r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Unie in cijfers

De Europese Unie heeft als geheel ongeveer 450 miljoen inwoners. Voor de brexit waren dit er 510 miljoen. Hiermee heeft de EU, na China en India, de meeste inwoners ter wereld. Verder is de EU goed voor ongeveer een derde van de wereldimport en -export. Samen met China en de VS behoort de EU tot de drie grootste economische machten ter wereld. Eind 2020 bedroeg het BBP 13,3 biljoen dollar.

Het onderzoeksbureau Eurostat houdt voor de Europese Unie op allerlei gebieden cijfers en statistieken bij. Verder draagt het bureau bij aan het harmoniseren van de statistieken van de verschillende lidstaten, zodat deze gegevens vergelijkbaar worden.

Inhoud

1.

Bevolking

De Europese Unie telt sinds de brexit ongeveer 447 miljoen inwoners, dit is zo'n zes procent van de totale wereldbevolking. Al jaren stijgt het aantal 65-plussers in de EU door de stijgende levensverwachting. Waarschijnlijk zal in de komende jaren het cijfer van 80-plussers alleen maar sneller stijgen doordat de babyboomgeneratie, de mensen geboren grofweg tussen 1945-1955, de komende decennia deze leeftijdscategorie zal bereiken. Dit betekent ook dat het aandeel van de beroepsbevolking ten opzichte van het geheel zal dalen. EU-breed is de levensverwachting van vrouwen zo'n 5 jaar hoger dan voor mannen.

Verdeling bevolking

Het aantal inwoners van de Europese Unie is ongelijk verdeeld over de lidstaten. Er zijn dichtbevolkte landen zoals Nederland en België, maar ook dunbevolkte landen als Finland en Estland. Aan het inwonertal van een lidstaat is ook globaal het aantal zetels dat een land heeft in het Europees Parlement gekoppeld.

2.

Economie en werkgelegenheid

Eurostat berekent jaarlijks ook het BBP (Bruto Binnenlands Product) van de Europese Unie. Dit wordt gedaan door het BBP van de verschillende lidstaten bij elkaar op te tellen. In 2019 bedroeg het BBP van de geheel EU 13.315 miljard euro. Duitsland is het land met het hoogste BBP, namelijk 3.336 miljard euro in 20120. Malta scoort het laagst met slechts 12,7 miljard euro. Gerekend naar hoofd van de bevolking had Luxemburg in 2019 het hoogste BBP met 101.640 euro per jaar. Bulgarije scoorde in datzelfde jaar het laagste met slechts 8.750 euro per hoofd van de bevolking.

Begrotingsregels en staatsschuld

Binnen de Europese Unie is afgesproken dat landen niet meer dan 60 procent van het BBP staatsschuld mogen hebben. In 2019 waren er slechts 10 lidstaten die het lukte de staatsschuld onder de 60 procent te houden. Nederland hoorde hierbij. Griekenland is nog altijd het land met relatief gezien de grootste schuld, deze bedroeg in 2020 ongeveer 205 procent van het BBP. Tijdens de coronacrisis werd besloten de begrotingsregels met betrekking tot de staatsschuld voor 2020 en 2021 los te laten.

3.

Handel

De Europese Unie importeerde in 2019 voor 1,935 biljoen euro aan goederen. In datzelfde jaar werd er voor 2,132 biljoen euro aan goederen geëxporteerd. Dit leidde tot een handelsoverschot van 197 miljard euro. Maar liefst 23,6 procent van de gehele EU export kwam vanuit Duitsland. 11,5 procent werd vanuit Nederland geëxporteerd. Van de totale import kwam maar liefst 18,7 procent uit China. Van de totale export ging het meest naar de VS, 18 procent.

Import en export Europese Unie (Europese Commissie)

4.

Werkgelegenheid

De werkloosheid in de Europese lidstaten loopt steeds verder terug, maar is door de coronacrisis gestegen. In 2020 was 7,3 procent van de gehele beroepsbevolking werkloos. In 2019 was dit nog 6,4 procent. De laagste werkloosheid vindt men in Nederland en Tsjechië: in mei 2021 was de werkloosheid in beide landen 3,3 procent. Het hoogste percentage werklozen is in Griekenland te vinden. 15,4 procent van de beroepsbevolking was in mei 2021 werkloos.

5.

Meer informatie

Terug naar boven