r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Prejudiciële beslissing

De prejudiciële vraag wordt gebruikt door nationale rechters om het Hof van Justitie te vragen hoe Europese regelgeving moet worden uitgelegd. Het Hof kan ook gevraagd worden om de geldigheid van een handeling van één van de Europese instellingen te beoordelen.

In het kort worden de volgende stappen doorlopen: in een rechtszaak in één van de lidstaten is er onduidelijkheid over hoe Europese regelgeving moet worden toegepast. De nationale rechter vraagt het Hof om advies. Het Hof verzamelt input van alle betrokken partijen en doet vervolgens uitspraak. De nationale rechter is in diens verdere behandeling van de originele zaak verplicht rekening te houden met het advies van het Europees Hof.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Reikwijdte en belang

De uitspraak van het Hof is bindend. De nationale rechter die om advies heeft gevraagd zal in de zaak waar de Europese regelgeving in kwestie een rol speelde, rekening moeten houden met de interpretatie van het Hof. Het belang gaat echter verder dan één zaak. De uitleg van Europese regelgeving door het Hof is vanaf het moment dat het Hof uitspraak heeft gedaan leidend in de hele Europese Unie om ervoor te zorgen dat Europese regelgeving in alle lidstaten op een gelijke manier wordt uitgelegd. Het is een belangrijke functie van het Hof, jaarlijks worden er honderden prejudiciële vragen gesteld - samen een aanzienlijk deel van het totaal aan zaken dat het Hof behandelt.

Wanneer het Hof een rechtshandeling van de EU ongeldig verklaart, dan geldt dat zowel voor de rechtshandeling in kwestie als alle rechtshandelingen die van de ongeldige rechtshandeling zijn afgeleid. Dat kan de nodige gevolgen hebben voor de hele EU voor wat betreft het onderwerp waar de vraag over ging.

Het advies van het Hof beperkt zich tot de onderdelen van een zaak waar het om het verduidelijken en uitleggen van Europese regelgeving gaat. Over de zaak in zijn geheel (die bij een nationale rechter in behandeling is) zal en mag het Hof geen advies geven.

2.

Voorwaarden voor behandeling

Voorwaarden nationale rechter

Alleen nationale rechters mogen het Hof om prejudicieel advies vragen, en dan alleen als het voor een zaak die ze in behandeling hebben nodig is. Er moet dus een directe aanleiding zijn, puur hypothetische vragen worden niet in behandeling genomen.

Als er tegen de uitspraak in een zaak waar twijfel bestaat over de uitleg van Europese wet- en regelgeving geen hoger beroep mogelijk is, is de nationale rechter verplicht om om advies te vragen. Als beroep wel mogelijk is dan is de nationale rechter niet verplicht om advies te vragen.

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven