r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland en Europa: achtergrond bij de betrekkingen

Mark Rutte en Ursula von der Leyen
Bron: European Commission

Nederland stond in 1951 met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) aan de wieg van wat zou uitgroeien tot de Europese Unie (EU). Omdat de EU een verregaande geïntegreerde markt en politieke samenwerking heeft, worden er veel Europese wetten doorgevoerd in Nederland en zal Nederland op veel beleidsniveaus rekening moeten houden met de Europese partners. Meer dan de helft van de Nederlandse wetten zijn het gevolg van Europees beleid, bijvoorbeeld wetten over criminaliteit, vervoer, marktwerking en onderwijs. Als lidstaat van de EU beslist Nederland mee over wetgeving van de EU en doet Nederland mee aan bijna alle EU-initiatieven.

Omdat Nederland een klein land is, is samenwerking in de EU van groot belang. Zo is de Nederlandse economie erg afhankelijk van het vrije verkeer van goederen en kapitaal in de EU. Nederland wil in de EU vooral samenwerken bij onderwerpen die meerdere landen raken, zoals migratie, veiligheid en klimaat(verandering). Hierbij is Nederland vaak één van de initiatiefnemers binnen de EU maar Nederland stelt zich ook vaak kritisch op. Op die manier kan Nederland vaak andere landen overtuigen en invloed uitoefenen voor zo'n klein land.

Inhoud

1.

De Nederlandse burger en de EU

Positief

Twee keer per jaar publiceert de EU de Eurobarometer. Hierin staan de resultaten van de opiniepeiling over de EU die wordt gehouden onder de Europese bevolking. In 2021 zegt 56% van de Nederlanders dat de EU een positief beeld bij hen oproept, tegenover 13% met een negatief beeld van de EU en 38% van de Nederlanders die hier neutraal over zijn. Ten opzichte van 2020 hebben Nederlanders een positiever beeld gekregen van de EU, aangezien toen 31% van de Nederlanders een positief beeld had van de EU en 21% een negatief beeld had.

Uit een opiniepeiling van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew bleek dat zowel Nederlanders als andere Europeanen in het algemeen positiever oordelen over de EU na de brexit. De voornaamste reden hiervoor is dat Nederlanders denken dat Nederland te klein is om als handelsland zonder de EU te concurreren.

Negatief

Er zijn ook veel Nederlanders met een kritische houding tegenover de EU. Zo vrezen veel mensen dat de EU zich meer gaat bezighouden met sociale thema’s als pensioenen, zorg en onderwijs, of met typisch Nederlandse onderwerpen als de euthanasiewetgeving of het softdrugsbeleid. Ook zijn er zorgen over de komst van nieuwe werknemers uit toegetreden landen zoals Polen, Bulgarije en Roemenië. Maar vooral zijn Nederlanders bang om de eigen cultuur en identiteit te verliezen door de EU.

Dat veel Europeanen kritisch zijn over de EU, blijkt ook uit de groei van de Eurosceptische fracties in het Europees Parlement.

2.

De Nederlandse politiek en de EU

Nederlandse politieke partijen hebben verschillende ideeën over Europese samenwerking. Zo staan partijen als D66, PvdA en GroenLinks vaak positief tegenover Europese samenwerking. Partijen als SGP, SP, FVD en PVV zijn kritischer over de EU.

Nederland is over het algemeen terughoudend met het instemmen met verdere Europese integratie. Zo is de regering kritisch over het voorstel van de Europese Commissie om over fiscaal beleid te stemmen met gekwalificeerde meerderheid. Dit betekent dat lidstaten niet langer een veto hebben wanneer er gestemd wordt over belastingbeleid. De tegenstem van één land is dan niet langer voldoende om een wetsvoorstel tegen te houden.

3.

Nederland en de Europese instellingen

Iedere vijf jaar mogen alle stemgerechtigde burgers uit de EU stemmen voor het Europees Parlement. Iedere burger stemt voor kandidaten uit eigen land. Die nationale Europarlementariërs werken volgens hun politieke kleur samen. In veel gevallen kijken de Europarlementariërs bij het nemen van beslissingen ook naar de belangen van hun land.

De Nederlandse ministers vertegenwoordigen ons land in de Raad van Ministers, kortweg de Raad. De minister-president doet dat in de Europese Raad. Ieder land verdedigt de belangen van het eigen land zo goed als mogelijk in de onderhandelingen met de andere landen over nieuwe voorstellen. In verreweg de meeste gevallen neemt de Raad besluiten bij gekwalificeerde meerderheid. In die gevallen kan de Raad een voorstel aannemen wanneer 55% van het aantal lidstaten, met een minimum van 15 lidstaten, vóór stemt. Ook moeten de lidstaten die voor zijn, ten minste 65% van de totale bevolking van de EU vertegenwoordigen.

In het dagelijks bestuur van de EU, de Europese Commissie, zit een eurocommissaris uit iedere lidstaat. Van de eurocommissarissen wordt verwacht dat ze werken voor het Europees belang, en niet voor het land waar ze vandaan komen.

In de verschillende Europese instellingen werken burgers uit alle lidstaten, dus ook Nederlanders. Net als bij de eurocommissarissen wordt van de medewerkers van de Europese instellingen verwacht dat ze het Europese belang vertegenwoordigen, en niet het belang van het land waar ze vandaan komen.

4.

Nederland en Europese voorstellen

Naast de Europese instellingen hebben de Nederlandse regering en de volksvertegenwoordiging (Eerste en Tweede Kamer) elk hun eigen rol binnen het proces van Europese besluitvorming.

Regering

Jaarlijks geeft het kabinet zijn mening over de Europese samenwerking in de nota Staat van de Europese Unie. Wanneer de Commissie met nieuwe voorstellen komt, reageert het kabinet hierop zo nodig met een kabinetsappreciatie of BNC-fiche, waarin de eerste reactie op een voorstel wordt gegeven. Ook heeft Nederland eens in de zoveel jaar de rol van het wisselend voorzitterschap van de Raad.

Parlement

De Tweede Kamer kan het kabinet vragen om niet met een Europees voorstel in te stemmen vóórdat er is overlegd met de Kamer. Dit heet een parlementair voorbehoud of behandelvoorbehoud. Wanneer het Nederlandse parlement vindt dat de EU niet bevoegd is om te beslissen op een bepaald beleidsterrein, dan kan het samen met parlementen van andere lidstaten proberen een gele of oranje kaart te trekken. Ook wijst de Tweede Kamer met enige regelmaat een rapporteur aan uit zijn midden om Europese initiatieven op een bepaald terrein zorgvuldig te volgen.

Voorafgaand aan een Raadsvergadering bespreekt de Tweede Kamer doorgaans de Nederlandse inzet met de minister of staatssecretaris die namens Nederland meebeslist in de Raad.

5.

Meer informatie

Terug naar boven