r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Beleid informatiemaatschappij

Het gebruik van online data neemt in hoog tempo toe en het is van belang dat Europese landen zich daaraan aanpassen. Het beleid rondom de informatiemaatschappij is er primair op gericht een digitale interne markt te ontwikkelen, waaraan zoveel mogelijk EU-inwoners deel kunnen nemen. Daarnaast werkt de Europese Commissie aan een digitale overheid, wil de EU zich inzetten voor internetveiligheid en worden informatietechnologieën ingezet bij het bestrijden van terrorisme en criminaliteit.

De bevoegdheid van de Europese Unie op het gebied van informatietechnologie komt voort uit het VwEU. In artikel 179 en 180 van dat verdrag staat dat de EU ernaar streeft de ontwikkeling en de verspreiding van deze technologieën te bevorderen. Om dat te realiseren is de informatiemaatschappij opgenomen in de EU 2020-strategie: elke Europese burger moet in 2020 over snel internet moet beschikken en de digitale interne markt moet dan in werking zijn getreden. In 2017 vulde de Europese Commissie hierop aan dat de internetveiligheid van Europese burgers in 2020 vergroot moet zijn ten opzichte van 2015.

Een belangrijke stap is het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens, dat moet zorgen voor minder barrières bij de digitale handel. Dit is nog in behandeling, maar werd wel al aangenomen door het Europees Parlement. Bij de tussentijdse evaluatie van de EU 2020-strategie stelde de Europese Commissie dat er tussen 2017 en 2020 meer investeringen moeten plaatsvinden in internetveiligheid, digitale economie en internetsnelheid. Anders is er kans dat Europa op digitaal gebied te ver achter gaat lopen bij de Verenigde Staten en landen in Azië.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

In vogelvlucht

Informatiemaatschappij tot 2010

De Europese informatiemaatschappij kreeg voor het eerst gestalte op 1 januari 1998, toen de telecommunicatiemarkt Europees werd opengesteld. Op de Europese top van Lissabon (2000) spraken Europese regeringsleiders vervolgens de ambitie uit om van de Europese Unie in 2010 de 'meest concurrerende kennismaatschappij ter wereld' te maken. Het stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van ICT was een belangrijk element in de toen tot stand gekomen Lissabon-strategie. Dit leidde tot verschillende initiatieven, die tussen 2000 en 2010 voor wisselend succes zorgden. De belangrijkste waren het eEurope-initiatief (2000-2005) en het i2010-initiatief (2005-2010). In 2010 liep Europa op digitaal gebied echter achter bij concurrerende economieën als de Verenigde Staten en landen in Azië.

Vanaf 2010: De digitale agenda

Een belangrijke stap voor de informatiemaatschappij was de aanstelling van een eurocommissaris die zich specifiek bezighield met digitale innovatie. In de Europese Commissie Barroso II werd voor de eerste keer zo'n eurocommissaris aangesteld. Dit was de Nederlandse VVD'er Neelie Kroes. Zij diende diverse plannen in voor de inzet van ICT ten behoeve van het stimuleren van de innovatiekracht van de EU. Die heeft zij uitgewerkt in de Digitale Agenda voor Europa 2010-2020. Prioriteiten van de digitale agenda waren:

  • het bevorderen van een Europese digitale industrie
  • het creëren van een Europese gegevenseconomie
  • toegang en verbinding van internet verbeteren voor alle EU-burgers
  • investeren in een netwerktechnologie
  • het versterken van vertrouwen en veiligheid op het internet

Belangrijke onderdelen van deze digitale agenda zijn de afgelopen jaren bereikt. Zo zijn de roamingkosten binnen de EU gelijkgesteld, is het 4G-netwerk uitgebreid, is het 5G-netwerk in opkomst, en de digitale economie is in Europa vergroot. Niet alle onderdelen van de digitale agenda zijn echter even succesvol. Zo zijn er binnen de EU nog veel stappen te zetten op het gebied van internetveiligheid, de digitale overheid en digitale wetenschap. Het beleid van de digitale agenda maakt tegenwoordig onderdeel uit van het beleid digitale interne markt.

De Europese Unie wil een digitale interne markt realiseren waardoor het makkelijker moet worden om in een ander EU-land online producten of diensten te kopen. In een digitale interne markt hebben consumenten meer keuze voor lagere prijzen en hebben producenten een groter afzetgebied. De Europese Commissie presenteerde in 2015 een digitale interne markt strategie om de Digitale interne markt te verbeteren.

EU 2020-strategie

Ook in de EU 2020-strategie, speelt het bevorderen van ontwikkeling en gebruik van ICT een grote rol. De Europese Commissie wil dit op de volgende manieren bereiken:

  • Regels over het ontwikkelen van nieuwe ICT-diensten verminderen
  • ICT-diensten beschikbaar en toegankelijk maken en houden voor Europese burgers en bedrijven
  • Concurrentie stimuleren door het bestrijden van monopolieposities

In 2014 was meer dan 90% van de voorstellen over de informatiemaatschappij van de EU 2020-strategie bereikt, maar in de resterende periode moeten er nog verschillende stappen gezet worden volgens de EU. Die hebben vooral te maken met de digitale interne markt.

Een ander probleem is het feit dat een digitaal functionerende overheid in 2014 nog ver weg was. Daarom presenteerde de Europese commissie op 23 maart 2017 een nieuw kader dat Europese overheden moest helpen publieke diensten te digitaliseren. De EU wil dat overheden tussen 2017 en 2020 steeds meer publieke diensten digitaal aanbieden.

2.

Belangrijke problemen informatiemaatschappij

De informatiemaatschappij kent ook negatieve aspecten, zoals computercriminaliteit en internetpiraterij. Om deze gevaren te bestrijden heeft de EU verschillende actieplannen in het leven geroepen.

Strategie internetveiligheid

Cybercriminaliteit kost de economie van de Europese Unie ieder jaar weer meer geld. Bedrijven leiden schade door fraude, moeten betalen om gijzelsoftware te laten verwijderen of worden slachtoffer van datadiefstal. Internetcriminelen azen op persoonlijke gegevens van consumenten en voeden de angst die burgers hebben om online te winkelen of bankzaken te regelen. De Europese Unie wil als onderdeel van de EU 2020-strategie daarom meer doen om het internet veiliger te maken.

Bescherming persoonsgegevens op internet

Net als in de afzonderlijke lidstaten is privacy in de Europese Unie als geheel erg belangrijk. Eén van de grondrechten van mensen is de mogelijkheid om informatie die zij liever niet met anderen delen, ook daadwerkelijk privé te laten zijn. De EU probeert daar op verschillende manieren zorg voor te dragen.

'Fake News'

Een nieuw probleem dat voortkomt uit de digitale informatiemaatschappij is desinformatie, beter bekend als 'Fake News'. Social media en websites staan onder invloed van nepnieuws dat verspreid wordt door mensen en zogenoemde 'bots'. Dit leidt bijvoorbeeld tot beïnvloeding van verkiezingen. In september 2018 stemden social mediaplatforms in met een vrijwillige gedragscode van de Europese Commissie. Met die gedragscode hoopt de EU de verspreiding van desinformatie te beteugelen.

Veilig gebruik van internet door kinderen

Veel kinderen zijn dagelijks uren met internet bezig; via hun pc of laptop, een spelcomputer of mobieltje. Steeds meer kinderen worden via die kanalen geconfronteerd met geweld en seks en bovendien krijgen ze daar op steeds lagere leeftijd mee te maken. Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen om kinderen hier beter tegen te beschermen.

Europees instellingen voor cyberveiligheid

In januari 2013 is het Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) geopend. Het moet helpen de Europese burgers en ondernemingen te beschermen tegen de toenemende cyberdreiging. Het centrum maakt deel uit van Europol in Den Haag. Het concentreert zich in het bijzonder op aanvallen op onlinebankieren en andere financiële activiteiten via het internet, exploitatie van kindermisbruik via het internet en misdrijven die gericht zijn tegen de kritieke infrastructuur en informatiesystemen in de EU.

Het Europese agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) ondersteunt overheden en bedrijfsleven om hun digitale activiteiten zo goed mogelijk te beveiligen. Sinds 2013 voert het zelf ook analyses uit om te kijken waar de Unie kwetsbaar is voor cyberaanvallen. Vanwege het toegenomen aantal incidenten en de groter wordende dreiging van 'cyberwarfare' kwam de Commissie in 2017 met voorstellen om ENISA verder te versterken.

Verantwoord gebruik van Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie (Artificial intelligence - AI) wordt steeds breder toegepast en biedt kansen voor innovatie en economische ontwikkeling. Tegelijk zorgt de toepassing van AI voor grote veranderingen op de arbeidsmarkt en roept het vragen over privacy op. In april 2018 kwam de Europese Commissie daarom met voorstellen om de ontwikkeling van AI te stimuleren en te reguleren. Ze wil in de periode 2018-2020 €1,5 miljard extra investeren in de ontwikkeling van AI in het kader van het Horizon 2020 programma. Daarnaast zullen er richtlijnen voor het verantwoord gebruik van AI worden opgesteld en komt er geld beschikbaar om de veranderingen op de arbeidsmarkt op te vangen.

3.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol. De Europese Commissie doet voorstellen op het gebied van de informatiemaatschappij. Eerstverantwoordelijke is de Eurocommissaris Digitale economie en samenleving:

De informatiemaatschappij valt ook onder de competentie van de Eurocommissaris voor Digitale interne markt:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlands parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

De raadsformatie die beslist over het Europese beleid inzake de informatiemaatschappij is de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Vertegenwoordiger voor Nederland in deze Raad is:

  • Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat
  • een hoge ambtenaar

In het Europees Parlement beoordelen de volgende parlementaire commissies aspecten van het Informatiebeleid:

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

 

Ondervoorzitter(s)


Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Als het Europees Parlement het (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

4.

Meer informatie

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

 

Achtergrondartikelen

Nederland

Europese Unie

Activiteitendossier

Europees Parlement

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek

Eurobarometer

Delen

Terug naar boven