r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Comités en werkgroepen Europese Unie

Al naar gelang de fase van besluitvorming kent de Europese Unie (EU) verschillende advies- en werkgroepen. Sommige adviesgroepen zijn permanent van aard, terwijl andere op tijdelijke basis ingesteld worden als daar aanleiding toe is.

Expertgroepen

In de voorbereidingsfase adviseren deze werkgroepen de Europese Commissie bij het opstellen van nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Expertgroepen bestaan uit deskundigen van nationale overheden, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en/of experts uit het bedrijfsleven.

Raadswerkgroepen

In de onderhandelings- en besluitvormingsfase maakt de Raad van Ministers gebruik van zogenaamde raadswerkgroepen. Zij onderzoeken, behandelen en beoordelen als eerste de wetsvoorstellen die de Raad krijgt toegezonden van de Europese Commissie. Raadswerkgroepen bestaan uit nationale ambtenaren van de verschillende EU-lidstaten.

Comitologie-comités

In de implementatiefase adviseren deze comités de Europese Commissie over geschikte strategieën van beleidsimplementatie. Deze comitologie-comités bestaan uit nationale overheidsexperts.

1.

Belang

De comités en werkgroepen stellen de instellingen in staat extra specialistische kennis in huis te halen, in een vroeg stadium draagvlak te creëren voor beleidsvoorstellen en inzicht te krijgen in de belangen van de doelgroepen waarvoor regelgeving is bestemd.

Terug naar boven