r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Groep goederen voor tweeërlei gebruik

Goederen voor tweeërlei gebruik zijn producten die doorgaans voor burgerlijke doeleinden worden gebruikt, maar ook voor militaire functies kunnen worden aangewend. Daarbij moet vooral gedacht worden aan chemicaliën of onderdelen die ook voor de productie van massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt. Op goederen voor tweeërlei gebruik vindt controle plaats. In beginsel is het toegestaan uitvoer van dergelijke producten te inspecteren en controleren, behalve als het gaat om bepaalde gevoelige zaken bestemd voor politiek omstreden landen. Dan is export niet toegestaan.

De Raad Buitenlandse Zaken, waaronder deze raadswerkgroep functioneert, neemt een gezamenlijke EU-controlelijst aan, die producten en technologieën vermeldt die kunnen worden aangewend voor de productie van biologische, chemische of nucleaire massavernietigingswapens. Die lijst heeft onder andere betrekking op raketten en rakettechnologie, computers en radarapparatuur. De lijst maakt deel uit van een verordening en is daarom bindend in alle lidstaten. De richtlijn bevat ook regels over exportcontroles. Het merendeel van de producten kan vrij worden verhandeld binnen de EU vanwege de interne markt. Dat is een reden waardoor harmonisatie en het uitwisselen van informatie tussen lidstaten erg belangrijk is.

De werkgroep richt zich op het bijwerken van de lijst, technische vraagstukken rondom toepassing en coördinatie van EU-voorstellen in een multilateraal exportcontroleregime. Na de uitbreiding van de Europese Unie met de Midden- en Oost-Europese lidstaten heeft de werkgroep deze lidstaten bijgestaan met het toepassen van de verordening. Daarnaast heeft de raadwerkgroep zich gericht op het bijwerken van de regelgeving die in de verordening vermeld staat aan nieuwe beleid van de EU en VN ten aanzien van onder andere massavernietigingswapens.

Meer informatie

1.

Algemeen

Deze Raadswerkgroep (nr. C.23) bekijkt de regelgevende voorstellen op dit beleidsterrein die door de Europese Commissie (EC) naar de Raad van Ministers worden gestuurd. Raadswerkgroepen bestaan vaak uit ambtenaren uit de lidstaten van de EU. Na behandeling van de voorstellen door de werkgroep gaan deze naar de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ).

 
 
 
 

Terug naar boven