r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 117: Bekrachtiging en inwerkingtreding

116
Artikel 117
1

Dit Verdrag, opgesteld in één enkel oorspronkelijk exemplaar, zal voorlopig worden neergelegd in de archieven van ......, die daarvan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zendt aan elke andere Regering welke dit Verdrag heeft ondertekend.

Dit Verdrag zal worden geratificeerd. De ratificatie-oorkonden zullen worden gedeponeerd bij ......, die de Regeringen van de andere deelnemende Staten hiervan op de hoogte zal brengen.

Dit Verdrag treedt in werking op de dag dat de ondertekenende Staat, die als laatste de ratificatie-oorkonde deponeert, deze handeling verricht.

Binnen een termijn van een jaar na het in werking treden van dit Verdrag, zal de ......, dit Verdrag, evenals de ratificatie-oorkonden, in de archieven van de Europese Uitvoerende Raad nederleggen.

Dadelijk na zijn ambtsaanvaarding zal de Raad van Nationale Ministers de authentieke teksten van dit Verdrag in de andere talen dan die van het oorspronkelijke exemplaar vaststellen. Bij meningsverschil wordt de tekst van het oorspronkelijke exemplaar als authentiek beschouwd.

Ten blijke waarvan de Ondertekenende Gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend en van hun zegel hebben voorzien.

Delen

Terug naar boven