r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Titel IV - Van de associatie

Delen

Inhoud

90: Associatieverdragen met derde Staten

Met het doel op sommige gebieden een nauwe samenwerking tot stand te brengen, welke aan elkander beantwoordende rechten en verplichtingen inhoudt, kan de Gemeenschap met derde Staten associatieverdragen of -overeenkomsten afsluiten, die de handhaving van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals deze omschreven zijn in artikel 3, waarborgen.

Deze verdragen of overeenkomsten kunnen worden afgesloten, hetzij met een Europese Staat die geen lid is, hetzij met een overzeese Staat volgens de mogelijkheden van zijn status, als deze Staat door constitutionele banden verbonden is met een deelnemende Staat of met een Staat, die reeds met de Gemeenschap geassocieerd is.

Ingeval het associatieverdrag of de associatieovereenkomst een aanpassing van dit Statuut zou medebrengen, zou deze dienen te geschieden overeenkomstig artikel 116.

91: Specifieke associaties

Het associatieverdrag kan inzonderheid voorzien in:

  • 1. 
    de deelneming van vertegenwoordigers van de Regeringen der geassocieerde Staten aan de Raad van Nationale Ministers en van vertegenwoordigers van de volkeren der geassocieerde Staten aan de Senaat, hetzij met beperkte rechten, hetzij op voet van gelijkgerechtigdheid;
  • 2. 
    de instelling van gemengde vaste Regerings- of Parlementaire Commissies;
  • 3. 
    de verplichting elkaar wederzijds in te lichten en te raadplegen.

92: Eerbiediging recht van associatieverdragen, Rol van het Hof

De eerbiediging van het recht bij de uitleg en de toepassing van het associatieverdrag wordt verzekerd door de procedures, door dat verdrag vast te stellen.

Het Hof van de Gemeenschap kan door het associatieverdrag bevoegd worden verklaard een uitspraak te doen over geschillen, die ontstaan tussen de Gemeenschap en de geassocieerde Staat.

Het Hof of andere rechtsprekende colleges van de Gemeenschap kunnen eveneens bevoegd worden verklaard kennis te nemen van bepaalde gedingen inzake de onderdanen van de geassocieerde Staat.

In deze onderscheiden gevallen en volgens de door het associatieverdrag vastgestelde regelen, kunnen door de geassocieerde Staat aangewezen rechters aan de rechtsprekende colleges van de Gemeenschap deelnemen.

93: Conferenties

Geregeld wordt er een conferentie gehouden, waaraan de leden van de Europese Uitvoerende Raad en van de Raad van Nationale Ministers en de vertegenwoordigers van de geassocieerde Staten deelnemen.


Delen

Terug naar boven