r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Drs. M. (Mark) Rutte

foto Drs. M. (Mark) Ruttevergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Mark Rutte (1967) is sinds 14 oktober 2010 minister-president en minister van Algemene Zaken. Hij is sinds 2006 politiek leider van de VVD en in 2006, 2010, 2012 en 2017 lijsttrekker van zijn partij. In 2006- 2010 was in de Tweede Kamer fractievoorzitter van de VVD. De heer Rutte was van 17 juni 2004 tot 28 juni 2006 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met wetenschapsbeleid, beroepsonderwijs en studiefinanciering. Daarvoor was hij bijna twee jaar staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met onder andere volksverzekeringen, bijstand en arbeidsomstandigheden. De heer Rutte was eerder voorzitter van de JOVD en manager bij een werkmaatschappij van Unilever.

VVD
in de periode 2002-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister, minister-president, politiek leider

Delen

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

Mark (Mark)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 14 februari 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • human-resourcemanager N.V. "Unilever", van 1992 tot 1997
 • personeelsmanager "Van den Bergh Nederland" (Calvé) te Delft, van 1997 tot 2000
 • human-resource manager voor de Raad van Bestuur N.V. Unilever, van 2000 tot februari 2002
 • human-resource directeur Unilever werkmaatschappij "IgloMora" te Den Bosch, van februari 2002 tot juli 2002
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening, volksverzekeringen, pensioenen, handhaving en fraudebestrijding en arbeidsomstandigheden), van 22 juli 2002 tot 17 juni 2004
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschapsbeleid en studiefinanciering, internationalisering), van 17 juni 2004 tot 27 juni 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 juni 2006 tot 14 oktober 2010
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 juni 2006 tot 8 oktober 2010
 • minister-president en minister van Algemene Zaken, vanaf 14 oktober 2010
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 2012 tot 31 oktober 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 26 oktober 2017
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 maart 2017 tot 13 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met aangelegenheden betreffende 1. de sociale verzekeringen, m.u.v. WAO, WW en ZW; 2. de pensioenen; 3. de bijstand en het gemeentelijk reïntegratiebeleid; 4. de Wet Sociale Werkvoorziening; 5. de handhaving en fraudebestrijding (algemene aspecten); 6. het arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Was als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met 1. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; 2. hoger beroepsonderwijs (inclusief kunstvakonderwijs); 3. wetenschappelijk onderwijs; 4. beroepskolom; 5. studiefinancieringsbeleid en 6. internationale aspecten van het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur, van 7 oktober 2010 tot 14 oktober 2010 (kreeg zijn opdracht kort voor het begin van 8 oktober)
 • kabinetsformateur, van 31 oktober 2012 tot 3 november 2012
 • kabinetsformateur, van 12 oktober 2017 tot 25 oktober 2017

5.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 10 maart 2009 minister Verhagen over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het Verenigd Koninkrijk om toegang te verlenen aan het lid Wilders (31.884 )
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege de uitgebrachte Miljoenennota. De motie kreeg alleen steun van VVD, SP en PVV.

als minister-president
 • Woonde op 1 september 2011 samen met minister Rosenthal de zgn. Libiëtop in Parijs bij over de toekomst van Libië na de val van het regime-Khadaffi
 • Bereikte op de Europese Top van 30 januari 2012 een akkoord met 24 collega-EU-regeringsleiders over het zogenoemde Begrotingspact. Hierin staan aanscherpingen van de begrotingsregels voor de lidstaten. et begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3 procent en de staatsschuld mag niet meer bedragen dan 60 procent van het BBP. De lidstaten moeten de regels vastleggen in nationale wetgeving en op niet naleving staan sancties (boetes).
 • Was op 24 maart 2014 gastheer van een internationale top (NSS) in Den Haag over het gevaar van nucleair terrorisme, waarbij onder meer de Amerikaanse president Obama, de Chinese president Xi Jinping, de Franse president Hollande, de Duitse bondskanselier Merkel, de Japanse premier Abe en VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon aanwezig waren
 • Speelde een centrale rol bij het internationale overleg na het neerschieten op 17 juli 2014 van een Maleisisch burgervliegtuig boven oostelijk Oekraïne, waarbij bij 289 slachtoffers vielen, onder wie 196 Nederlanders
 • Had, met name vanwege het Nederlandse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016, intensieve bemoeienis met het overleg tussen de EU en Turkije dat in maart 2016 resulteerde in een plan van aanpak van de vluchtelingencrisis

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2002 de notitie 'Naar een werkende reïntegratiemarkt' uit waarin de hoofdlijnen van een nieuw reïntegratiebeleid staan. De markt krijgt maximale ruimte en de overheidsinterventie wordt minimaal, door openbare aanbesteding worden marktwerking en maatwerk bevorderd, ook voor moeilijk bemiddelbaren klanten komen er reïntegratietrajecten, en gemeenten, UWV en reïntegratiebedrijven moeten naar elkaar toe groeien (28.719 )
 • Bracht in 2004 een brief uit over het vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten. Het betreft werknemers uit acht Midden- en Oost-Europese landen die per 1 mei 2004 toetreden. Vanwege veranderde ramingen door het CPB komt er een enigszins terughoudender toelatingsbeleid dan waartoe het kabinet-Kok II in principe had besloten. Als per mei 2005 een grenswaarde van 22.000 tewerkstellingsvergunningen wordt overschreden, wordt de toegestane overgangsperiode mogelijk verlengd. (29.407 )
 • Speerpunten van zijn beleid als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waren: de beroepskolom, 'Een leven lang leren' en vernieuwing van medezeggenschap in het beroepsonderwijs
 • Diende in 2005 een wetsvoorstel in over invoering van een stelsel van leerrechten in het hoger onderwijs voor het volgen een Bachelor- of Master-opleiding. Nieuw is een aparte lening om het collegegeld te betalen, het zogenaamde collegegeldkrediet. Dit is een extra leenvoorziening die evenveel bedraagt als het collegegeld. Het collegegeldkrediet kan voor een periode van de nominale cursusduur plus 3 jaar extra worden gebruikt. Voor het terugbetalen van schulden bij de IB-Groep komt een nieuwe regeling. In het nieuwe stelsel betaalt de student niet een vast maandbedrag, maar een percentage van zijn inkomen. Het wetsvoorstel werd in 2009 door minister Plasterk ingetrokken en vervangen door een nieuw voorstel. (30.387 )
 • Diende in 2006 een voorontwerp (proeve) in van een ontwerp-Bekostigingsbesluit WHW over grotere vrijheid voor instellingen in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De regeldruk voor instellingen moet afnemen. De overheid behoudt alleen als taak het bewaken van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. (30.387 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2002 de Wet eigenrisicodragen Ziektewet (Stb. 584) tot stand. De wet maakt het voor werkgevers mogelijk om zelf de kosten te dragen voor ziekteverzuim van werknemers met flexibele arbeidsovereenkomsten. Het wetsvoorstel was ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Hoogervorst. (27.873 )
 • Bracht in 2003 de Wet werk en bijstand (WWB) (Stb. 375) tot stand. Deze wet vervangt de Algemene Bijstandswet, de Wet inschakelingen werkzoekenden en andere regelingen om mensen zonder werk te voorzien in hun bestaan. In de nieuwe wet ligt de nadruk op het realiseren van werk boven inkomen. Het belang van een op arbeidsparticipatie en reïntegratie gerichte aanpak, laat onverlet dat de inkomenswaarborg een kernfunctie blijft. De centrale verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de reïntegratie van bijstandsgerechtigden ligt bij de gemeenten, die hiervoor een eigen budget krijgen. (28.870 )
 • Bracht in 2004 een wet (Stb. 343) tot aanscherping van de prestatienorm voor de studiefinanciering in het Staatsblad. Studenten krijgen hun beurs in eerste instantie uitgekeerd als een lening. Pas wanneer een bepaalde prestatie is behaald, wordt de lening omgezet in een gift. Het wetsvoorstel was door zijn voorganger Nijs door de Tweede Kamer geloodst. (29.412 )
 • Bracht in 2005 de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing (Stb. 222) tot stand, waarmee excellentie in het hoger onderwijs moet worden bevorderd. Instellingen krijgen grotere vrijheid bij de selectie van studenten, onder meer door differentatie in de hoogte van het collegegeld. (29.819 )

als (in)formateur
 • Kreeg op 7 oktober 2010 de opdracht om, gelet op het eindverslag van informateur Opstelten en de daarin vervatte conclusies, op de kortst mogelijke termijn een kabinet te vormen bestaande uit VVD en CDA. Bracht op 14 oktober eindverslag uit, nadat de bewindslieden voor zijn kabinet waren aangezocht.
 • Kreeg op 31 oktober 2012 van de Tweede Kamer de opdracht om, gelet op het eindverslag van de informateurs H.G.J. Kamp en W.J. Bos en de daarin vervatte conclusies, te komen tot een kabinet bestaande uit VVD en PvdA. Bracht op 3 november 2012 zijn eindverslag uit.
 • Kreeg op 12 oktober 2017 van de Tweede Kamer de opdracht tot vorming van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Ambieerde in zijn jeugd een carrière als concertpianist
 • Zijn vader was vertegenwoordiger (importeur) van een handelsonderneming in Nederlands-Indië en later (in Nederland) directeur. Zijn moeder was secretaresse.
 • Zijn vader zat in de oorlogsjaren in een Jappenkamp. Na het overlijden van echtgenote hertrouwde hij; Marks moeder was zijn tweede echtgenote. Zij was een zus van de eerste echtgenote van zijn vader. Zijn vader overleed in 1988.
 • In 1989 overleed zijn broer aan aids

7.

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Hans van Soest, "Zondagskind in de Trêveszaal", in: Haagsche Courant, 20 maart 2004
 • "Staatssecretaris Mark Rutte: 'Doe alleen dàt waar je achter staat'", Spits, 31 januari 2005
 • Marcel ten Hooven en Esther Lammers, "Politiek verdort zonder groene, grazige weide", Trouw, 10 februari 2005
 • "Een onkreukbare positivo", interview met Raoul du Pré en Philippe Remarque in "De Volkskrant", 10 september 2005
 • "Ik ben net zo oud als Lubbers toen hij premier werd", Algemeen Dagblad, 29 mei 2010
 • Karen Zandbergen, "De grazige weiden van Mark Rutte", Trouw, 9 oktober 2010
 • M. van der Kooij en D. van Harten, "Mark Rutte: alleen voor de politiek" (2010)
 • Arnold Gelder, "'Mark is een zondagskind'. Vrienden over de nieuwe premier Rutte", Algemeen Dagblad, 9 oktober 2010
 • Thijs Niemantsverdriet en Kees Versteegh, "Gehavend leider met groeipotentieel", NRC Weekend 28 en 29 april 2012
 • Petra de Koning, "Achter het vrolijke mannetje", NRC Weekend, 19 en 20 december 2015
 • Petra de Koning en Thijs Niemantsverdriet, "Het mysterie van Algemene Zaken", NRC Weekend, 3 en september 2016
 • Sheila Sitalsing, "Mark. Portret van een premier" (2016)

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven