r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Volksgezondheidsbeleid

Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. De Europese Unie werkt zo aan de verbetering van de informatie over gezondheid binnen Europa. Ook stelt de EU door verschillende actieprogramma's maatregelen op om de volksgezondheid te verbeteren.

De Europese Unie wil graag dat iedereen die ziek is, bij een dokter terecht kan en dat de kwaliteit van deze hulp overal even goed is. De EU zet zich hiervoor in samen met de lidstaten.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Ontwikkeling volksgezondheidbeleid in vogelvlucht

Zoals in het oprichtingsverdrag vastgelegd, moet de Europese Unie bij het vaststellen en uitvoeren van haar beleid streven naar bescherming van de menselijke gezondheid. De lidstaten werken samen om de volksgezondheid te verbeteren, ziekten te voorkomen en bedreigingen voor de gezondheid tegen te gaan.

Het beleid van de EU voor 2014-2020 is gebaseerd op het derde meerjarenprogramma 'Gezondheid voor groei'. Van 2008 tot en met 2013 gold de volksgezondheidsstrategie 2008-2013 (pdf). De strategie van 2014 tot 2020 omvat vier doelstellingen:

 • het bijdragen aan innoverende en duurzame gezondheidszorgstelsels
 • het vergroten van toegang tot een betere en veiligere gezondheidszorg voor EU-burgers
 • preventie van ziekten en bevorderen van goede gezondheid
 • burgers beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

'Gezondheid voor groei' is een voorstel van de Europese Commissie. In november 2013 hebben de Raad en het Europees Parlement een politiek akkoord over het programma bereikt. De Raad en het Parlement hebben op 11 maart 2014 het voorstel ondertekend. Op 21 maart 2014 is de verordening gepubliceerd, deze is een dag later in werking getreden.

Het programma ondersteunt de activiteiten en het beleid van de EU-landen, onder andere via nauwe samenwerking met belanghebbenden. Ook biedt het betere voorlichting en bevordert het programma de kennis over de gezondheid. Daarnaast is er aandacht voor verbetering en bevordering van de gezondheid, bijvoorbeeld door de gezondheidsongelijkheid te verminderen. Het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten in Luxemburg beheert het programma. Het beoogde budget voor de jaren 2014 tot 2020 is 449 miljoen euro.

Nieuwe aanpak grensoverschrijdende ziekten

In een goedgekeurd wetsvoorstel kwam de Commissie in december 2011 met maatregelen om ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid aan te pakken. Met het wetsvoorstel wilde de Commissie burgers beter beschermen tegen allerlei bedreigingen van de gezondheid en zorgen voor een gecoördineerde reactie in het geval van crisis.

Deze maatregelen moesten bijdragen aan een betere bescherming. De maatregelen hadden tot doel:

 • uitbreiding van het bestaande coördinatiemechanisme. Dit mechanisme omvatte overdraagbare ziekten tot alle soorten bedreigingen van de gezondheid als gevolg van biologische, chemische of milieufactoren.
 • versterking van het mandaat van het Gezondheidsveiligheidscomité.
 • mogelijk maken dat een Europese noodsituatie met betrekking tot volksgezondheid wordt onderkend, zodat geneesmiddelen sneller beschikbaar kunnen zijn.
 • grensoverschrijdende Europabrede noodmaatregelen kunnen treffen als een crisis leidt tot grootschalige sterfte, en indien nationale middelen niet kunnen verhinderen dat de ziekte zich verder verspreidt.

Activiteiten van de Europese Unie

De EU spant zich omtrent de volksgezondheid voornamelijk in voor:

 • de verbetering van de informatie- en kennisuitwisseling tussen de lidstaten
 • de financiering van onderzoek naar ziekten
 • het gemakkelijker maken van zorg in andere EU-lidstaten en de regelingen die de vergoeding daarvan verbeteren
 • het beter beschermen van burgers tegen overdraagbare ziekten en tegen terroristische aanvallen met biologische wapens
 • het verbeteren van milieuomstandigheden
 • het tegengaan van tabaks- en drugsgebruik

Programma's

Het 'Europa tegen kanker'-programma is voor EU-maatregelen tegen tabaksgebruik, zoals het rookverbod in openbare ruimten en het verbod op adverteren voor tabak. De Europese Unie heeft ook een kleinschalig drugspreventie- en voorlichtingsprogramma. Daarnaast betaalt de EU mee aan onderzoek naar ziekten zoals de griep. Verder strekken diverse programma's, bijvoorbeeld op het gebied van aidsbestrijding, zich uit tot ontwikkelingslanden. Ten slotte verzamelt de EU statistieken op Europese schaal, bijvoorbeeld over drugsgebruik.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU

Raad van Europa

NL

Volksgezondheid

2.

Wie doet wat in het volksgezondheidbeleid

De activiteiten die de Europese Unie ontwikkelt betreffende Volksgezondheid worden ontplooid in het kader van de normale wetgevingsprocedure. Dit houdt in dat de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement allen een grote rol spelen in het besluitvormingsproces.

Initiatief voor nieuw beleid: Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor Gezondheid en voedselveiligheid:

Waar het de farmaceutische industrie en aan de interne markt gerelateerde zaken betreft deelt de eurocommissaris de bevoegdheden met de Eurocommissaris voor interne markt, ruimtevaart, industrie, ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over Volksgezondheid is de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge (CDA)
 • Minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins (VVD)
 • een hoge ambtenaar

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland zijn de volgende Europarlementariërs lid:

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Als het Europees Parlement het (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Meer info

Europese Unie

Algemeen overzicht EU

Factsheet Europees Parlement

Wetgevingsoverzicht

Statistieken Eurostat

Betrokken DG's en agentschappen

Delen

Terug naar boven