r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Burgerschap van de Europese Unie

Iedereen die de nationaliteit van één van de EU-lidstaten heeft, is automatisch EU-burger. Het burgerschap van de Europese Unie is een aanvulling op het nationale burgerschap, en dus geen vervanging.

Het burgerschap van de EU is ingevoerd bij het Verdrag betreffende de EU. Dit verdrag is op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend. Het burgerschap van de EU brengt de volgende rechten met zich mee:

 • recht om in de gehele EU vrij te reizen en te verblijven;
 • actief en passief kiesrecht bij verkiezingen voor gemeenteraden en het Europees Parlement in het land waar men woont, ook al wijkt dit af van diens nationaliteit;
 • diplomatieke en consulaire bescherming van de autoriteiten van elke lidstaat indien de lidstaat waarvan de betrokken burger onderdaan is niet in een derde land is vertegenwoordigd;
 • het recht om bij het Europees Parlement verzoekschriften in te dienen en zich tot de Europese Ombudsman te wenden.

Het Verdrag van Amsterdam, ondertekend op 2 oktober 1997, geeft EU-burgers de volgende additionele rechten:

 • het recht zich in één van de officiële talen tot de Europese instellingen te richten en in die taal antwoord te krijgen;
 • het recht op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie, onder voorwaarden die deze instellingen hiervoor vaststellen;
 • het verbod EU-burgers te discrimineren op grond van hun nationaliteit, geslacht, ras, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid;
 • gelijke toegang tot de communautaire openbare dienst.

Delen

Inhoud

1.

Verslag over het EU-burgerschap

In 2010 presenteerde de Europese Commissie het Verslag over het EU-burgerschap met daarin meer dan twintig voorstellen ter verbetering van het EU-burgerrecht. Het rapport bracht zeven terreinen onder de aandacht , inclusief de rechten die EU-burgers op die gebieden genieten. De conclusie van het rapport uit 2010 luidde, dat rechten van EU-burgers relatief goed geregeld zijn maar beter onder de aandacht gebracht moesten worden. Het Burgerschapsrapport 2013 kwam tot een vergelijkbare conclusie en deed op haar beurt zes voorstellen tot verbetering van:

 • het wegnemen van hindernissen voor het vrij verkeer van werknemers, studenten en stagiares;
 • het versoepelen van de regels inzake de acceptatie van nationale identiteits- en verblijfsdocumenten;
 • het versterken van de positie van kwetsbare personen zoals kinderen en gehandicapten;
 • het wegnemen van belemmeringen bij het grensoverschrijdend (online) winkelen;
 • het toegankelijker maken van informatie over de Europese Unie;
 • het bevorderen van de deelname van burgers aan het democratische proces door het behoud van nationaal stemrecht bij migratie.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat burgers in het dagelijks leven kunnen profiteren van de voordelen van het EU-burgerschap. Om burgers bewust te maken van deze voordelen, probeert de Commissie samen met het initiatief Europees jaar van de burger en burgerdialogen, een debat te voeren over de totstandkoming van een sterkere en steeds hechtere EU die de burgers centraal stelt.

2.

Meer informatie

Factsheet Europees Parlement

Delen

Terug naar boven