r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Telecommunicatiebeleid

Het beleid voor telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. Voor de Europese burgers betekent dit dat de EU initiatieven steunt die het gebruik van deze nieuwe technologieën niet alleen gemakkelijker maken, maar vooral ook voor iedereen betaalbaar houden.

In het kader van diee betaalbaarheid laatste punt werkt de Europese Commissie sinds de jaren '90 aan de openstelling van de Europese telecommunicatiemarkt. Hierbij richt de Commissie zich naast het waarborgen van de betaalbaarheid ook op de bescherming van persoonsgegevens, de beveiliging van mobiele netwerken en de bestrijding van illegale activiteiten. Het telecommunicatiebeleid is nauw verweven met de digitale interne markt, die in 2020 moet zijn gerealiseerd.

Het onderscheid tussen telecommunicatie en elektronische communicatie vervaagt steeds meer. Bellen via internet is daarvan een voorbeeld. De Europese Unie probeert daarom ook de ontwikkeling van nieuwe e-communicatiediensten en -technologieën te stimuleren. Het telecommunicatiebeleid is gericht op de integratie van alle communicatiemiddelen. Vanaf 15 juni 2017 kunnen Europeanen zonder extra kosten mobiel internetten in een andere EU-lidstaat. Tussen 2018 en 2020 wil de Europese Unie alle nationale wetgeving op telecommunicatiegebied gelijk maken in Europees verband.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

Eén van de meest in het oog springende ontwikkelingen op het terrein van het Telecommunicatiebeleid is de openstelling van de Europese telecommunicatiemarkt in de jaren '90 van de voorgaande eeuw. Het beleid streeft ernaar om één Europese telecommunicatiemarkt tot stand te brengen, waarvan zowel telecombedrijven als consumenten profiteren.

Een tastbaar voorbeeld hiervan is het afbreken van staatsmonopolies. Staatsbedrijven als de Nederlandse PTT en de Duitse Deutsche Bundespost werden gedwongen zich los te maken van de nationale overheden en de concurrentie aan te gaan met commerciële bedrijven uit hun sector. Dit leidde er in het Nederlandse geval toe dat PTT werd opgesplitst in de commerciële bedrijven TNT Post (voorheen TPG) en KPN.

In 1998 werden de telecommunicatiemarkten in de verschillende Europese lidstaten geliberaliseerd. Om alles in goede banen te leiden werd in 2002 een Telecompakket - een pakket van Europese regels en wetten - afgekondigd. In dit pakket stonden vijf punten centraal:

 • Vrije markttoegang voor telecommunicatiebedrijven in heel Europa
 • Onderlinge afstemming van de verschillende netwerken
 • Harmonisatie van technische standaarden
 • Bescherming van consumentenrechten
 • Toezicht op nationaal niveau op de telecommunicatiemarkt

Sinds 2002 is gebleken dat de uitwerking van het Telecompakket te wensen overliet. De Raad van telecom-ministers vroeg in 2006 om meer concurrentie in de sector. De Commissie heeft sindsdien verschillende voorstellen gedaan om meer marktwerking te bewerkstelligen. Toch heeft de Europese burger wel degelijk iets gemerkt van het bovengenoemde Telecompakket. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • beter inzicht in de kosten van telefoneren
 • lagere tarieven voor mobiel bellen in het buitenland
 • vrije keuze tussen verschillende aanbieders van telecommunicatiediensten
 • makkelijk kunnen overstappen naar een andere telecomaanbieder met nummerbehoud
 • toegang tot het Europese alarmnummer 112 waar burgers in meerdere talen te woord kunnen worden gestaan

Hervorming van de Europese telecomsector

Op 20 november 2009 heeft de Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie ingestemd met een hervormingsplan voor het uit 2002 stammende telecompakket. Enkele punten uit dit hervormingsplan zijn:

 • betere bescherming van consumentenrechten
 • bestrijding van internetcensuur
 • één gezamenlijke Europese telecommunicatiemarkt; voor aanbieders en consumenten
 • betere toegang tot snel internet voor alle Europese burgers
 • de oprichting van een Europese toezichthouder voor de telecommunicatiemarkt binnen de EU

Europese toezichthouder voor de telecomsector

Als onderdeel van het bovengenoemde pakket maatregelen is in november 2009 een Europese toezichthouder voor de telecommunicatiemarkt binnen de EU opgericht. Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) is per januari 2010 gestart met zijn werkzaamheden.

Goedkoper bellen in de EU

Europeanen roamen gratis in de EU
Bron: flickr/ClearFrost

Op 15 juni 2017 werden de extra kosten voor internetten, bellen en sms'en, die vroeger door telecombedrijven in het buitenland werden gerekend, afgeschaft door de EU. Vanaf 2008 werden de tarieven stapsgewijs verlaagd. In 2018 is er een informeel akkoord gesloten waarin het maximumtarief voor bellen naar een ander EU-land werd vastgesteld op 19 eurocent per minuut. Een sms mag niet meer dan 6 eurocent kosten. In november 2018 stemde het Europees Parlement officieel in met dit voorstel dat, wanneer ook de Raad heeft ingestemd, ervoor zal zorgen dat de nieuwe tarieven zullen gelden vanaf 15 mei 2019.

In het verleden kostte het gebruik van de mobiele telefoon in andere EU-landen nog veel geld: jaarlijks betaalden burgers in totaal miljarden voor gesprekken en dataverkeer vanuit het buitenland. Nu is het in de hele EU even duur. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan roamen zonder extra kosten.

E-communicatie

Door de komst van kabel- en breedbandinternet vervaagt langzaam maar zeker het onderscheid tussen telecommunicatie en elektronische communicatie. Het Europese telecommunicatiebeleid wordt daarom steeds vaker gevoegd bij het ruimere kader van e-communicatiebeleid.

In februari 2013 maakt de Europese Commissie bij monde van eurocommissaris Neelie Kroes bekend in de aanloop naar 2020 € 50 miljoen te investeren in onderzoek voor 5G mobiele technologie zodat Europa haar leidende positie in de mondiale mobiele industrie weer terugkrijgt. In 2020 zal het wereldwijde mobiele verkeer 33 keer hoger zijn dan in 2010 waarbij internet zal worden gedomineerd door draadloze devices als smartphones, tablets, machines en sensoren.

De Europese regelgeving op dit gebied komt voort uit de zogenaamde Digitale Agenda, de opvolger van het i2010-initiatief uit 2005.

Lees meer over het telecommunicatiebeleid

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol.

Initiatief voor nieuw beleid: Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving:

Waar het de investeringen in infrastructuur betreft speelt ook de Eurocommissaris voor regionaal beleid een rol:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

De raadsformatie die beslist over het Telecommunicatiebeleid is de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

 • Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat
 • een hoge ambtenaar

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Industrie, onderzoek en energie de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland zijn de volgende Europarlementariërs (plaatsvervangend) lid:

 

Plaatsvervanger(s)

Als het Europees Parlement het (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

3.

Meer informatie

Nederland

Europese Unie

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek

Delen

Terug naar boven