gebieden met beperkte toegang;

  • Shetlandbox (benoorden VK sinds 1983)
  • Scholbox (langs de DK, DUI en NL waddenkust sinds 1989)

In de Shetlandbox is de toegang beperkt voor de visserij op een aantal demersale vissoorten (bodemvis). Alleen een beperkt aantal vaartuigen uit het VK, Frankrijk, Duitsland en België mag in dit gebied vissen. De toegangsbeperking in de Scholbox treft vooral de boomkorvisserij in het gebied. Alleen kleine boomkorkotters (< 300 pk) worden toegelaten. De Scholbox is ingesteld ter bescherming van jonge schol die uit de Waddenzee komt. Uit wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de Scholbox is gebleken dat het belang van het gebied als kinderkamer voor jonge schol in de afgelopen 15 jaar is afgenomen vanwege een veranderde ruimtelijke verspreiding van jonge schol. Er konden n.a.v. het onderzoek echter geen eenduidige conclusies worden getrokken over de noodzaak voor behoud óf afschaffing van de toegangsbeperkende maatregelen, omdat daarvoor in de loop van de tijd onvoldoende data zijn verzameld. De betrokken wetenschappers hebben aangegeven dat er bij het maken van beleid meer oog moet zijn voor de noodzaak tot het doen van onderzoek t.b.v. de evaluatie van de maatregelen.

Na consultatie van stakeholders (in het Regionaal Advies Comité Noordzee, NSRAC) en lidstaten, heeft de Commissie conclusies getrokken over de voortzetting van de toegangsbeperking. Voor de Shetlandbox geldt dat voortzetting gewenst lijkt door alle betrokkenen. Voor de Scholbox zijn door de NSRAC voorstellen gedaan voor (deels) openen van het gebied om de effectiviteit van de toegangsbeperking te toetsen. De Commissie is hier niet tegen, en zal de voorgestelde aanpak verder onderzoeken. Tot die tijd acht de Commissie het van belang dat de toegangsbeperking naar behoren wordt toegepast, met name door een strikte controle van het motorvermogen. Aanpassing van de Scholbox zoals voorgesteld door de NSRAC is mogelijk in te voeren bij de herziening van de verordening Technische Maatregelen, waarin de toegangsbeperkingen zijn geregeld.

8.

Rechtsbasis van het voorstel

n.v.t., het betreft een mededeling.

9.

Besluitvormingsprocedure en rol Europees Parlement

n.v.t.

10.

Instelling nieuw Comitologie-comité

n.v.t.

11.

Subsidiariteit en proportionaliteit

n.v.t., deze mededeling betreft een exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap.

12.

Consequenties voor de EU-begroting

geen

13.

Financiële, personele en administratieve consequenties voor de rijksoverheid, decentrale overheden en/of bedrijfsleven en burger

geen.

14.

Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving/beleid, (informatie over het inschakelen van nationale agentschappen / zelfstandige bestuursorganen e.d., implementatie en uitvoering, notificatie en handhaving en/of sanctionering)

n.v.t.

15.

Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen) dan wel voorgestelde datum inwerking treding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

n.v.t.

16.

Consequenties voor ontwikkelingslanden

:geen.

17.

Nederlandse belangen en eerste algemene standpuntbepaling

Voor de Nederlandse platvisvisserij is de Scholbox van groot belang. De instelling van de Scholbox is door de visserijsector indertijd verwelkomd vanwege de beloftes over een groter scholbestand als dit deel van het kinderkamergebied beschermd zou worden. Deze beloften heeft de Scholbox niet kunnen waarmaken. Daarmee is niet aangetoond dat er helemaal geen effecten zijn geweest van de sluiting van het gebied voor grote kotters (> 300 pk). Het voorstel zoals de NSRAC dit heeft gedaan, waarbij het gebied deels wordt geopend voor visserij met grotere vaartuigen, zou veel meer inzicht kunnen geven in de effectiviteit van een dergelijk deels gesloten gebied.

Daarom kan Nederland de conclusie die de Commissie trekt op basis van de evaluatie (voorlopig de toegangsbeperking strikt handhaven en de voorgestelde aanpak van de NSRAC verder onderzoeken) ondersteunen. Wel is het van belang dat de Commissie een mogelijke alternatieve invulling van de Scholbox voorbereidt in overleg met stakeholders, lidstaten en wetenschappers. Het (gedeeltelijk) openstellen van een gesloten gebied is alleen zinnig onder de voorwaarden dat:

  • De doelstellingen van te voren helder zijn gedefinieerd;
  • Meetbare criteria worden ontwikkeld;
  • Het gepaard gaat met onderzoek en monitoring om de effectiviteit te kunnen evalueren.

Een eventueel plan voor een alternatieve invulling van de Scholbox dient te zijn afgestemd met stakeholders, lidstaten en wetenschappers voordat een nieuw voorstel voor de Technische Maatregelen wordt gepresenteerd.

18.

Meer informatie

 

Terug naar boven