r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlementaire commissies Europees Parlement

Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden.

De beleidsterreinen zijn verdeeld tussen 20 vaste commissies en twee subcommissies. Er is geen vast aantal tijdelijke en enquêtecommissies; deze worden ingesteld als het EP dat nodig vindt. In de commissies zijn in principe alle fracties vertegenwoordigd.

De commissies moeten niet worden verward met de parlementaire delegaties die zich richten op de relatie tussen de EU en individuele landen.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Overzicht commissies

2.

Samenstelling, taken en werkwijze

Net als de nationale parlementen kent het Europees Parlement diverse parlementaire commissies. De leden van elke commissie worden aan het begin van de zittingsperiode gekozen uit de Europese parlementariërs op grond van hun 'politieke kleur' en hun deskundigheid. Halverwege de zittingsperiode (na tweeënhalf jaar) worden de commissies opnieuw samengesteld.

De leden van het Parlement stellen het aantal en de bevoegdheden van de parlementaire commissies vast. Deze commissies houden zich bezig met een bepaald beleidsterrein (landbouw, werkgelegenheid, industrie, cultuur enz.). Als het Parlement dat nodig acht, kan het ook subcommissies, tijdelijke commissies en enquêtecommissies instellen.

In de parlementaire commissies wordt het belangrijkste wetgevende werk van het Parlement verricht. De commissies bespreken de wetsvoorstellen die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Een commissie kan ook op eigen initiatief een verslag opstellen over een bepaald onderwerp. Voor elk wetgevingsvoorstel of initiatief wijst de commissie een rapporteur aan: die stelt over het onderwerp een verslag op. Het verslag van de rapporteur wordt binnen de commissie besproken. Daarna stemt de commissie over het verslag; eventueel worden er wijzigingen in aangebracht. Vervolgens wordt het verslag voorgelegd aan de plenaire vergadering, die eenmaal per maand in Straatsburg bijeenkomt. Daar wordt op basis van het betrokken verslag een debat gehouden en gestemd.

Ook stellen de commissies vragen aan de Europese Commissie en de Europese Raad over wetgevingsvoorstellen en initiatieven.

Het Europees Parlement speelt ook een rol bij de benoeming van de Europese Commissie. Daarom spreken de parlementaire commissies in hoorzittingen met de beoogde eurocommissarissen op hun beleidsterrein.

3.

Vergaderingen

De commissies komen een of twee keer per maand samen in Brussel. De debatten die in de commissies worden gevoerd zijn voor het publiek toegankelijk en de vergaderdocumenten zijn openbaar.

4.

Voorzitterschap en ambtelijke ondersteuning

Elke commissie kiest een voorzitter en drie ondervoorzitters voor tweeënhalf jaar en beschikt over een eigen bureau en een secretariaat.

De voorzitters van de commissies stemmen hun werkzaamheden af in de Conferentie van commissievoorzitters.

5.

Bijzondere soorten commissies

Het Europees Parlement kan tijdelijke commissies instellen waarin specifieke problemen worden behandeld. Ook kan het enquêtecommissies instellen in het kader van zijn controlebevoegdheden.

6.

Meer informatie

Terug naar boven