r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Mensenrechtenbeleid

Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. Speerpunt daarbij zijn de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden.

Respect voor mensenrechten geldt als een belangrijke voorwaarde om een samenwerking aan te gaan met de EU. Een voorwaarde voor toetreding tot de EU is dat een kandidaat-lidstaat zich op het gebied van de mensenrechten 'goed gedraagt'. Deze eis stelt de EU bijvoorbeeld ook aan landen waarmee het handelsverdragen en andere overeenkomsten afsluit.

Ondanks de vele goede voornemens zijn organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch toch vaak kritisch over de Europese landen; ze vinden dat de EU in haar beleid meer nadruk moet leggen op mensenrechten. Mede daarom is er in 2012 een Europese Gezant voor de Mensenrechten ingesteld die het Europese mensenrechtenbeleid wereldwijd moet uitdragen. In juli 2015 bracht de Raad van de Europese Unie het Actieplan voor mensenrechten en democratie voor de periode 2015-2020 naar buiten, waarmee de EU zich inzet voor het toepassen van mensenrechten op alle beleidsterreinen.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

In oktober 2010 nam de Europese Commissie een strategie aan om ervoor te zorgen dat het Handvest van de Grondrechten doeltreffend uitgevoerd kan worden. Daarbij hoort een checklist om beter te kunnen beoordelen welke effecten wetgevingsvoorstellen hebben op grondrechten.

Interne situatie

Intern is de EU actief in het bestrijden van discriminatie. Zij financiert een groot aantal activiteiten om racisme en vreemdelingenhaat binnen de EU tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn uitwisselingen tussen nationale overheidsinstanties en het opzetten van een netwerk van mensenrechtenorganisaties.

De Commissie hamert er bijvoorbeeld ook op dat bij het gebruik van bodyscanners op luchthavens de menselijke waardigheid gewaarborgd blijft. Het recht op een privé-, familie- en gezinsleven moet worden geëerbiedigd, net als de bescherming van persoonsgegevens. Bij de opleiding voor grenswachten moet ook aandacht worden besteed aan de grondrechten. Incidenten tijdens operaties moeten worden gemeld bij de nationale autoriteiten en zo nodig tot maatregelen leiden.

De Commissie ziet er ook op toe dat ondernemingen de rechten van de mens respecteren. In juni 2013 heeft de Commissie praktische richtlijnen ingesteld om misbruik van mensenrechten tegen te gaan binnen drie specifieke sectoren: uitzendbureaus, ICT-bedrijven en olie- en gasbedrijven.

Eind 2015 kondigde de Europese Commissie het Human Rights Defenders Mechanism aan. Het initiatief moet dienen als een van Europa's belangrijkste instrumenten om mensenrechtenverdedigers te ondersteunen. Door het mechanisme worden mensenrechtenverdedigers die in een gevaarlijke situatie verkeren ondersteund met onder andere medicijnen en trainingen waardoor risico's voorkomen kunnen worden.

Alle lidstaten (en vele andere Europese landen, zoals Rusland, Turkije en enkele landen in de Kaukasus) zijn ook aangesloten bij het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit verdrag bevat een groot aantal bepalingen over mensenrechten. Het is een verdrag van de Raad van Europa, niet te verwarren met de Raad van de Europese Unie.

Hoewel de EU veel maatregelen neemt op het gebied van mensenrechten, laat de situatie soms nog te wensen over. Dan gaat het om gevallen van politiegeweld en schendingen van het recht op asiel.

Externe situatie

Door de tijd heen heeft de EU mensenrechten centraal gesteld in haar overeenkomsten met landen buiten de Unie. Zulke overeenkomsten bevatten vaak een clausule waarin staat dat mensenrechten van essentieel belang zijn voor de relatie tussen de partijen.

Het EU-programma voor wereldwijde humanitaire noodhulp heeft niet als voorwaarde dat de mensenrechten gewaarborgd moeten worden. De EU verleent hulp ongeacht de vraag of de schade veroorzaakt is door natuurrampen of wanbestuur van onderdrukkende regimes.

In de contacten met landen als Rusland, China en Iran brengt de EU met soms meer en soms minder succes de mensenrechten ter sprake. Aan landen die mensenrechten schenden legt de EU soms sancties op, zoals aan Myanmar en Syrië.

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol.

Voor maatregelen voor het tegengaan van discriminatie op grond van nationaliteit geldt de gewone wetgevingsprocedure. Voor maatregelen voor het tegengaan van

discriminatie op grond van ras, geslacht, leeftijd, etniciteit, handicap of seksuele geaardheid geldt dat de Raad besluit met eenparigheid van stemmen, en met

goedkeuring van het Europees Parlement. Voor ondersteunende maatregelen geldt de gewone wetgevingsprocedure. Voor mensenrechtenschendingen door een lidstaat geldt

dat bij een eerste constatering de Raad besluit met vier vijfden van de stemmen, met goedkeuring van het Europees Parlement. Bij voortdurende schendingen besluit

de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Mensenrechten zijn onderdeel van het buitenlands beleid en van het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Voor maatregelen op die terreinen gelden de

besluitvormingsprocedures die daar vermeld staan.

 

Europees orgaan

Verantwoordelijke

Europese Commissie (voor mensenrechten binnen de EU)

Eurocommissaris voor Justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid

Europese Commissie (voor mensenrechten buiten de EU)

Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en het veiligheidsbeleid, Federica Mogherini én de Eurocommissaris voor ontwikkelingssamenwerking

Parlementaire commissie Europees Parlement

parlementaire commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

Nederlands lid commissie Europees Parlement

Ondervoorzitter(s)


Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Parlementaire subcommissie Europees Parlement

EP-subcommissie Mensenrechten (DROI)

Nederlands lid EP-subcommissie

Plaatsvervanger(s)

Parlementaire commissie Europees Parlement (mbt vrouwenrechten en gendergelijkheid)

parlementaire commissie voor Rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Nederlands lid commissie Europees Parlement

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Raad van de Europese Unie

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Nederlandse afvaardiging Raad van Ministers

Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker (VVD)

Staatssecretaris voor asiel en migratie, (momenteel vacant)

Als het Europees Parlement het (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

 

Nederlands orgaan

Verantwoordelijke

Tweede Kamer

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (BuZa)

Eerste Kamer

Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

Betrokken bij de uitvoering

 

Betrokken instantie EU/internationaal

Verantwoordelijke

Instelling Raad van Europa

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Algemeen overzicht EU

Factsheet Europees Parlement

Wetgevingsoverzicht

Betrokken instanties EU en internationaal

Terug naar boven