r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Secretariaat-Generaal van het Europees Parlement

Het Secretariaat-generaal heeft tot taak het wetgevingswerk te coördineren en de plenaire vergaderingen en de overige vergaderingen van het Europees Parlement te organiseren. Onder het Secretariaat-generaal vallen ook de directoraten-generaal.

Deze ambtelijke organisatie van het Europees Parlement omvat ongeveer 7.500 ambtenaren en andere personeelsleden, die uit alle EU-lidstaten worden geworven. Ruim een derde van het personeel werkt in de vertaaldiensten om alle beraadslagingen in de 24 officiële talen te publiceren. Het Secretariaat-generaal is gevestigd in Luxemburg, Brussel en Straatsburg.

Inhoud

1.

Taken

Het Bureau van het Secretariaat-generaal stelt het organigram van het Secretariaat-generaal op, alsook de regelingen betreffende de administratieve en financiële positie van de ambtenaren en andere personeelsleden. Het personeel van het Secretariaat-generaal bestaat voor het merendeel uit ambtenaren uit alle landen van de Europese Unie die na een vergelijkend examen - het Concours- zijn aangeworven. Zij zijn in dienst van het Europees Parlement.

2.

Samenstelling

Het Secretariaat-generaal bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Secretaris-generaal
  • Juridische Dienst
  • Kabinet van de secretaris-generaal
  • 12 directoraten-generaal van het Europees Parlement:

3.

Ambtenarenapparaat

Bij het Europees Parlement werken, onder leiding van een secretaris-generaal, 7500 ambtenaren, die in alle lidstaten van de Unie door middel van vergelijkende examens worden aangeworven. (De fracties hebben eigen personeel en de leden hebben parlementaire medewerkers.)

Terug naar boven