r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het voornaamste middel waarmee de Europese Unie de ontwikkelingssamenwerking - zoals bepaald in het ontwikkelingsbeleid - met de ACS-landen en de overzeese gebieden uitvoert.

Het EOF wordt buiten de meerjarenbegroting van de Europese Unie om gefinancierd. De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank zijn de centrale instellingen voor het verstrekken van subsidies voor projecten en programma's binnen het EOF.

De Commissie stelde in juni 2018 voor om meerdere externe financieringsinstrumenten samen te voegen tot één instrument voor het Europees Nabuurschap en Internationale Samenwerking. Dit moet bijdragen aan een meer coherent en flexibel beleid. Het EOF wordt onderdeel van dit brede instrument en wordt daarmee onder de meerjarenbegroting van de periode 2021-2027 gebracht.

1.

In vogelvlucht

Het grootste deel van het EOF is bestemd voor de financiering van de steun aan nationale, regionale en lokale projecten en programma's gericht op de economische en sociale ontwikkeling van die gebieden. Een deel van het EOF wordt besteed aan grensoverschrijdende projecten en ontwikkeling, op regionaal en internationaal niveau. Een andere component van het EOF vormen leningen en de verstrekking van risicodragend kapitaal, ook aan particulieren. Sinds de herziening van 2005 ligt de nadruk steeds meer op samenhangende programma's dan op projecten, en kunnen ook particuliere (non-gouvernementele) organisaties direct steun ontvangen.

De systematiek en het specifieke instrumentarium van het EOF zijn in het huidige programma gestroomlijnd en aangepast. Zo krijgen de ACS-landen meer verantwoordelijkheid over de hulpprogramma's. Projecten worden openbaar en internationaal aanbesteed, financiering komt meestal in de vorm van snelle invoersteun aan landen om de aanbestedingen te kunnen bekostigen.

Financiering en beheer

Het EOF wordt volgens een vaste verdeelsleutel gefinancierd door de lidstaten en maakt geen deel uit van de begroting van de EU. Het is aan eigen financiële regels gebonden, en de controle is in handen van een apart comité.

De begroting van het elfde Europese Ontwikkelingsfonds (2014-2020) is 30,5 miljard euro (gebaseerd op de prijzen uit 2011). Verreweg het grootste deel, ruim 29 miljard, is gereserveerd voor de landen die vallen onder de Cotonou-overeenkomst, de overeenkomst tussen de EU en landen uit Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan. Een ander deel van de EOF-gelden is bestemd voor de eigen overzeese gebieden.

De Europese Investeringsbank zal daarnaast nog eens 2,6 miljard aan leningen verstrekken onder de vlag van het EOF.

Dit fonds moest op 1 januari 2014 van start gaan, maar is na een overbruggingsfaciliteit van de Commissie, pas in maart 2015 in werking getreden.

Gerelateerde programma's

Binnen de Europese begroting zijn diverse budgetlijnen opgenomen voor de relaties met derde landen. De belangrijke is het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking. Voor dat onderdeel van de begroting is in de periode 2014-2020 bijna 20 miljard euro (prijzen uit 2011) beschikbaar.

2.

Subsidie aanvragen

Veel van de aanvragen voor subsidies worden eerst uitgezet als call (oproep) door de Europese Commissie waarop partijen kunnen inschrijven. Deze worden in principe uitgezet door EuropeAid, de afdeling binnen de Commissie verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking.

Het tiende EOF bood ook mogelijkheden om buiten calls om subsidie aan te vragen. Deze regels voor financieel beheer zijn in het elfde programma niet gewijzigd. Er is niet gespecificeerd hoe subsidie via een andere route aangevraagd kan worden.

3.

Meer informatie

Terug naar boven