r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Buitenlands Beleid

Federica Mogherini
Bron: Raad van de Europese Unie, 2014

Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. Daarvoor vinden regelmatig bijeenkomsten plaats tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Europese lidstaten.

Door de grote omvang van de Europese economie is de Europese Unie een factor van betekenis in de wereld. De Unie is voor tal van landen en regio's de belangrijkste handelspartner. Bovendien is zij de grootste hulpverstrekker als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. De EU en de lidstaten leveren ongeveer de helft van alle officiële internationale ontwikkelingshulp (ODA) die op wereldschaal wordt verstrekt. Ieder jaar geeft de Europese Commissie 6 miljard euro aan steun.

Het is een oud idee dat de Europese Unie in mondiale aangelegenheden met één stem moet spreken. Toch heeft de Unie op het gebied van een gemeenschappelijk buitenlands beleid in de afgelopen jaren minder vooruitgang geboekt dan bijvoorbeeld bij het totstandbrengen van een interne markt en een enkele munteenheid. Een belangrijke oorzaak van de moeizame Europese samenwerking op buitenlandgebied heeft te maken met de weerstand van lidstaten om bevoegdheden op dit beleidsterrein af te staan. Het buitenlands beleid is namelijk een kernonderdeel van de nationale soevereiniteit.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

Door de jaren heen zijn er verschillende pogingen gedaan om een gezamenlijk buitenlands en veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Zo probeerde men in 1954 een Europese Defensiegemeenschap op te richten. Dit mislukte echter op het laatste moment. Vervolgens werd in 1970 begonnen met de zogenaamde Europese Politieke Samenwerking. Dit hield in dat de EU-lidstaten probeerden om hun standpunten over buitenlandse beleidskwesties te coördineren.

De afgelopen vijftien jaar heeft de EU zich opnieuw ingespannen om haar buitenlands beleid meer in overeenstemming te brengen met haar commerciële en economische macht. Eén van de vragen hierbij was welke bevoegdheden konden worden overgedragen aan de EU en haar instellingen, en welke bevoegdheden de lidstaten moesten behouden.

De lidstaten hebben hun belangrijkste bevoegdheden uiteindelijk behouden, hoewel de Europese Commissie, en in mindere mate het Europees Parlement, bij het proces worden betrokken. Bij belangrijke zaken is het nog steeds vereist dat alle lidstaten het met elkaar eens zijn, hoe moeilijk dit met 28 lidstaten ook is. Het beginsel van een gemeenschappelijk buitenlands beleid en het daarbij behorende veiligheidsbeleid staat in het Verdrag van Maastricht van 1992.

Sinds de oorlogen in de Balkan neemt de EU niet alleen meer diplomatieke stappen, maar ook maatregelen op veiligheidsgebied.

In juni 2016 maakte Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini haar voorstel voor de nieuwe EU-strategie voor buitenlands en veiligheidsbeleid (EU Global Strategy) bekend. Kernpunten daarin zijn:

  • Het versterken van de veiligheid van de Unie. De samenwerking met de NAVO wordt verder verdiept.
  • Het bevorderen van de weerbaarheid van landen ten zuiden en oosten van de Unie. Zowel via het Europees Nabuurschapsbeleid als via het uitbreidingsbeleid wordt de samenwerking met landen in omliggende regio’s versterkt.
  • Het hanteren van een geïntegreerde aanpak voor crises en conflicten. Dit betekent dat de Unie alle beschikbare instrumenten voor conflictpreventie, conflictmanagement en stabilisatie inzet.
  • Regionale samenwerking. Dit kan voor landen voordelen opleveren op het gebied van economische ontwikkeling en veiligheid en wordt door de EU waar mogelijk ondersteund.
  • Het bevorderen van 'global governance'. De EU verbindt zich aan een wereldorde die op regels gebaseerd is waarbij het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties als leidraad fungeren. Ook wordt hierbij, mede in relatie met de duurzame ontwikkelingsdoelen, aandacht besteed aan het tegengaan van klimaatverandering en het stimuleren van duurzame ontwikkeling.

Bij de uitvoering van de strategie staan geloofwaardigheid, snel en effectief ingrijpen en een geïntegreerde aanpak met andere beleidsterreinen centraal. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten zich nog over de voorstellen uitspreken.

Uitvoering van beleid

Het Europees buitenlands beleid wordt uitgevoerd door de Europese diplomatieke dienst (EDEO), die onder leiding staat van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

portaal: Buitenlands en Veiligheidsbeleid

Europese Unie

NL

portaal: Buitenlandse Betrekkingen

Raad van Europa

EN

Officiële homepage

OVSE

EN

Officiële homepage

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit terrein spelen de Europese Commissie, de Raad, de Europese Raad, de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en het Europees Parlement een rol.

Initiatief voor nieuw beleid: Raad

Voor voorstellen van algemene richtsnoeren geldt dat de Raad Buitenlandse Zaken deze opstelt. Vertegenwoordiger voor Nederland in deze Raad is:

Stef Blok (VVD), minister van Buitenlandse Zaken

Initiatief voor nieuw beleid: Commissie of Hoge vertegenwoordiger

De Europese Commissie of de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid stelt voorstellen voor het externe optreden van de EU op. De Hoge Vertegenwoordiger en eerstverantwoordelijke in de Commissie is:

Federica Mogherini

Daarnaast doet ook de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) beleidsvoorstellen. De Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid vertegenwoordigt de EU in contacten met ministers van buitenlandse zaken van andere landen.

Op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders vertegenwoordigt de vaste voorzitter van de Europese Raad de Europese Raad in het buitenland. Sinds 1 december 2014 is dit:

Donald Tusk

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden i.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door de Europese Raad

Voor het vaststellen van algemene richtsnoeren geldt dat de Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen.

Vertegenwoordiger van Nederland in de Europese Raad is:

Mark Rutte (VVD), minister van Algemene Zaken

Besluitvorming door Raad of door Raad en Europees Parlement

Voor het vaststellen van besluiten waar de EU moet optreden geldt dat de Raad besluit met eenparigheid van stemmen.

Voor het vaststellen van standpunten of strategieën gebaseerd op de richtsnoeren van de Europese Raad geldt dat de Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. In deze gevallen kan in de Raad een noodremprocedure (zie hieronder) worden ingezet.

Voor het sluiten van internationale overeenkomsten geldt dat de Raad de Europese Commissie machtigt om te onderhandelen. Bij overeenkomsten op het terrein van buitenlands en veiligheidsbeleid beslist de Raad, bij overeenkomsten op andere terreinen beslist de Raad, met goedkeuring van het Europees Parlement.

De noodremprocedure houdt in dat, wanneer een lidstaat meent dat fundamentele aspecten van zijn buitenlands beleid worden aangetast, de wetgevingsprocedure wordt stilgelegd. De Europese Raad bespreekt het voorstel en besluit met eenparigheid van stemmen of de wetgevingsprocedure wordt hervat.

De raadsformatie die beslist over optredens van de Unie en het uitwerken van standpunten en strategieën is de Raad Buitenlandse Zaken. Vertegenwoordiger voor Nederland in deze Raad voor wat betreft het algemene buitelands beleid is:

  • Stef Blok (VVD), minister van Buitenlandse Zaken

Voor het Europees Parlement beoordeelt de commissie Buitenlandse Zaken de voorstellen van de Raad, Europese Commissie en Hoge vertegenwoordiger, en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland zijn de volgende Europarlementariërs lid:

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Als het Europees Parlement, wanneer het beslissingsbevoegdheid heeft, het (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Wanneer het Europees Parlement geen beslissingsbevoegdheid heeft, sluit overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Verenigde Naties

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

Overig

Delen

Terug naar boven