r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Telecommunicatiebeleid

Het beleid voor telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. Voor de Europese burgers betekent dit dat de EU initiatieven steunt die het gebruik van deze nieuwe technologieën niet alleen gemakkelijker maken, maar vooral ook voor iedereen betaalbaar houden.

In het kader van die betaalbaarheid werkt de Europese Commissie sinds de jaren '90 aan de openstelling van de Europese telecommunicatiemarkt. Hierbij richt de Commissie zich naast het waarborgen van de betaalbaarheid ook op de bescherming van persoonsgegevens, de beveiliging van mobiele netwerken en de bestrijding van illegale activiteiten. Het telecommunicatiebeleid is nauw verweven met de digitale interne markt, die in 2020 moet zijn gerealiseerd.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Mijlpalen

Eén van de meest in het oog springende ontwikkelingen op het terrein van het Telecommunicatiebeleid is de openstelling van de Europese telecommunicatiemarkt in de jaren '90 van de voorgaande eeuw. Het beleid is er sindsdien op gericht om één Europese telecommunicatiemarkt tot stand te brengen, waarvan zowel telecombedrijven als consumenten profiteren.

Een tastbaar voorbeeld hiervan is het afbreken van staatsmonopolies. Staatsbedrijven als de Nederlandse PTT en de Duitse Deutsche Bundespost werden gedwongen zich los te maken van de nationale overheden en de concurrentie aan te gaan met commerciële bedrijven uit hun sector. Dit leidde er in het Nederlandse geval toe dat PTT werd opgesplitst in de commerciële bedrijven TNT Post (voorheen TPG) en KPN.

Het telecompakket

In 1998 werden de telecommunicatiemarkten in de verschillende Europese lidstaten geliberaliseerd. Om alles in goede banen te leiden werd in 2002 een Telecompakket - een pakket van Europese regels en wetten - afgekondigd. In dit pakket stonden vijf punten centraal:

 • Vrije markttoegang voor telecommunicatiebedrijven in heel Europa
 • Onderlinge afstemming van de verschillende netwerken
 • Harmonisatie van technische standaarden
 • Bescherming van consumentenrechten
 • Toezicht op nationaal niveau op de telecommunicatiemarkt

Na 2002 bleek dat de uitwerking van het Telecompakket te wensen overliet. De Raad van telecom-ministers vroeg bijvoorbeeld in 2006 om meer concurrentie in de sector. De Commissie heeft sindsdien diverse voorstellen gedaan om meer marktwerking te bewerkstelligen. Toch heeft de Europese burger wel degelijk iets gemerkt van het bovengenoemde Telecompakket. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • beter inzicht in de kosten van telefoneren
 • lagere tarieven voor mobiel bellen in het buitenland
 • vrije keuze tussen verschillende aanbieders van telecommunicatiediensten
 • makkelijk kunnen overstappen naar een andere telecomaanbieder met nummerbehoud
 • toegang tot het Europese alarmnummer 112 waar burgers in meerdere talen te woord kunnen worden gestaan

Hervorming van de Europese telecomsector

In 2009 stemde de Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie in met een hervormingsplan voor het uit 2002 stammende telecompakket. Enkele punten uit dit hervormingsplan zijn:

 • betere bescherming van consumentenrechten
 • bestrijding van internetcensuur
 • één gezamenlijke Europese telecommunicatiemarkt; voor aanbieders en consumenten
 • betere toegang tot snel internet voor alle Europese burgers
 • de oprichting van een Europese toezichthouder voor de telecommunicatiemarkt binnen de EU

Europese toezichthouder voor de telecomsector

Als onderdeel van het bovengenoemde pakket maatregelen is in 2009 een Europese toezichthouder voor de telecommunicatiemarkt binnen de EU opgericht. Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) is per januari 2010 gestart met zijn werkzaamheden.

Goedkoper bellen in de EU

Europeanen roamen gratis in de EU
Bron: flickr/ClearFrost

In juni 2017 werden de extra kosten voor internetten, bellen en sms'en vanuit een ander EU-land, die vroeger door telecombedrijven werden gerekend, afgeschaft door de EU. Vanaf 2008 werden de tarieven stapsgewijs verlaagd. In mei 2019 is het maximumtarief voor bellen vanuit het eigen land naar een ander EU-land vastgesteld op 19 eurocent per minuut. Een sms mag in die situatie niet meer dan 6 eurocent kosten.

In het verleden kostte het gebruik van de mobiele telefoon in andere EU-landen nog veel geld: jaarlijks betaalden burgers in totaal miljarden voor gesprekken en dataverkeer vanuit het buitenland. Nu is het in de hele EU even duur. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan roamen zonder extra kosten. Het is bijvoorbeeld alleen mogelijk bij een tijdelijk verblijf in het buitenland.

Het afschaffen van de roamingkosten heeft ervoor gezorgd dat het grensoverschrijdend mobiel dataverkeer is toegenomen in de EU. Toen er nog hoge kosten gerekend werden voor mobiel internetten in het buitenland, werd er per kwartaal zo'n 15 miljoen gigabyte aan data verbruikt door toeristen. In het derde kwartaal van 2018 was die hoeveelheid toegenomen tot 85 miljoen gigabyte.

E-communicatie

Door de komst van kabel- en breedbandinternet vervaagt langzaam maar zeker het onderscheid tussen telecommunicatie en elektronische communicatie. Het Europese telecommunicatiebeleid wordt daarom steeds vaker gevoegd bij het ruimere kader van e-communicatiebeleid.

In februari 2013 maakt de Europese Commissie bij monde van eurocommissaris Neelie Kroes bekend in de aanloop naar 2020 € 50 miljoen te investeren in onderzoek voor 5G mobiele technologie zodat Europa haar leidende positie in de mondiale mobiele industrie weer terugkrijgt. In 2020 zal het wereldwijde mobiele verkeer 33 keer hoger zijn dan in 2010 waarbij internet zal worden gedomineerd door draadloze devices als smartphones, tablets, machines en sensoren.

De Europese regelgeving op dit gebied komt voort uit de zogenaamde Digitale Agenda, de opvolger van het i2010-initiatief uit 2005.

Lees meer over het telecommunicatiebeleid

 

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol. De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

 

Europees orgaan

Verantwoordelijke

Europese Commissie

Eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving

Parlementaire Commissie EP

parlementaire commissie Industrie, onderzoek en energie

Nederlands lid Commissie EP

Plaatsvervanger(s)

Raad van de Europese Unie

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nederlandse afvaardiging Raad van de Europese Unie

Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat

Invloed nationale parlementen

Het Nederlandse parlement heeft ook een rol in de totstandkoming van Europees beleid. Dat kan formeel op twee manieren. Ten eerste controleert de Staten-Generaal de minister of staatssecretaris die naar de Raad van de Europese Unie gaat om over het onderwerp te praten. Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

 

Nederlands orgaan

Verantwoordelijke

Tweede Kamer

Vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) - Tweede Kamer

Eerste Kamer

Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ)

Betrokken bij wetgeving en uitvoering

 

Betrokken instantie EU

Verantwoordelijke

Directoraat-Generaal

DG Energie en vervoer

Directoraat-Generaal

DG Informatiemaatschappij en media

Agentschap

Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging

Agentschap

Europese GNSS-Agentschap

Agentschap

Satellietcentrum van de Europese Unie

3.

Meer informatie

Europese Unie

Algemeen overzicht EU

Factsheet Europees Parlement

Wetgevingsoverzicht

Statistiek

Terug naar boven