r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raadplegingsprocedure (CNS)

Deze procedure is één van de bijzondere wetgevingsprocedures die in de Europese Unie gebruikt worden. De raadplegingsprocedure wordt vooral gebruikt voor politiek gevoelige zaken waar de verantwoordelijkheid voor beleid vooral bij de lidstaten zelf ligt, en waar de lidstaten het bij Europese besluitvorming unaniem eens over moeten zijn.

Het woord raadpleging slaat op de rol van het Europees Parlement. Dat moet om advies worden gevraagd. De wetgevende rol ligt volledig bij de Raad van Ministers.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Schema

raadplegingsprocedure

2.

Raadplegingsprocedure in detail

Stap 1: initiatief

De Europese Commissie stuurt een voorstel naar de Raad van Ministers en naar het Europees Parlement. In een enkel geval kunnen ook de lidstaten een voorstel aan de Raad voorleggen.

Stap 2: aannemen voorstel

Het Europees Parlement brengt met meerderheid van de uitgebrachte stemmen een advies uit over het voorstel. Het EP mag ook voorstellen doen om het voorstel aan te passen.

De Raad van Ministers neemt het voorstel aan of niet. De Raad hoeft het advies van het Europees Parlement niet te volgen, en ook de voorgestelde aanpassingen niet over te nemen. Afhankelijk van het onderwerp besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen of met eenparigheid van stemmen over het voorstel.

Verplicht advies

Daarnaast moeten op sommige voor hen relevante beleidsterreinen het Comité van de Regio's en/of het Economisch en Sociaal Comité worden geraadpleegd over voorstellen voor de Raad of de Europese Raad (zie uitzondering hieronder) een besluit mag nemen.

Uitzondering

Bij besluitvorming over richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid of de bevoegdheden van het in 2017 opgerichte Europees Openbaar Ministerie neemt niet de Raad van Ministers maar de Europese Raad het besluit over het voorstel. De rol van het Europees Parlement blijft onveranderd.

3.

Toepassing raadplegingsprocedure

De raadplegingsprocedure wordt op een aantal beleidsterreinen gebruikt. De belangrijkste daarvan zijn:

 • familierecht
 • operationele samenwerking tussen politiediensten en het optreden van politie in andere lidstaten
 • harmonisatie van belastingen voor ondernemingen
 • fiscale aspecten van milieu- en energiebeleid
 • ontslagrecht
 • algemeen werkgelegenheidsbeleid
 • het instellen van regels voor het omgaan met buitensporige overheidstekorten van lidstaten
 • de invoering van de euro door een lidstaat
 • steunmaatregelen door overheden aan bedrijven
 • het vrijstellen van publieke diensten van de regels van de interne markt
 • tussentijdse vervanging van individuele leden van de Europese Commissie

De andere zaken waar de raadplegingsprocedure voor geldt zijn of heel specifiek en minder belangrijk, of heel technisch van aard.

4.

Meer informatie

 
 

Delen

Terug naar boven