r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie rondt modernisering handhaving EU-antitrustregels af

dinsdag 30 maart 2004, 1:54

De Europese Commissie heeft vandaag een reeks documenten goedgekeurd waarmee de ingrijpende modernisering wordt voltooid van de regels en procedures voor de handhaving van de EU-antitrustregels. De nieuwe uitvoeringsverordening en de overige documenten zijn vanaf 1 mei 2004 van kracht. Zij behandelen thema's als de behandeling van klachten, het uitgeven van adviesbrieven en het European Competition Network dat de Europese familie van de mededingsautoriteiten verbindt.

Deze nieuwe documenten vullen Verordening nr. 1/2003 aan die geldt voor EG-Verdragsregels die beperkende overeenkomsten zoals kartels (artikel 81) en misbruiken van machtsposities (artikel 82) verbieden. De hele exercitie wordt gemeenzaam het "moderniseringspakket" genoemd en zal ingaan per 1 mei.

"Doel van deze hervorming is de Commissie uit te rusten met nieuwe bevoegdheden en procedures op antitrustgebied, voor een verruimde en verdiepte EU. Deze hervorming vervangt bestaande juridische teksten, regels en instrumenten die meer dan 40 jaar geleden werden goedgekeurd, toen bedrijfsleven en overheid in Europa amper ervaring hadden met het mededingingsbeleid", zo verklaarde de heer Mario Monti, Commissaris voor concurrentiebeleid.

Het nieuwe systeem voor de handhaving van de antitrustregels is bedoeld om te zorgen voor een meer doeltreffende handhaving van de EU-concurrentieregels - in het belang van consumenten en bedrijven. Tegelijk wil het ook de bureaucratie verminderen voor ondernemingen die in Europa actief zijn.

Verordening nr. 1/2003 schaft het systeem van de aanmelding van zakelijke overeenkomsten bij de Commissie af. Dit systeem was in 1962 ingesteld, maar was nodeloos bureaucratisch geworden, omdat ondernemingen die in Europa actief zijn ondertussen bekend zijn met de mededingingsregels(1). Dergelijk systeem van aanmelding bestaat trouwens ook niet in de Verenigde Staten.

Belangrijker is echter dat deze hervorming de nationale rechters en mededingingsautoriteiten in staat stelt een grotere bijdrage te leveren aan de handhaving van de Europese mededingingsregels. Terzelfder tijd zorgt het nieuwe systeem ervoor dat voor bedrijven de lat gelijker komt te liggen: alle handhavingsinstanties zullen de EU-concurrentieregels moeten toepassen op zaken die een impact hebben op de handel tussen lidstaten.

De verordening van de Commissie en de zes mededelingen die vandaag zijn goedgekeurd, vormen een aanvulling op Verordening nr. 1/2003 en zijn de voltooiing van het nieuwe juridische kader dat vanaf 1 mei zal gaan gelden.

Het European Competition Network (ECN)

Een van de centrale elementen uit het pakket is de mededeling betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten. Deze samenwerking is nu al een realiteit, omdat de Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten het European Competition Network (ECN) ruim een jaar geleden hebben opgestart(2).

Deze mededeling is de vertaling van de nieuwe, versterkte samenwerking tussen handhavingsinstanties in de Europese Unie. Nu dit nieuwe juridische kader in werking treedt, komt ook een reeks nieuwe samenwerkingsmechanismen tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten op gang. De mededeling biedt houvast in verband met kwesties zoals de taakverdeling tussen de handhavingsinstanties, het onderling informeren over aanhangige zaken tijdens de verschillende fases van de procedure en de uitwisseling van informatie die als bewijsmiddel kan worden gebruikt.

Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de kwestie van clementieverzoeken bij kartelonderzoeken, om de doeltreffendheid te behouden van de communautaire en eventuele nationale clementieregelingen. De mededeling vermeldt met name dat informatie niet zonder instemming van de indiener van een dergelijk clementieverzoek met het netwerk mag worden gedeeld, tenzij in gevallen waar hij de ontvangende autoriteit de bescherming van de indiener van het verzoek garandeert. De Commissie heeft op dit punt van de overgrote meerderheid van de lidstaten schriftelijke toezeggingen ontvangen en zal binnenkort een lijst publiceren van de nationale mededingingsautoriteiten die een verklaring in die zin hebben ondertekend.

Afschaffing van het systeem van aanmeldingen

Verordening nr. 1/2003 schaft het gecentraliseerde aanmeldings- en goedkeuringssysteem af voor de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag. Volgens dat artikel kan een overeenkomst die concurrentiebeperkende effecten heeft, toch rechtmatig zijn wanneer zij voldoende compenserende voordelen oplevert die aan de consumenten worden doorgegeven. Met de nieuwe verordening kunnen ondernemingen zich voor een nationale rechter of nationale mededingingsautoriteit rechtstreeks op artikel 81, lid 3, beroepen, zonder dat er een verklaring van de Commissie nodig is. De overeenkomst, het besluit of de betrokken gedraging is rechtmatig wanneer de partij kan aantonen dat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3.

Tegen deze achtergrond hebben lidstaten en het bedrijfsleven de Commissie opgeroepen richtsnoeren te publiceren over de toepassing van artikel 81, lid 3. De richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, die vandaag als onderdeel van het moderniseringspakket worden goedgekeurd, komen aan deze verzoeken tegemoet. Om te helpen zorgen voor een coherente toepassing en ondernemingen een leidraad te bieden, wordt in de mededeling de methodologie uiteengezet voor de toepassing van artikel 81, lid 3.

De mededeling komt niet in de plaats van, maar vormt een aanvulling op de uitgebreide aanwijzingen die al te vinden zijn in de richtsnoeren van de Commissie over specifieke vormen van overeenkomsten, met name de richtsnoeren betreffende horizontale samenwerkingsovereenkomsten en de richtsnoeren in verband met zgn. verticale beperkingen.

De overige documenten uit het pakket

Het 'moderniseringspakket' omvat voorts:

    De nieuwe verordening van de Commissie in verband met antitrustprocedures

Deze verordening van de Commissie bevat gedetailleerde regels over een aantal belangrijke aspecten van de procedures voor de Commissie, zoals hoorzittingen, klachten en toegang tot het dossier.

    Richtsnoeren betreffende het begrip "beïnvloeding van de handel"

Het begrip "beïnvloeding van de handel" is het bevoegdheidscriterium, dat het toepassingsbereik van de EU-concurrentieregels bepaalt. Het is van bijzonder belang in het nieuwe handhavingssysteem, omdat de nationale rechter en de nationale mededingingsautoriteiten de EU-concurrentieregels moeten toepassen op alle afspraken en praktijken die de handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden. Tegen deze achtergrond geven de vandaag goedgekeurde richtsnoeren een overzicht van de uitvoerige rechtspraak van de communautaire rechtscolleges, om handhavers en ondernemingen zo meer houvast te bieden.

    Mededeling betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechter

Zowel ondernemingen als burgers kunnen zich voor de nationale rechter op de mededingingsregels van het EG-Verdrag beroepen. Met de afschaffing van de aanmeldingen in dit nieuwe handhavingssysteem wordt een belangrijk obstakel voor weggenomen voor burgers die een rol willen spelen. In dit verband wil deze nieuwe mededeling een praktisch instrument zijn voor de nationale rechter die de EU-concurrentieregels toepast. Zij geeft met name aan hoe de samenwerkingsinstrumenten uit Verordening nr. 1/2003 functioneren, met onder meer de mogelijkheid voor de nationale rechter, de Commissie om informatie en advies te vragen over aanhangige zaken waarin het gaat over de toepassing van de EU-concurrentieregels.

    Mededeling over informeel advies aan ondernemingen (adviesbrieven)

Is de afschaffing van het aanmeldingssysteem voor de toepassing van artikel 81 het centrale punt in het nieuwe handhavingssysteem, toch blijft de Commissie openstaan om, waar nodig, specifieke zaken met ondernemingen te bespreken. De Commissie is met name bereid om ondernemingen advies te geven betreffende nieuwe kwesties in het EU-concurrentierecht die het voor hen moeilijk maken hun afspraken of optreden aan de EU-concurrentieregels te toetsen. Voor dit soort situaties wordt met de vandaag goedgekeurde mededeling de mogelijkheid gecreëerd om adviesbrieven voor ondernemingen op te stellen.

Dergelijke adviesbrieven blijven evenwel voorbehouden voor zaken waar een werkelijk nieuwe kwestie in verband met de toepassing van de artikelen 81 of 82 opduikt; daarbij wordt ook rekening gehouden met de prioriteiten van de Commissie op het gebied van handhaving. Deze adviesbrieven zullen onderbouwd zijn en worden gepubliceerd.

    Mededeling betreffende de behandeling van klachten door de Commissie

Deze mededeling gaat niet alleen nader in op de mogelijkheid om, zonder veel formaliteiten, de Commissie marktinformatie mee te delen, maar ook op de procedures die gelden voor formele klachten. Zij wil burgers en ondernemingen stimuleren om informatie aan te dragen over vermeende inbreuken op de concurrentieregels.

Achtergrond

De formele aanzet tot de modernisering die nu uitloopt op de hervorming van het systeem voor handhaving van de artikelen 81 en 82, werd in 1999 door de Commissie gegeven met de publicatie van haar Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. In een volgende fase presenteerde de Commissie in september 2000 haar voorstel voor een nieuwe verordening die Verordening nr. 17/62 moest vervangen. Na meer dan twee jaar van intensieve arbeid binnen de Raad resulteerde dit voorstel in de nieuwe Verordening nr. 1/2003 die op 16 december 2002 werd goedgekeurd. Deze verordening werd in januari 2003 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

(1) De documenten die vandaag worden goedgekeurd, gaan niet over staatssteun of fusiecontrole.

(2) De nationale mededingingsautoriteiten in de toekomstige, nieuwe lidstaten waren van bij het begin ten volle bij deze hele operatie betrokken.


Delen

Terug naar boven