r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het ESF is een van de Europese structuurfondsen. De activiteiten van het fonds sluiten aan bij de doelstellingen van verschillende Europese beleidsterreinen: het regionale beleid, het werkgelegenheidsbeleid en de inspanningen op het gebied van gelijke kansen voor alle EU-burgers.

Het ESF ondersteunt nationaal beleid bij

  • het bereiken van volledige werkgelegenheid
  • het verbeteren van de arbeidskwaliteit
  • het bevorderen van integratie van de beroepsbevolking
  • het verkleinen van de verschillen in werkgelegenheid tussen Europese regio's

Het budget van het ESF wordt vooral aangewend voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en voor reïntegratie op de arbeidsmarkt van bepaalde groepen werklozen, zoals 55-plussers, mensen met een beperking, laagopgeleide vrouwen en ex-gedetineerden. Iedere lidstaat moet een vast percentage van de ESF-gelden besteden aan armoedebestrijding door meer mensen aan een baan te helpen. Verder gaat er geld uit het fonds naar het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

In Nederland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF in Nederland. Hiervoor is het Agentschap SZW opgericht.

Meer informatie

Terug naar boven