r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Beleid informatiemaatschappij

Internet en informatie- en communicatietechnologieën (ICT) ontwikkelen zich razendsnel en de Europese Unie wil daar van profiteren. Sinds 2010 is de Digitale Agenda daarom een prioriteit voor de Europese Unie. Kennis en informatie moet toegankelijk en betaalbaar blijven en gebruikt worden om de economische groei van de EU te verbeteren.

Onderdeel van de Digitale Agenda is sinds 2015 de totstandkoming van een digitale interne markt. Consumenten moeten in alle lidstaten online dezelfde rechten en bescherming hebben. En om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de digitale wereld zijn er programma's die lidstaten moeten helpen overal snel internet te kunnen garanderen.

Digitale technologieën worden ook ingezet voor het bestrijden van terrorisme en criminaliteit. Dit roept vragen op over hoe er wordt omgegaan met onze persoonlijke data. Er zijn Europese richtlijnen voor de bescherming van onze privacy.

De Europese Commissie heeft in 2017 verdere maatregelen gepresenteerd die de cyberveiligheid in de Unie moet vergroten. Digitale misdaad en 'cyberwarfare' vormen een steeds grotere bedreiging voor de burger en voor overheidssystemen, en er moet meer in worden geïnvesteerd in het voorkomen en bestrijden ervan.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

In vogelvlucht

Op de Europese top van Lissabon (2000) spraken Europese regeringsleiders de ambitie uit om van de Europese Unie in 2010 de 'meest concurrerende kennismaatschappij ter wereld' te maken. Het stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van ICT was een belangrijk element in de toen tot stand gekomen Lissabon-strategie.

Ook in het opvolgende programma uit 2010, de EU 2020-strategie, speelt het bevorderen van ontwikkeling en gebruik van ICT een grote rol.

De Europese Commissie wil dit op de volgende manieren bereiken:

  • regels over het ontwikkelen van nieuwe ICT-diensten verminderen
  • ICT-diensten beschikbaar en toegankelijk maken en houden voor Europese burgers en bedrijven
  • concurrentie stimuleren door het bestrijden van monopolieposities

eEurope-initiatief (2000-2005)

Het eEurope initiatief werd in 2002 gestart als onderdeel van de Lissabon-strategie. Het doel was om gebruik van internet aan te moedigen door het in de gehele Unie goedkoper, sneller en veiliger te maken. eEurope 2002 werd opgevolgd door het eenjarige actieplan eEurope 2005. Dit moest bijdragen aan breedbandtoegang tegen betaalbare prijzen, verbeterde netwerkbeveiliging en een groter gebruik van informatietechnologieën door nationale overheden van EU-lidstaten.

i2010-initiatief (2005-2010)

Dit strategische raamwerk van de EU liep tot 2010 en had als doel een open en concurrerende digitale economie te bevorderen. In de i2010-strategie werd ICT gezien als een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het raamwerk werd in 2005 opgesteld en bevatte beleidslijnen voor de periode tot 2010. i2010 was een centraal element in de Lissabonstrategie.

Digitale agenda (2010-2020)

In de Europese Commissie Barroso II werd voor de eerste keer een eurocommissaris aangesteld die zich specifiek bezighoudt met digitale innovatie. Eurocommissaris Neelie Kroes toonde grote ambities met ICT op het gebied van het stimuleren van de innovatiekracht van de EU. Die heeft zij uitgewerkt in de Digitale Agenda voor Europa 2010-2020.

Digitale interne markt

Een belangrijk onderdeel van de Digitale agenda is de totstandkoming van een goed werkende digitale interne markt.

De Europese Unie wil een digitale interne markt realiseren waardoor het makkelijker moet worden om in een ander EU-land online producten of diensten te kopen. In een digitale interne markt hebben consumenten meer keuze voor lagere prijzen en hebben producenten een groter afzetgebied. De aanpak richt zich onder andere op het wegnemen van belemmeringen, zoals tegenstrijdige nationale wetgeving en voorschriften.

In de tussentijdse evaluatie van 2017 riep de Europese Commissie de lidstaten op om de gedane voorstellen zo snel mogelijk aan te nemen en te implementeren.

Negatieve aspecten informatiemaatschappij

De informatiemaatschappij kent ook negatieve aspecten, zoals computercriminaliteit en internetpiraterij. Om deze gevaren te bestrijden heeft de EU verschillende actieplannen in het leven geroepen.

Strategie internetveiligheid

Cybercriminaliteit kost de economie van de Europese Unie ieder jaar weer meer geld. Bedrijven leiden schade door fraude, moeten betalen om gijzelsoftware te laten verwijderen of worden slachtoffer van datadiefstal. Internetcriminelen azen op persoonlijke gegevens van consumenten en voeden de angst die burgers hebben om online te winkelen of bankzaken te regelen. De Europese Unie wil daarom meer doen om het internet veiliger te maken.

Bescherming persoonsgegevens op internet

Net als in de afzonderlijke lidstaten is privacy in de Europese Unie als geheel erg belangrijk. Eén van de grondrechten van mensen is de mogelijkheid om informatie die zij liever niet met anderen delen, ook daadwerkelijk privé te laten zijn. De EU probeert daar op verschillende manieren zorg voor te dragen.

Veilig gebruik internet door kinderen

Veel kinderen zijn dagelijks uren met internet bezig; via hun pc of laptop, een spelcomputer of mobieltje. Steeds meer kinderen worden via die kanalen geconfronteerd met geweld en seks en bovendien krijgen ze daar op steeds lagere leeftijd mee te maken. Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen om kinderen hier beter tegen te beschermen.

Europees instellingen voor cyberveiligheid

In januari 2013 is het Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) geopend. Het moet helpen de Europese burgers en ondernemingen te beschermen tegen de toenemende cyberdreiging. Het centrum maakt deel uit van Europol in Den Haag. Het concentreert zich in het bijzonder op aanvallen op onlinebankieren en andere financiële activiteiten via het internet, exploitatie van kindermisbruik via het internet en misdrijven die gericht zijn tegen de kritieke infrastructuur en informatiesystemen in de EU.

Het Europese agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) ondersteunt overheden en bedrijfsleven om hun digitale activiteiten zo goed mogelijk te beveiligen. Sinds 2013 voert het zelf ook analyses uit om te kijken waar de Unie kwetsbaar is voor cyberaanvallen. Vanwege het toegenomen aantal incidenten en de groter wordende dreiging van 'cyberwarfare' kwam de Commissie in 2017 met voorstellen om ENISA verder te versterken.

Verantwoord gebruik van Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds breder toegepast en biedt kansen voor innovatie en economische ontwikkeling. Tegelijk zorgt de toepassing van AI voor grote veranderingen op de arbeidsmarkt en roept het vragen over privacy op. In april 2018 kwam de Europese Commissie daarom met voorstellen om de ontwikkeling van AI te stimuleren en te reguleren. Ze wil in de periode 2018-2020 €1,5 miljard extra investeren in de ontwikkeling van AI in het kader van het Horizon 2020 programma. Daarnaast zullen er richtlijnen voor het verantwoord gebruik van AI worden opgesteld en komt er geld beschikbaar om de veranderingen op de arbeidsmarkt op te vangen.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol.

Initiatief voor nieuw beleid bij de Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris Digitale economie en samenleving:

De informatiemaatschappij valt ook onder de competentie van de Eurocommissaris voor Digitale interne markt:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlands parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

De raadsformatie die beslist over het Europese beleid inzake de informatiemaatschappij is de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Vertegenwoordiger voor Nederland in deze Raad is:

  • Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat
  • een hoge ambtenaar

In het Europees Parlement beoordelen de volgende parlementaire commissies aspecten van het Informatiebeleid:

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Als het Europees Parlement het (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Nederland

Europese Unie

Activiteitendossier

Europees Parlement

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek

Eurobarometer

Delen

Terug naar boven