r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP voorstander van VN-verdrag ter bevordering rechten van gehandicapten

woensdag 3 september 2003, Eliz abeth LYNNE

Eliz abeth LYNNE (ELD, VK)

Mededeling "Naar een wettelijk bindend instrument van de Verenigde Naties ter bevordering en bescherming van de rechten en de waardigheid van personen met een handicap"

Doc.: A5-0270/2003 (B)

Procedure: Initiatief

Debat: 2 september 2003

Stemming: 3 september 2003

Verslag aangenomen

Het Parlement is verheugd dat de Raad het jaar 2003 heeft uitgeroepen tot 'Europees Jaar van de Gehandicapten'. Het EP uit haar tevredenheid met het initiatief van de Algemene Vergadering van de VN om een ad hoc comité op te richten, dat zich moet beraden over voorstellen voor een 'internationaal verdrag ter bescherming en bevordering van de rechten en de waardigheid van gehandicapten'. Het Parlement is ingenomen met de mededeling van de Europese Commissie, waarin de Commissie haar standpunt uiteenzet met betrekking tot de eventuele opstelling van dit verdrag.

Het EP heeft ook kritiek: de Commissie is nog steeds niet met een tijdschema gekomen voor de opstelling van een alomvattende EU-richtlijn inzake de rechten van gehandicapten en heeft nog steeds geen concrete politieke toezeggingen gedaan om de rechten van gehandicapten te integreren in haar ontwikkelingsbeleid. Het Parlement stelt vast dat de maatregelen die de Unie ten behoeve van gehandicapten heeft genomen minimaal zijn gebleven en nagenoeg uitsluitend betrekking hebben op gelijke behandeling op het werk in het kader van de bestrijding van discriminatie.

Wat het op te stellen VN-verdrag betreft, willen de parlementariërs dat er een wettelijk bindend verdrag met een effectief controlesysteem komt, naar het voorbeeld van de zes mensenrechtenverdragen die reeds door de VN zijn goedgekeurd. Volgens de leden moet het toekomstige verdrag inzake de rechten van gehandicapten onder andere zijn gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de nadruk op afstemming van de mensenrechten die reeds in diverse verdragen besloten liggen op de behoeften van gehandicapten;
 • de volledige betrokkenheid van gehandicapten en gehandicaptenorganisaties bij de uitwerking van nationale en internationale beleidsmaatregelen;
 • erkenning van het feit dat vele gehandicapten te maken hebben met meervoudige discriminatie op grond van geslacht, ras, leeftijd, enz.

De rechten van gehandicapten moeten waar mogelijk wettelijk afdwingbaar worden gemaakt.

Het Parlement verzoekt de lidstaten van de VN erop toe te zien dat in het toekomstige verdrag op zijn minst de volgende rechten voor gehandicapten worden opgenomen:

 • het recht op bestaanskwaliteit;
 • het recht op toegang tot arbeid;
 • toegang tot onderwijs en beroepsopleiding;
 • het recht op een normaal maatschappelijk bestaan;
 • burger- en politieke rechten;
 • toegang tot financiële ondersteuning;
 • toegang tot de gezondheidszorg;
 • toegang tot cultuur- en vrijetijdsvoorzieningen;
 • gelijkheid voor de wet en de rechtsbedeling.

De aangenomen resolutie zal behalve in de elf officiële werktalen ook in braille worden gepubliceerd.

Terug naar boven