r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Afdeling 5 - Politiële samenwerking

Inhoud

1.

III-171 Samenwerking tussen bevoegde autoriteiten

 • 1. 
  De Unie ontwikkelt een vorm van politiële samenwerking waarbij alle bevoegde autoriteiten van de lidstaten betrokken zijn, met inbegrip van de politie, de douane en andere gespecialiseerde wetshandhavingsdiensten belast met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten.
 • 2. 
  Daartoe kunnen bij Europese wet of kaderwet maatregelen worden vastgesteld die betrekking hebben op:
  • a) 
   de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
  • b) 
   steun voor de opleiding en uitwisseling van personeel en voor apparatuur en onderzoek op het gebied van criminaliteit;
  • c) 
   gemeenschappelijke onderzoekstechnieken voor het opsporen van ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit.
 • 3. 
  Bij Europese wet of kaderwet van de Raad kunnen maatregelen worden vastgesteld die betrekking hebben op de operationele samenwerking tussen de in dit artikel bedoelde autoriteiten. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen na raadpleging van het Europees Parlement.

2.

III-172 Europol

 • 1. 
  De opdracht van Europol is het optreden van de politie- instanties en andere wetshandhavingsdiensten van de lidstaten, alsmede hun wederzijdse samenwerking bij de voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten worden getroffen, van terrorisme en vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, te ondersteunen en te versterken.
 • 2. 
  Bij Europese wet worden de structuur, de werkwijze, het actiegebied en de taken van Europol bepaald. Die taken kunnen het volgende omvatten:
  • a) 
   de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van informatie die met name door de autoriteiten van de lidstaten of van derde landen of instanties worden verstrekt;
  • b) 
   de coördinatie, organisatie en uitvoering van onderzoeken en operationele acties, die gezamenlijk met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of in gezamenlijke onderzoeksteams worden uitgevoerd, in voorkomend geval in samenwerking met Eurojust.

  Bij Europese wet wordt tevens bepaald op welke wijze de activiteiten van Europol door het Europees Parlement, samen met de nationale parlementen van de lidstaten, worden gecontroleerd.

 • 3. 
  Iedere operationele actie van Europol moet worden uitgevoerd in overleg en overeenstemming met de autoriteiten van de lidstaat of lidstaten op wier grondgebied de actie wordt uitgevoerd. Over het gebruik van dwangmiddelen beslissen alleen de bevoegde nationale autoriteiten.

3.

III-173 Interventies op het grondgebied van een andere lidstaat

Bij Europese wet of kaderwet van de Raad worden de voorwaarden en de beperkingen vastgesteld waarbinnen de in de artikelen III-166 en III-171 bedoelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het grondgebied van een andere lidstaat mogen optreden in overleg en overeenstemming met de autoriteiten van die staat. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen na raadpleging van het Europees Parlement.


Terug naar boven