r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Groep ontwikkelingssamenwerking (GOS)

Deze raadswerkgroep is verantwoordelijk voor beleidsthema's die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking. Als gevolg daarvan behandelt de groep een grote diversiteit aan onderwerpen. Veel verschillende actoren zijn betrokken bij ontwikkelingswerk. Voorbeelden van zaken waar de werkgroep mee te maken krijgt, zijn de samenhang van ontwikkelingsbeleid vanuit Europa, de effectiviteit van EU-ontwikkelingshulp en het uitwerken door de EU van internationale toezeggingen voor ontwikkelingsondersteuning. Onderwerpen die tevens aan bod komen, zijn democratie en mensenrechten in ontwikkelingsbeleid, de relatie van klimaat en milieu met ontwikkeling, gelijkheid van man en vrouw, gezondheid en rechten met betrekking tot seksualiteit en voortplanting en maatregelen gericht op HIV/AIDS in ontwikkelingssamenwerking.

Doorgaans vergadert de werkgroep één keer per week, maar nu en dan kan dat vaker plaatsvinden voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Ministers. Beslissingen die door deze werkgroep zijn voorbereid worden door de ministers van ontwikkelingssamenwerking genomen in het kader van de Raad Buitenlandse Zaken.

1.

Algemeen

Deze Raadswerkgroep (nr. C.30) bekijkt de regelgevende voorstellen op dit beleidsterrein die door de Europese Commissie (EC) naar de Raad van Ministers worden gestuurd. Raadswerkgroepen bestaan vaak uit ambtenaren uit de lidstaten van de EU. Na behandeling van de voorstellen door de werkgroep gaan deze naar de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ).

 
 
 
 

Terug naar boven