r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Dit fonds is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het ESF is een van de Europese structuurfondsen .

Delen

Inhoud

1.

In vogelvlucht

EFRO en ESF 2014-2020
EFRO en ESF 2014-2020 (Infographic)

Het ESF heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken. Hierbij wordt nationaal beleid ondersteund bij:

  • het bereiken van volledige werkgelegenheid
  • het verbeteren van de arbeidskwaliteit
  • het bevorderen van integratie van de beroepsbevolking
  • het verkleinen van de verschillen in werkgelegenheid tussen Europese regio's

De activiteiten van het fonds sluiten aan bij de doelstellingen van verschillende Europese beleidsterreinen: het regionale beleid , het werkgelegenheidsbeleid en de inspanningen op het gebied van gelijke kansen voor alle EU-burgers .

Voor de periode 2014-2020 beschikt het fonds over een budget van 84 miljard euro. Nederland zal hiervan in deze periode 507 miljoen euro ontvangen. Dit geld zal vooral worden aangewend voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en voor reïntegratie op de arbeidsmarkt van bepaalde groepen werklozen, zoals 55-plussers, mensen met een beperking, laagopgeleide vrouwen en ex-gedetineerden. Met enkele amendementen op het oorspronkelijke Commissievoorstel heeft het EP ervoor gezorgd dat iedere lidstaat minstens 20 procent van de ESF-gelden moet besteden aan armoedebestrijding door meer mensen aan een baan te helpen. Verder gaat ten minste 3 miljard euro uit het fonds naar het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief .

In de periode 2007-2013 beschikte het ESF over een budget van 76 miljard euro, waarvan Nederland ongeveer 830 miljoen euro mocht verdelen.

2.

Subsidie aanvragen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF in Nederland. Hiervoor is in 2001 het Agentschap SZW opgericht.

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven