r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Coördinatie nationale economieën

Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden.

Negentien lidstaten van de Europese Unie nemen deel aan de laatste fase van de EMU. Zij gebruiken de euro als betaalmiddel en stemmen hun economische en financiële politiek op elkaar af binnen de Eurozone.

Om het vertrouwen van de financiële wereld in de euro te behouden, hebben deze lidstaten aanvullende afspraken gemaakt over de gezondheid van hun nationale economie.

Naar aanleiding van de economische crisis die in 2008 begon, nam de Europese Unie een aantal maatregelen om de nationale economieën te versterken.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

Het economisch beleid van de Europese Unie is sinds de jaren negentig gericht op een vergaande harmonisatie. Dat wil zeggen dat de nationale economieën zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Dit biedt voordelen in bijvoorbeeld handel en betalingsverkeer.

Om harmonisatie te bereiken krijgen de lidstaten aanbevelingen in de vorm van richtsnoeren die tot verbeteringen van het nationaal economisch beleid moeten leiden.

De landen die meedoen aan de euro zijn bovendien gebonden aan extra afspraken. Overheidstekorten mogen niet verder oplopen dan 3% van het nationale inkomen. Desondanks is het 165 keer (tot en met 2015) voorgekomen dat het overheidstekort van een lidstaat hoger is uitgevallen. Wanneer een lidstaat drie achtereenvolgende jaren een te groot tekort heeft, kan de Europese Commissie besluiten om sancties op te leggen.

Naar aanleiding van de eurocrisis worden die afspraken aangescherpt. De controle op nationale begrotingen wordt verbeterd. Bij landen die te grote tekorten hebben zal de Commissie samen met Raad van Ministers voorstellen doen voor de begroting van die landen. En de regeringsleiders van de eurolanden zullen een aantal keer per jaar bijeenkomen om hun economisch beleid beter op elkaar af te stemmen.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad, het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Centrale Bank en het Economisch en Financieel Comité een rol.

Initiatief voor nieuw beleid bij de Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor Economische en financiële zaken:

De coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten valt ook onder de competentie van de Eurocommissaris voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen en onder die van de Eurocommissaris voor Euro & sociale dialoog:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen op basis van de subsidiariteitstoets binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door de Raad

Voor het vaststellen van globale richtsnoeren voor het algemeen economisch beleid geldt dat de Raad besluit met eenparigheid van stemmen.

De raadsformatie die beslist over de Economische Zaken is de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin). Vertegenwoordiger voor Nederland in deze Raad is:

  • Wopke Hoekstra (CDA), minister van Financiën (overheidsfinanciën)
  • Menno Snel (D66), staatssecretaris van Financiën
  • Eric Wiebes (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat (macro-economisch beleid)

De Raad mag pas een besluit nemen nadat de Europese Raad overeenstemming heeft bereikt over een voorstel van de Commissie.

Vertegenwoordiger voor Nederland in de Europese Raad is:

  • Mark Rutte (VVD), minister van Algemene Zaken

De besluitvorming aangaande te hoge overheidstekorten in een lidstaat kent meerdere fasen. In eerste instantie stelt de Europese Commissie een verslag op. Het Economisch en Financieel Comité brengt daarover een advies uit. De Commissie stuurt op basis daarvan een advies naar de betrokken lidstaat en de Raad. Vervolgens kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, met uitsluiting van de betrokken lidstaat, een aanbeveling vaststellen. Daarnaast mogen de Raad en de Commissie samen advies over de gehele begroting van het land uitbrengen aan de lidstaat in kwestie. Indien de tekorten aanhouden kan de Raad op dezelfde wijze een aanmaning sturen, en ten slotte een boete opleggen. Tot slot informeert de Raad het Europees Parlement over de door haar genomen besluiten.

Voor het vaststellen van de definitie van buitensporige tekorten geldt dat de Raad met eenparigheid van stemmen besluiten neemt, na raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank.

Bij onderwerpen waar de lidstaten op dit terrein samenwerken en hun beleid op elkaar afstemmen, maar niet direct op basis van de Europese verdragen, vindt besluitvorming plaats volgens de open coördinatiemethode.

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Economische en Monetaire zaken en de euro de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland zijn de volgende Europarlementariërs lid:

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Naast de vaste commissie heeft het Parlement in oktober 2009 de tijdelijke Bijzondere Commissie Financiële, Economische en Sociale Crisis in het leven geroepen. Deze commissie was bevoegd voorstellen te doen voor lange termijn maatregelen voor het creëren van een stabiele en gezonde financiële markt. Voor Nederland waren er geen parlementariërs lid van deze commissie. In juni 2011 is de commissie weer opgeheven.

Overeenstemming in de Raad van de Europese Unie sluit de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Delen

Terug naar boven