r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Landbouwbeleid (GLB)

Kratten met appels
Bron: © European Union, 2016

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd. Daarnaast moeten consumenten voor redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en moeten boeren een behoorlijk inkomen hebben.

Landbouw is een belangrijk onderwerp voor de EU: bijna 40 procent van de begroting van de Europese Unie wordt eraan besteed. Binnen het landbouwbeleid moeten boeren rekening houden met verschillende belangen, zoals de voedselveiligheid, het behoud van het platteland, milieu, de leefomstandigheden van dieren en eerlijke handel met landen buiten de EU.

Sinds 1 januari 2018 zijn een aantal wijzigingen van kracht die de EU-beleidsregels vereenvoudigen.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

In vogelvlucht

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie heeft in het verleden geleid tot enorme overschotten. De melkplas, de boterberg, volle graanschuren, en recenter de wijnplas; er werd en wordt soms nog steeds te veel geproduceerd. In het oude systeem kreeg een boer een gegarandeerde minimumprijs, kon de boer altijd al zijn producten verkopen, en waren er subsidies om het bedrijf verder te ontwikkelen. Dit maakte het GLB erg kostbaar.

Het gevolg van het GLB-beleid was dat de overschotten tegen zeer lage prijzen werden verkocht op de wereldmarkt. Vooral boeren uit ontwikkelingslanden konden niet concurreren met deze lage prijzen. De beloning voor het zoveel mogelijk produceren leidde ook tot een stijging in het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen, en steeds intensievere landbouw waar dierziekten sneller om zich heen konden grijpen. Door dit laatste vroegen mensen zich af of hun voedsel nog wel veilig was.

Vanwege al die problemen is vanaf de jaren '90 flink ingegrepen. Niet alleen zijn subsidies verminderd, het GLB is anders van opzet geworden. Hierdoor zijn de totale uitgaven aan de landbouw in de Europese Unie gedaald van 70 procent naar ongeveer 40 procent (inclusief plattelandsontwikkeling), en ze blijven verder dalen.

Het huidige landbouwbeleid (2014-2020)

Het Europese landbouwbeleid bestaat uit:

 • Het regelen van de markt voor agrarische producten. De Europese Unie heeft voor elke groep producten (zoals voor granen, bloemen en planten, rundvlees, etc.) een organisatie opgezet die de prijzen vaststelt, bepaalt hoeveel er geproduceerd mag worden, en regels voor handel maakt. Het is de bedoeling dat de prijzen steeds dichter bij die van de vrije markt komen te liggen, en er niet te veel wordt geproduceerd. Derdewereldlanden krijgen door het huidige GLB eerlijker kansen om hun producten in Europa te verkopen. Boeren in Europa waren lange tijd ook verplicht een deel van hun land braak te laten liggen, maar deze regel is in 2008 afgeschaft vanwege dreigende voedseltekorten.
 • Het creëren en behouden van banen in de voedingsindustrie.
 • Het garanderen van een hoge kwaliteit. Het gaat hier bijvoorbeeld om het beschermen van unieke producten die uit een bepaalde streek komen of op een bepaalde manier geproduceerd worden. Onder het GLB mag ham bijvoorbeeld alleen Parmaham heten als die uit de Italiaanse regio rond Parma komt. Een Franse boer mag zijn kaas niet als Edammer kaas verkopen.
 • Plattelandsontwikkeling en zorg voor het milieu. Boeren krijgen aanvullende steun als ze minder dieren per hectare houden, meer groen aanleggen, en proberen de omgeving en het aanzien van het platteland te verzorgen. In combinatie met meer aandacht voor kwaliteit moet het welzijn van de dieren verbeteren.
 • Een bedrijfstoeslag voor boeren. Een agrarisch bedrijf krijgt jaarlijks geld van de Europese Unie wanneer het bijdraagt aan milieubescherming, dierenwelzijn en duurzaamheid.

Het hele landbouwbeleid is in 2008 grondig bestudeerd. De onderhandeling over de hervorming van het GLB hebben uiteindelijk tot eind 2013 geduurd, mede doordat de EU-lidstaten en het Europees Parlement het maar niet eens konden worden over het totale EU-budget voor de periode 2014-2020 . De hervorming kon daardoor pas in 2015 volledig ingaan. 2014 was een overgangsjaar.

Met het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid wilde de Commissie duidelijke tekortkomingen aanpakken, het beleid groener, eerlijker, efficiënter en effectiever maken en inkomensondersteuning meer afhankelijk maken van doelen die gerelateerd zijn aan verbetering van het milieu en het tegengaan van klimaatverandering.

Hervormingen 2014-2015

De belangrijkste hervormingen die vanaf 2014/2015 zijn ingevoerd:

 • De positie van boeren ten opzichte van hun afnemers is versterkt. Voortaan mogen bijvoorbeeld melkveehouders gezamenlijk onderhandelen over de prijs die zuivelproducenten moeten betalen voor hun melk.
 • Aan 30 procent van de totale inkomenssteun die boeren kunnen krijgen is de voorwaarde gekoppeld dat zij milieuvriendelijke maatregelen moeten treffen.
 • Er bestaan nu nog grote verschillen in de hoeveelheid inkomenssteun die boeren ontvangen. In 2019 moeten die verschillen veel kleiner zijn en mag een individuele boer niet minder ontvangen dan 60 procent van het gemiddelde in zijn land of regio. Verder is een specifiek percentage gereserveerd voor steun aan jonge boeren. Bedrijven die zich eigenlijk niet met landbouw bezighouden, zoals vastgoedbeheerders en luchthavens, zullen voortaan worden uitgesloten van inkomenssteun.

Nieuwe regels voor vereenvoudiging landbouwbeleid 2018

Op 1 januari 2018 zijn een aantal nieuwe regels in werking getreden. Deze regels vereenvoudigen het landbouwbeleid, versterken de positie van landbouwers tegenover supermarkten en maken landbouwers weerbaarder tegen risico's.

Belangrijke verbeteringen:

 • Landbouwers hebben nu het recht om een schriftelijke overeenkomst te vragen (met uitzondering van kleine en middelgrote ondernemingen);
 • Een vereenvoudiging van risicobeheersinstrumenten met een sectorspecifiek inkomensstabiliseringsinstrument en een compensatie tot 70% voor landbouwers met een inkomens- of productiedaling van 20%
 • Een stijging van de aanvullende betalingen van 25% tot 50%, waardoor er meer flexibiliteit ontstaat voor actieve landbouwers en er meer positieve prikkels komen voor jonge landbouwers.
 • Een toevoeging van drie nieuwe soorten ecologische aandachtsgebieden met betrekking tot stikstofbindende gewassen.

De focus van de veranderingen ligt voornamelijk op verbeterde flexibiliteit, minder bureaucratie en een grotere aandacht voor resultaatverbetering inzake milieumaatregelen en algehele steun voor landbouwers.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement een rol.

Eerst verantwoordelijk is de Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling :

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden .

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De raadsformatie die beslist over landbouwaangelegenheden is de Raad Landbouw , die formeel één keer per maand bijeenkomt. Ook informele of buitengewone bijeenkomsten zijn mogelijk. Vertegenwoordiger voor Nederland in deze Raad is:

 • Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • een hoge ambtenaar

Voor het Europees Parlement beoordeelt meestal de parlementaire commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland zijn de volgende Europarlementariërs lid:

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Als het Europees Parlement het (eventueel aangepaste ) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

Relatie met andere terreinen

De voedselveiligheid en daarmee samenhangend het bestrijden van uitbreken van epidemieën als de varkenspest of de gekkekoeienziekte valt onder het beleid voedselveiligheid .

Een deel van de structurele economische ontwikkeling van het platteland valt onder het regionaal beleid .

3.

Meer informatie

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Delen

Terug naar boven