r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 312: Duur

311
Artikel 312
313

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

1.

Ontwikkeling artikel

1957

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

Hierdoor wordt vastgesteld dat voorgaande tekst eensluidend is met het originele exemplaar van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, getekend te Rome op vijfentwintig maart negentienhonderd zevenenvijftig en neergelegd in het archief van de Regering van de Italiaanse Republiek.

Il Capo dell'Ufficio Trattati del Ministero degli Affari Esteri

Consigliere d'Ambasciata

GIUSEPPE SETTI

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dienen Vertrag gesetzt.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertsiebenundfünfzig.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zevenenvijftig.

2002

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

 

Delen

Terug naar boven