r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Regionaal beleid

Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. Het geld daaruit wordt gebruikt om het verschil in welvaart tussen de regio's te verkleinen. De fondsen richten zich met name op de ontwikkeling van de infrastructuur (zoals wegen en spoorwegen) en de werkgelegenheid. Het regionaal beleid wordt ook wel cohesiebeleid genoemd.

Voor de periode 2014-2020 is het bedrag voor de verschillende fondsen van het regionale beleid in totaal vastgesteld op 352 miljard euro.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

Europese Unie

Welvaartsverschillen kunnen zich voordoen tussen verschillende landen. Maar tussen regio’s bestaan ook verschillen in onder andere ontwikkeling en werkgelegenheid. Zo is in de tien meest dynamische regio’s het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner bijna drie keer zo hoog als in de minst ontwikkelde regio’s. De ongelijkheid kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een afgelegen ligging of veroorzaakt zijn door sociale en economische factoren.

De drie doelstellingen van het regionaal beleid zijn in het kort:

 • 1. 
  Iedere regio helpen het beste uit zichzelf te halen
 • 2. 
  De concurrentiekracht en werkgelegenheid vergroten door investeringen in sectoren met groeimogelijkheden
 • 3. 
  De levensstandaard in nieuw toegetreden EU-landen snel naar het gemiddelde van de Unie brengen

Eind 2013 stemden het Europees Parlement en de Raad in met het nieuwe cohesiebeleid.

Welke gebieden komen in aanmerking?

Volgens de richtlijnen komt een land in aanmerking voor regionale steun als het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking minder is dan 75 procent van het EU-gemiddelde. Door de grote uitbreiding van de EU in 2004 en 2007, waarbij armere landen toetraden die het gemiddelde omlaag trokken, hebben sommige oude lidstaten een overgangsregeling gekregen. In aanmerking hiervoor komen regio’s waarvan het bbp per inwoner tussen de 75 en 90% van het EU-gemiddelde ligt.

Als aan de 75%-regel niet is voldaan, kunnen regio's binnen landen toch nog steun krijgen als zij veel achterstand hebben ten opzichte van het land als geheel. In Nederland gold dat bijvoorbeeld lange tijd voor Flevoland.

Structuurfondsen

De EU beschikt over Structuurfondsen, waarmee meerjarenprogramma's voor regionale ontwikkeling worden ondersteund; de uitgaven zijn bestemd voor specifieke initiatieven en acties. Het betreft:

 • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), waarmee steun wordt gegeven aan projecten in het kader van de Europa 2020-doelstellingen. Ook is er geld beschikbaar voor innovatie en steun aan het midden- en kleinbedrijf. Ook stedelijke ontwikkeling valt onder het EFRO
 • het Europees Sociaal Fonds (ESF), waarmee steun wordt gegeven aan de bevordering van werkgelegenheid, onderwijs, opleiding en armoedebestrijding
 • het Cohesiefonds, waarmee de EU subsidies verleent aan trans-Europese vervoersnetwerken (wegen, spoorwegen, luchthavens e.d.) en aan milieuprojecten (bijv. energiebesparing).

Stedelijke agenda

Toenemende verstedelijking leidde in mei 2007 tot het aannemen van een gezamenlijke strategie met betrekking tot stedelijke ontwikkeling. Voor de periode tussen 2007 en 2013 werd hiervoor ongeveer 21,1 miljard euro vrijgemaakt. Programma's voor vervoer, huisvesting, opleidingen en werkgelegenheid, aangepast aan de plaatselijke behoeften, moesten er voor zorgen dat de problemen veroorzaakt door verstedelijking werden opgelost.

Ook in de periode 2014-2020 wordt de aparte, speciale strategie voor steden voortgezet. Hiervoor is in de plannen een deel van het EFRO-geld beschikbaar gesteld. Dit kan besteed worden aan bijvoorbeeld duurzame stedelijke ontwikkeling.

Natuurrampen

In 2002 werd het Solidariteitsfonds (EUSF) opgericht om snel en doeltreffend op natuurrampen te kunnen reageren. Sinds de oprichting is het fonds al ingezet bij tientallen rampen. In 2013 voerde de Europese Unie nieuwe wetgeving in om de preventie en respons op natuurrampen efficiënter te maken.

Globalisering

Als grote bedrijven in het kader van globalisering activiteiten naar het buitenland verplaatsen, worden regio's soms hard getroffen. Indien meer dan 1.000 mensen hun baan verliezen als gevolg van één enkele herstructurering, kan een land compensatie krijgen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering (EGF). Het geld moet besteed worden aan het begeleiden van individuele ontslagen werknemers naar een nieuwe baan.

Crisismaatregelen

In het kader van de maatregelen om de economische crisis tegen te gaan, stelde de Europese Commissie in juni 2009 voor om de uitkering van subsidiegelden te versnellen. Ook stelde de Commissie voor de regels voor aanvraagprocedures, aanbetalingen en bestedingstermijnen te versoepelen. Het Europees Parlement stemde hier in mei 2010 mee in. Projecten in Roemenië, Hongarije, Estland, Letland en Litouwen konden daardoor eerder rekenen op steun.

Naar aanleiding van de eurocrisis is besloten tot de introductie van voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat Europese steun wordt verleend. Die voorwaarden hebben te maken met waarborgen die kunnen garanderen dat het geld goed wordt besteed.

2021-2027

In mei 2018 presenteerde de Commissie haar voorstel voor het cohesiebeleid van 2021-2027. In het voorstel legt de Commissie de nadruk op innovatie en solidariteit. Er wordt geïnvesteerd in de circulaire economie, maar tegelijkertijd blijft het overbruggen van de verschillen tussen de regio's het belangrijkste speerpunt.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's een rol. De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

 

Europees orgaan

Verantwoordelijke

Europese Commissie

Eurocommissaris voor Regionaal beleid

Parlementaire Commissie EP

parlementaire commissie Regionale ontwikkeling

Nederlands lid Commissie EP

Lid/leden

Raad van de Europese Unie

Divers. Afhankelijk van aspect regionaal beleid.

Het Nederlandse parlement heeft ook een rol in de totstandkoming van Europees beleid. Dat kan formeel op twee manieren. Ten eerste controleert de Staten-Generaal de minister of staatssecretaris die naar de Raad van de Europese Unie gaat om over het onderwerp te praten. Daarnaast kunnen nationale parlementen van de lidstaten binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden, vanuit het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

 

Nederlands orgaan

Verantwoordelijke

Tweede Kamer

Vaste commissie voor Europese Zaken (EUZA) - Tweede Kamer

Tweede Kamer

Vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) - Tweede Kamer

Eerste Kamer

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Eerste Kamer

Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ)

Betrokken bij wetgeving en uitvoering

 

Betrokken instantie

Verantwoordelijke

Adviserend Comité

Comité van de Regio's

Directoraat-Generaal

DG Regionaal beleid

3.

Meer informatie

 

Europese Unie

Algemeen overzicht EU

Factsheet Europees Parlement

Wetgevingsoverzicht

Statistieken

Terug naar boven