r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Ondernemingen- en industriebeleid

Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. Vooral kleine en middelgrote bedrijven worden gesteund.

In september 2017 presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw industriebeleid dat de Europese industrie moet helpen om wereldleider te blijven op het gebied van innovatie, digitalisering en het CO2-vrij maken van de economie.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

De Europese Unie wil het bedrijfsleven en de industrie ondersteunen. De EU betaalt mee aan onderzoek en het gebruik van nieuwe technologie. Omdat voor alle bedrijven in alle EU-landen dezelfde regels gelden, wordt het ondernemen makkelijker gemaakt. Voor bedrijven moet het zo eenvoudig mogelijk zijn om in andere landen hun producten te verkopen, en de concurrentie aan te gaan met bedrijven uit de gehele Europese Unie.

In 2000 hebben de Europese leiders in Lissabon besloten dat de EU de sterkste economie ter wereld moet worden. Daarvoor zijn onderzoek, nieuwe technieken, rekening houden met het milieu, economische groei en werkgelegenheid belangrijk. Dit werd de Lissabon-strategie genoemd. Sinds 2010 wordt er voortgebouwd op de Lissabonstrategie in de vorm van de Europa 2020-strategie.

De kerndoelen van de Europa 2020-strategie zijn:

 • Meer onderzoek en ontwikkeling

  Investeringen in onderzoek van overheid en bedrijven moeten stijgen tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Zowel de overheid als het bedrijfsleven moeten daaraan bijdragen.

 • Meer werkgelegenheid

  In 2020 moet 75 procent van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar betaald werk verrichten. Meer jongeren, ouderen, laaggeschoolden en legale immigranten moeten aan het werk.

 • Groene economische groei

  De zogenaamde 20/20/20-doelstellingen moeten worden gehaald: de uitstoot van broeikasgassen moet met 20 procent worden verminderd ten opzichte van 1990, de energie-efficiëntie moet met 20 procent worden verhoogd en 20 procent van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt.

 • Bevorderen van sociale insluiting

  Het aantal Europeanen dat op de grens van de armoede leeft, moet worden verminderd. Daardoor moet aan ten minste 20 miljoen mensen een uitweg uit het risico op armoede worden geboden.

 • Onderwijsniveau verhogen

  In 2020 moeten minder jongeren vroegtijdig de school verlaten; het aantal uitvallers moet onder de 10 procent komen te liggen. Daarnaast moet ten minste 40 procent van de jongeren een diploma in het hoger onderwijs halen.

In september 2017 presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw industriebeleid, die de Europese industrie moet helpen om wereldleider te blijven op het gebied van innovatie, digitalisering en het koolstofvrij maken van de economie. Voornemens zijn onder meer:

 • een pakket om de cyberbeveiliging van de industrie te versterken
 • een voorstel voor een verordening over vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens, waardoor die gegevens vrij kunnen worden uitgewisseld
 • een initiatief om de werking van openbare aanbestedingen in de EU te verbeteren
 • initiatieven voor een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid en een Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid of de openbare orde
 • een herziene lijst van kritieke grondstoffen, met als doel aanvoer daarvan naar de verwerkende industrie in de EU te verzekeren
 • nieuwe voorstellen voor een schone mobiliteit, waaronder strengere normen voor de CO2-uitstoot van auto's en bestelwagens

Het verminderen van de administratieve lasten

De Europese Commissie streeft ernaar regels en wetten te vereenvoudigen of af te schaffen. De administratieve lasten voor bedrijven moest vóór 2012 met een kwart zijn verminderd. Daarbij moest echter worden voorkomen dat het schrappen van Europese regels zou leiden tot nieuwe regels op nationaal niveau. Per saldo moesten er minder regels komen, de zogenoemde 'netto-aanpak'.

Ook na 2012 hield de Europese Commissie zich bezig met het verminderen van de bureaucratie. Het wonen en werken in een ander EU-land moet minder administratieve lasten opleveren, zo werd gezegd in een voorstel van oktober 2013. Het Europees Parlement sloot zich hierbij aan.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

Europese Unie

NL

portaal: spelers, regelgeving en introductie

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol.

Initiatief voor nieuw beleid: Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor interne markt, ruimtevaart, industrie, ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

De raadsformatie die beslist over het Ondernemingen- en industriebeleid is de Raad Concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

 • Eric Wiebes (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 • een hoge ambtenaar

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Industrie, onderzoek en energie de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Er zijn geen Nederlandse Europarlementariërs volledig lid van deze commissie.

 

Plaatsvervanger(s)

Als het Europees Parlement het (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek

Artikelen Eurostat

Tabellen Eurostat

Delen

Terug naar boven