r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fracties in het Europees Parlement

Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen. Er zitten op dit moment acht fracties in het Europees Parlement. Daarnaast is er nog een groep 'niet-ingeschrevenen'.

EP-leden van politieke partijen binnen de EU verenigen zich dus niet op grond van hun nationaliteit of het land van waaruit ze gekozen zijn, maar op basis van hun gezamenlijke politieke voorkeur.

Verschillende fracties zijn ook verbonden met op Europees niveau georganiseerde partijen, die in het Verdrag worden erkend als "een belangrijke factor voor integratie binnen de Unie. Zij dragen bij tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie".

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Taken

De fracties spelen een essentiële rol bij het functioneren van het Europees Parlement. Zij bepalen welke onderwerpen tijdens een plenaire vergadering worden besproken, zij kunnen ook amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen op wetsvoorstellen of verslagen waarover tijdens de plenaire vergadering wordt gestemd. Voorafgaand aan de plenaire zittingen stellen de fracties tijdens de fractievergaderingen hun politieke standpunt vast. De leden kunnen echter niet worden gedwongen het standpunt van de fractie te volgen.

"Fractiecoördinatoren" spelen een belangrijke rol. Zij vormen een aanspreekpunt binnen de fractie voor specifieke politieke onderwerpen en organiseren steun binnen de commissies als er over verslagen moet worden gestemd.

Elke fractie wijst een voorzitter aan. Enkele fracties hebben zelfs twee voorzitters. De fractievoorzitters coördineren hun werkzaamheden in de Conferentie van voorzitters.

De invloed van de fracties blijkt uit het feit dat zij alle kandidaten voor de belangrijke posities leveren, waaronder ook de voorzitter van het Europees Parlement, vicevoorzitters, voorzitters van de commissies en de quaestoren. Het lidmaatschap van een fractie verzekert een parlementslid van meer spreektijd.

Relatie met politieke partijen

De fracties in het Europees Parlement kunnen zich ook buiten het Europees Parlement verenigen in een Europese politieke partij. Deze politieke partijen staan verder organisatorisch volledig los van de fractie.

2.

Overzicht fracties

De volgende fracties hebben zitting in het Europees Parlement:

 
Naam fractieAfkorting
Europa van Naties en VrijheidENF
Europees Unitair Links/Noords Groen LinksGUE/NGL
Europese Conservatieven en HervormersECR
Fractie Europese VolkspartijEVP
Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en DemocratenS&D
Groenen/Europese Vrije AlliantieGroenen/EVA
Identiteit en DemocratieID
Niet-ingeschrevenenNI
Renew EuropeRENEW

3.

Meer informatie

Op Europa Nu

Andere websites

Terug naar boven