r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Titel V - Van de inwerkingtreding van de Instellingen der Gemeenschap

Delen

Inhoud

94: Instelling van de Senaat

De eerste Senaat treedt op in de maand van de inwerkingtreding van dit Verdrag.

Hij wordt door de Voorzitter van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal bijeengeroepen.

95: Eerste verkiezingen voor Kamer der Volkeren

De Senaat stelt de datum van de verkiezingen voor de Kamer der Volkeren vast. Deze verkiezingen worden binnen zes maanden na het in werking treden van dit Verdrag gehouden.

Noot bij dit artikel

Na het aannemen van dit artikel beeft de Vergadering ad hoc de wens uitgesproken, "dat de kosten van de eerste verkiezing van de Kamer der Volkeren ten laste zouden worden gebracht van de begroting van de Gemeenschap, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen en garanties, die de Gemeenschap te dezen aanzien zal treffen".

96: Overgangsbepalingen voor verkiezingen Kamer der Volkeren

 • 1. 
  Tot aan het in werking treden van de in artikel 13 bedoelde wet zullen de verkiezingen voor de Kamer der Volkeren plaats vinden op het grondgebied van iedere Staat volgens het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging, waarbij lijstverbinding mogelijk is.

  De te volgen procedure wordt door een nationale wet in iedere deelnemende Staat vastgesteld. De voorschriften met betrekking tot het kiesrecht, in het bijzonder het actieve kiesrecht, de kiezerslijsten, de wijze van stemmen en het vaststellen van de uitslag, worden door de wetgeving van iedere deelnemende Staat vastgesteld.

 • 2. 
  Tot aan het van kracht worden:
  • van de wet inzake de voorwaarden voor verkiesbaarheid, als bedoeld in artikel 19;

  worden de regelen inzake respectievelijk de voorwaarden voor verkiesbaarheid en de incompatibiliteiten, onverminderd de onmiddellijke toepassing van de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 20, door de wetgevende macht van iedere deelnemende Staat vastgesteld.

97: Bijeenroepen Kamer der Volkeren en Senaat

De Voorzitter van de Senaat roept de Kamer der Volkeren en de Senaat bijeen binnen twee weken na de verkiezingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 95.

98: Verkiezing eerste Voorzitter van de Europese Uitvoerende Raad

Zodra de Kamer der Volkeren is geconstitueerd, kiest de Senaat de Voorzitter van de Europese Uitvoerende Raad.

99: Eerste bijeenkomst Raad van Nationale Ministers

De Raad van Nationale Ministers komt bijeen zodra de Europese Uitvoerende Raad zijn functies aanvaard heeft.


Delen

Terug naar boven