r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurobeleid

muntgeld

De doelstellingen van het Eurobeleid zijn het bevorderen van de economische integratie in de EU en het waarborgen van financiële stabiliteit. De euro is sinds 2002 een wettig betaalmiddel in 19 EU-lidstaten, oftewel de eurozone. De andere lidstaten zijn verplicht om de euro op termijn in te voeren als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor Denemarken geldt een uitzonderingsclausule; zij heeft die verplichting niet. Kroatië zal in 2023 als 20ste land de euro invoeren.

De eurolanden hebben hun monetaire beleid overgedragen aan één Europese financiële instelling: de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft als taak het gezamenlijke monetaire beleid van de eurozone te bepalen met vijf belangrijke taken: het uitgeven van munten en biljetten, het samenwerken op internationaal en Europees niveau, het stabiliseren van het financiële stelsel, toezicht houden op de banksector, en het bewaken van de prijsstabiliteit van de euro, dit betekent beheersing van de inflatie. De ECB werkt onafhankelijk van de politiek.

De ECB heeft op verschillende momenten besloten staatsleningen op te kopen. In 2014 werd dit voor het eerst gedaan om de economie te stimuleren en de inflatie aan te jagen. Tijdens de coronacrisis van 2020 tot 2022 werd ook gebruik gemaakt van dit middel om de impact van de financiële crisis te verzachten. Ook versoepelde de ECB vanwege de crisis de begrotingsregels voor eurolanden tot ten minste het einde van 2022.

Delen

Inhoud

1.

Mijlpalen

Oprichting van de euro

Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU).

Dit plan werd in 1992 vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. In eerste instantie werden de wisselkoersen van de verschillende Europese munteenheden aan elkaar gekoppeld. Dat gebeurde op 31 december 1998. Niet alle landen waren in dit stadium bereid of in staat om aan de EMU deel te nemen: het Verenigd Koninkrijk (toen nog EU-lid) en Denemarken haakten al snel af, terwijl Griekenland en Zweden in eerste instantie niet konden voldoen aan de convergentiecriteria. Volgens deze criteria mag de inflatie niet meer dan anderhalf procentpunt hoger zijn dan die van de drie lidstaten die in het voorgaande jaar de laagste inflatie hadden, mag de staatschuld maximaal 60% van het BBP bedragen, mag het begrotingstekort maximaal 3% van het bbp bedragen, mag de langetermijnrente niet meer dan twee procentpunt hoger zijn dan van de drie lidstaten met de laagste inflatie in het voorgaande jaar en moet de wisselkoers twee jaar lang binnen van tevoren vastgestelde marges blijven.

De invoering van de euro gebeurde in twee stappen. Stap één was de invoering van de euro als rekeneenheid in 1999. Hierdoor werden de onderlinge wisselkoersen van deelnemende landen in euro's weergegeven. De verschillende nationale valuta waren zo aan elkaar gekoppeld dat ze feitelijk nog slechts een verschijningsvorm van de euro waren.

In 2002 werden euromunten en -biljetten daadwerkelijk ingevoerd. Twaalf van de op dat moment vijftien Europese lidstaten ruilden toen hun eigen valuta in. In de daaropvolgende jaren werd de Europese Unie in twee etappes flink uitgebreid en traden in totaal dertien nieuwe lidstaten toe tot de Unie. In de afzonderlijke toetredingsverdragen werd opgenomen dat ook de nieuwe lidstaten op termijn de euro als betaalmiddel zouden invoeren.

Overzicht van landen die de euro hebben ingevoerd

 • Overzicht van landen die de euro hebben ingevoerd

  Land

  Datum van

  invoering euro

  Oude munteenheid

  België

  1 januari 2002

  Belgische frank

  Duitsland

  1 januari 2002

  Duitse mark

  Finland

  1 januari 2002

  Finse markka

  Frankrijk

  1 januari 2002

  Franse franc

  Ierland

  1 januari 2002

  Ierse pond

  Italië

  1 januari 2002

  Italiaanse lire

  Luxemburg

  1 januari 2002

  Luxemburgse frank

  Nederland

  1 januari 2002

  Nederlandse gulden

  Oostenrijk

  1 januari 2002

  Oostenrijkse schilling

  Portugal

  1 januari 2002

  Portugese escudo

  Spanje

  1 januari 2002

  Spaanse peseta

  Griekenland

  1 januari 2002

  Griekse drachme

  Slovenië

  1 januari 2007

  Sloveense tolar

  Cyprus

  1 januari 2008

  Cypriotische pond

  Malta

  1 januari 2008

  Maltese lire

  Slowakije

  1 januari 2009

  Slowaakse kroon

  Estland

  1 januari 2011

  Estische kroon

  Andorra

  1 juli 2013

  Franse frank/peseta

  Letland

  1 januari 2014

  Letse lats

  Litouwen

  1 januari 2015

  Litouwse Las

Europees monetair noodfonds

Tijdens de Eurotop van december 2010 werd besloten om een permanent noodfonds voor de euro in te stellen, het European Stability Mechanism. Dit permanente noodfonds moet voorkomen dat landen met financiële problemen de euro verzwakken. De hulp kan alleen worden toegepast als dat onontbeerlijk is voor de stabiliteit van de hele eurozone. Alle vereiste hulp wordt aan strikte voorwaarden verbonden. Het noodfonds is in 2013 van kracht geworden.

Tijdens de coronacrisis vroegen negen landen die het zwaar te verduren hadden, waaronder Italië, Spanje en Frankrijk, het gebruik van het ESM aan. Hierover bereikten de ministers van economische zaken op 9 april 2020 een akkoord. Het steunpakket dat is aangenomen bevat een bedrag van ongeveer € 500 miljard. Hiervan komt zeker € 200 miljard uit het ESM.

Het huidige Verdrag van Lissabon bepaalt dat EU-landen elkaar niet financieel mogen helpen. Daarom was voor een permanent noodfonds een wijziging van het Verdrag noodzakelijk.

 

2.

Recente EU-dossiers

De EU is op dit beleidsterrein constant in ontwikkeling. Onderstaand overzicht bevat voor u geselecteerde belangrijke recente, lopende Brusselse dossiers. Deze dossiers bevatten een compleet overzicht van documenten, stappen in het wetgevingsproces, data en gerelateerde wetgeving.

Benieuwd naar andere dossiers of interesse in het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied? Bezoek de EU Monitor voor de mogelijkheden.

3.

Wie doet wat

Bij besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad, de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank (ECB) een rol.

Voor het terrein van toezicht op financiële instellingen geldt dat de Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank.

Voor invoering van de euro geldt een andere procedure. Indien een niet-euroland voldoet aan de eisen om de euro in te kunnen voeren, besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen over de invoering van de euro in de betreffende lidstaat. Alleen eurolanden mogen in de Raad stemmen. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten zijn geraadpleegd. Hoe de euro vervolgens in de lidstaat wordt ingevoerd, en de koers waartegen de munt ingeruild wordt voor de euro, wordt door de Raad met eenparigheid van stemmen besloten. Hierover moet ook de Europese Centrale Bank zijn geraadpleegd.

 

Europees orgaan

Verantwoordelijke

Europese Commissie

Eurocommissaris voor Economie

Europese Centrale Bank

Christine Lagarde

Parlementaire Commissie EP

Commissie Economische en Monetaire zaken

Nederland lid Commissie EP

Ondervoorzitter(s)


Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Raad van de Europese Unie

Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

Nederlandse afvaardiging Raad van de Europese Unie

Sigrid Kaag, minister van Financiën

Aparte samenstelling Raad Eurozone

Eurogroep

Nederlandse deelnemer(s) Eurogroep

Sigrid Kaag, minister van Financiën

Invloed nationale parlementen op eurobeleid

Het Nederlandse parlement heeft ook een rol in de totstandkoming van Europees beleid. Dat kan formeel op twee manieren. Ten eerste controleert de Staten-Generaal de minister of staatssecretaris die naar de Raad van de Europese Unie gaat om over het onderwerp te praten. Ten tweede kunnen nationale parlementen van de lidstaten binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

 

Nederlands orgaan

Verantwoordelijke

Tweede Kamer

Vaste commissie voor Financiën (Fin.) - Tweede Kamer

Eerste Kamer

Eerste Kamercommissie voor Financiën (Fin.)

Betrokken bij wetgeving en uitvoering

 

Betrokken instantie

Verantwoordelijke

Directoraat-Generaal

DG voor Economische en Financiële zaken

4.

Juridisch kader

Het monetair beleid vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU):

 • beginselen: VEU titel I art. 13 lid 1 en art. 21 lid 3, derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 4 (artikelen 136 t/m 138)
 • uitgifte euro's: derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 2 art. 128
 • invoeren euro en positie niet eurolanden: derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 5 art. 139, 140
 • institutionele inkadering: derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 2 art. 133, en zie de ECB

5.

Meer informatie

Europese Unie

Factsheets Europees Parlement

Wetgevingsoverzicht

Statistieken

 • 1) 
  Eurostat
 • 2) 
  ECB

Delen

Terug naar boven