r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede lezing Europees Parlement

De tweede lezing in het Europees Parlement vindt plaats nadat de Raad na een eerste lezing een gemeenschappelijk standpunt heeft vastgesteld over een voorstel. Het Europees Parlement kan hierbij het besluit goedkeuren, verwerpen of amendementen indienen, waarna de Raad zich daarover in een tweede lezing zal buigen.

De betreffende parlementaire commissie van het Europees Parlement behandelt het gemeenschappelijk standpunt van de Raad en stelt haar aanbeveling op. De plenaire vergadering beraadslaagt aan de hand van die aanbeveling en gaat over tot stemming over het gemeenschappelijk standpunt. Die stemming kan tot verschillende situaties leiden.

Delen

Inhoud

1.

Goedkeuring

In dit geval wordt het besluit geacht overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt te zijn aangenomen. In tegenstelling tot de voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam gevolgde procedure behoeft de Raad het besluit niet meer vast te stellen. Bijgevolg wordt het wetgevingsbesluit rechtstreeks ter ondertekening voorgelegd aan de voorzitters en de secretarissen-generaal van het Europees Parlement en de Raad en bekendgemaakt in het Publicatieblad.

2.

Onthouding

Indien het Europees Parlement zich niet binnen de termijn van 3 + 1 maanden over het gemeenschappelijk standpunt uitspreekt, is dezelfde procedure als bij goedkeuring van toepassing.

3.

Verwerping

De verwerping van het gemeenschappelijk standpunt, waarvoor een volstrekte meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist is, beëindigt de procedure. De behandeling van het dossier kan alleen worden hervat op basis van een nieuw voorstel van de Commissie.

4.

Amendementen

Amendementen op het gemeenschappelijk standpunt moeten worden aangenomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de leden van het Europees Parlement. Het resultaat van de stemming wordt toegezonden aan de Raad en aan de Commissie, die advies over de amendementen moet uitbrengen.

5.

Termijn

3 (+ 1) maanden

De termijn van drie maanden voor de tweede lezing door het Europees Parlement gaat in op de datum van ontvangst van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. De termijn kan met één maand worden verlengd op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad.

 
 

Delen

Terug naar boven