r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Raad

Europese Raad 9-10 maart 2017
Bron: European Commission

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

De 27 leiders uit de Europese Raad kunnen de positie van hun land ten opzichte van de EU vaststellen. Bijeenkomsten van de Europese Raad zijn daarom belangrijk en worden ook vaak 'Europese top' genoemd: de leiders stellen dan de prioriteiten vast die voor de Europese Commissie vaak het startpunt zijn bij het formuleren van nieuwe initiatieven.

De Europese Raad moet niet verward worden met de Raad van Europa (een internationale organisatie) noch met de Raad van de Europese Unie (ook wel Raad van Ministers genoemd). De Europese Raad komt minstens vier keer per jaar bijeen om de algemene politieke beleidslijnen vast te stellen. De huidige vaste voorzitter van de Europese Raad is Charles Michel (België).

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Basiskenmerken

Vaste voorzitter

Charles Michel

Grondslag

Artikelen 13 en 15 VEU, artikelen 235 & 236 VwEU

Aard organisatie

Orgaan van de Europese Unie

2.

Bevoegdheden: vaststellen politieke richting

Bijeenkomsten van de Europese Raad vormen mijlpalen in de politieke ontwikkeling van de Europese Unie. De besluiten tijdens de bijeenkomsten van de Europese Raad zijn een belangrijke stimulans bij het bepalen van de algemene politieke richtsnoeren. De vaste voorzitter kan hierbij accenten leggen, door bepaalde onderwerpen te agenderen.

In de meeste gevallen besluit de Europese Raad met consensus. Dat betekent dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer alle lidstaten het eens zijn. Er wordt niet gestemd, maar overlegd tot iedereen het met het voorstel eens is. In uitzonderingsgevallen geldt een andere stemwijze.

Fundamentele hervormingen: aanpassing van de Europese Verdragen

De Europese Raad mag als enig orgaan van de Europese Unie besluiten dat de EU-verdragen moeten worden herzien. De EU-leiders roepen dan een Conventie bijeen.

In die Conventie zitten de Europese Raad en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Elk land heeft hier een vetorecht. Er wordt besloten met unanimiteit, dat wil zeggen dat er pas besluiten worden genomen als alle landen het met elkaar eens zijn.

3.

Organisatie

De Europese Raad komt minimaal twee keer per half jaar bijeen in Brussel. In juni en december vindt doorgaans een bijeenkomst plaats. De vergadering wordt bijeengeroepen door de vaste voorzitter van de Europese Raad. De bijeenkomsten - ook wel Europese toppen genoemd - duren meestal twee dagen.

Rol vaste voorzitter

De vaste voorzitter van de Europese Raad wordt voor een termijn van tweeënhalf jaar benoemd. Hij bereidt de vergaderingen van de Europese Raad voor en leidt deze. Daarnaast onderhoudt de vaste voorzitter namens de Europese Raad de contacten met staatshoofden en regeringsleiders op het gebied van buitenlands beleid.

4.

Relatie met EU-lidstaten

In de Europese Raad komen staatshoofden en regeringsleiders van alle EU-lidstaten bijeen. In de praktijk zijn dat de premiers, maar Frankrijk, Litouwen, Roemenië en Cyprus sturen hun president.

5.

Nederland

In de Europese Raad wordt Nederland vertegenwoordigd door de minister-president. Sinds 14 oktober 2010 is dat Mark Rutte.

De premier krijgt tijdens de Europese Raad assistentie van de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra (CDA). Met de invoering van het Verdrag van Lissabon is de toegang van andere bewindslieden beperkt.

6.

Meer informatie

Factsheet Europees Parlement

Delen

Terug naar boven