r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

P. (Piet) Dankert

foto P. (Piet) Dankertvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaande Europeaan van PvdA-huize. Na functies in het onderwijs en bij het opleidingsinstituut van de PvdA en na het voorzitterschap van de jongerenorganisatie te hebben bekleed internationaal secretaris van zijn partij. In de Kamer al snel een toonaangevende buitenland- en defensiewoordvoerder. Pleitbezorger van Europese samenwerking. Lange tijd lid van het Europees Parlement en daarvan enige jaren voorzitter. Zette zich in voor versterking van de rechten van dat parlement. Als staatssecretaris in het derde kabinet-Lubbers minder gelukkig bij de onderhandelingen over verdere Europese samenwerking. Keerde in 1994 terug in het Europees Parlement.

PvdA
in de periode 1968-1999: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement, voorzitter Europees Parlement

Delen

Inhoud

1.

voornaam (roepnaam)

Pieter (Piet)

2.

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel: P. Dankert S(ijmens)

geboorteplaats en -datum
Stiens (gem. Leeuwarderadeel, Frl.), 8 januari 1934

overlijdensplaats en -datum
Perpignan (Frankrijk), 21 juni 2003

levensbeschouwing
geen godsdienst

3.

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

hoofdfuncties/beroepen

 • onderwijzer te Stompetoren (N.H.), van 1959 tot 1960
 • leraar geschiedenis, "Gymnasium Camphusianum" en "Rijks Hogere Burgerschool" te Gorinchem, van juli 1960 tot 1 november 1963
 • medewerker Koos Vorrink Instituut, PvdA-instituut ter bestudering van internationale vraagstukken, van 1 november 1963 tot 1965
 • internationaal secretaris PvdA, van 1 augustus 1965 tot 4 februari 1971
 • directeur Koos Vorrink Instituut, PvdA-instituut ter bestudering van internationale vraagstukken, van 1 augustus 1965 tot 4 februari 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 februari 1968 tot 10 juni 1981
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 7 november 1989
 • voorzitter Europees Parlement, van 19 januari 1982 tot 24 juli 1984
 • bijzonder hoogleraar Europese Studies, Universiteit van Amsterdam, van 1 augustus 1989 tot november 1989
 • staatsecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), van 7 november 1989 tot 15 juli 1994
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 20 juli 1999

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. de samenwerking in en integratie van Europa met inbegrip van het Schengen-overleg; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op milieuterrein en wetenschappelijk/technologisch terrein; 3. aangelegenheden betreffende internationale culturele betrekkingen. Een en ander voor zover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.

5.

partijpolitieke functies

 • voorzitter jongerenafdeling PvdA te Amsterdam, van 1960 tot 1961
 • voorzitter PvdA afdeling Gorinchem, van november 1962 tot 1 november 1963
 • voorzitter FJG (Federatie van Jongerengroepen in de PvdA), van 1963 tot 1964
 • adjunct-internationaal secretaris, van 21 januari 1963 tot 1 augustus 1965
 • lid dagelijks bestuur PvdA, van 21 januari 1963 tot 4 februari 1971
 • lid bestuur PvdA federatie Amsterdam, van 1964 tot 1965
 • lid Bureau Socialistische Internationale, vanaf 1965
 • lid verbindingsbureau socialistische partijen in de E.E.G., vanaf 1965
 • redacteur tijdschrift "Socialisme en Democratie"
 • secretaris PvdA-commissie NAVO-Oost-Westverhouding, omstreeks 1968
 • secretaris PvdA-commissie Defensie, omstreeks 1968

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker PvdA Europese verkiezingen 1984
 • lijsttrekker PvdA Europese verkiezingen 1989

6.

nevenfuncties

 • voorzitter Nederlandse Politieke Jongerencontactraad, van 1964 tot 1965
 • lid bestuur Vereniging "Democratie voor Spanje", van 1964 tot 1966
 • lid hoofdbestuur EBN (Europese Beweging in Nederland), vanaf 1965
 • secretaris-penningmeester Steunfonds Democratisch Griekenland, vanaf 1968
 • lid algemeen bestuur Stichting Atlantische Commissie, van 1971 tot 1975
 • lid Noord-Atlantsiche Assemblée, van 1971 tot 1977
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 15 mei 1972 tot 1 oktober 1977
 • voorzitter Staatscommissie voor Defensie, van 1974 tot mei 1975
 • lid Adviesraad Defensie-aangelegenheden, vanaf 28 mei 1975 (voorzetting Staatscommissie Defensie)
 • vicevoorzitter Stichting Atlantische Commissie, van 1975 tot 1977
 • voorzitter NIV (Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken), van 1975 tot 1980
 • voorzitter Stichting Atlantische Commissie, van 1 januari 1987 tot november 1989
 • lid Commissie Europese Integratie, AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), omstreeks 2002
 • lid Comité van Deskundigen Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen, tot 2003

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 19 september 1979
 • algemeen rapporteur politieke commissie (NAVO-Assemblée), van 1971 tot 1977
 • algemeen rapporteur begrotingsvraagstukken (Europees Parlement), van 1978 tot 1979
 • ondervoorzitter Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 16 januari 1982
 • voorzitter sectie Euro-Arabische groep (Europese Parlement), vanaf 11 december 1984
 • ondervoorzitter Europees Parlement, van 27 april 1984 tot 7 november 1989

7.

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Openbare lagere school te Wieringerwerf, van 1940 tot 1945
 • Openbare lagere school te Stiens, van 1945 tot 1946

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a te Leeuwarden, van 1946 tot 1948
 • u.l.o. te Wieringerwerf, van 1948 tot 1949
 • h.b.s.-a te Alkmaar, van 1949 tot 1952

hoger beroepsonderwijs
 • Kweekschool voor onderwijzers te Leeuwarden, van 1955 tot 1956
 • M.O.-geschiedenis, van 1956 tot 1959

academische studie
 • politicologie (niet voltooid), Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tot 1953

8.

activiteiten

als parlementariër
 • Was buitenland- en defensie-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie
 • Interpelleerde op 30 mei 1974 samen met Coppes (PPR) de ministers Van der Stoel en Vredeling over plannen voor de uitbreiding van activiteiten van de NAVO in zuidelijk Afrika

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1970 met Van der Stoel, Schuitemaker en Goedhart tot de minderheid van zijn fractie die tegen een (verworpen) motie-Van der Spek stemde over terugtrekking van Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen uit Cambodja en stopzetting van de bombardementen op Noord-Vietnam

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het Verdrag van Schengen over geleidelijke afschaffing van de grenscontroles aan de gemeenschappelijke grenzen en bracht in 1993 met Hirsch Ballin de Uitvoeringswet van het verdrag tot stand
 • Bereidde in 1991 met Lubbers en Van den Broek een voorstel voor een Europese Politieke Unie voor, maar kreeg hiervoor tijdens de Europese top in Maastricht onvoldoende steun; uiteindelijk kwam wel een - minder vergaand - Verdrag van Maastricht tot stand

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1992 samen met de ministers Lubbers, Van den Broek en Kok de wet Goedkeuring van het op 2 februari 1992 in Maastricht tot stand gekomen verdrag inzake de Europese Unie tot stand. Dit Europese verdrag vormde de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Voortaan behoren ook andere terreinen dan economische aangelegenheden en kernenergie tot het gemeenschappelijke Europese beleid. De bestaande EG-Verdragen werden uitgebreid met bepalingen over buitenlands en veiligheidsbeleid, sociaal beleid en onderdelen van de beleidsterreinen van justitie en binnenlandse zaken. Het Verdrag legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro). (22.647)
 • Bracht in 1992 de wet Goedkeuring van de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tot stand, waardoor er vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en werknemers mogelijk wordt tussen de landen van de Europese Unie en van de Europese Vrijhandels Associatie; het landbouw- en visserijbeleid blijven hier echter buiten. (22.872)
 • Bracht in 1993 samen met minister Hirsch Ballin wetten tot stand inzake Goedkeuring van de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord over geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen van de Beneluxlanden, Duitsland en Frankrijk; tot toetreding van Italië tot dat verdrag, alsmede tot wijziging van enkele wetten in verband met dit verdrag. (22.140, 22.142, 22.207)

op het gebied van de EU
 • Diende in oktober 1994 een verslag in over de suppletore en geamendeerde EU-begroting 1994/2
 • Diende in december 1994 een verslag in over het EU-budget 1995
 • Diende in februari 1995 een verslag in over de kwijting van het budget van het Europees Parlement over 1994
 • Diende in februari en april 1996 verslagen in over de kwijting van het budget van het Europees Parlement over 1995
 • Diende in april 1997 een verslag in over de kwijting van het EU-budget 1995

9.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in 1965 Van der Stoel op als internationaal secretaris toen die staatssecretaris was geworden
 • Zat in het Comité Vietnam 1966, dat in mei 1967 in Amsterdam een grote betoging organiseerde tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam
 • Werd op 19 januari 1982 na vier stemmingsronden gekozen tot voorzitter van het Europees Parlement. Hij versloeg onder anderen de West-Duitse christendemocraat Egon Klepsch en de Française Simone Veil.

uit de privésfeer
 • Raakte in juli 1976 ernstig gewond toen op zijn zeiljacht in Heeg een ontploffing plaatsvond
 • Zijn vader was landbouwer in de Wieringermeer (pachtbedrijf)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Defensie, februari 1991 (ter tijdelijke vervanging van Ter Beek; geweigerd)

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Amsterdam, Brittenburg 9, omstreeks 1968 en nog in 1969
 • Zaandam, De Weer 16, omstreeks 1971 en nog in 1975
 • Edam, Hoogstraat 1, vanaf april 1975 (nog in 1987)

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1980
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1988
 • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 8 oktober 1994

10.

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Jantiene van Asch, "De ambities van Piet Dankert", Haagse Post, 12 mei 1984
 • J.M. Bik, "Intellectuele solist, nooit innig met 'zijn' PvdA. Piet Dankert (1934-2003)", NRC Handelsblad, 24 juni 2003
 • H. d'Ancona, "In memoriam Piet Dankert (1934-2003)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

11.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Prades (Frankrijk), 1 augustus 1962

echtgeno(o)t(e)/partner
P.A.Z. Puig, (Paulette)

kinderen
2 dochters en 1 zoon

vader
S.P. Dankert, Sijmen Pieter

geboorteplaats en/of -datum
Stiens (gem. Leeuwarderadeel), 14 oktober 1906

moeder
S.J. Kooistra, Sipkje Jitses

geboorteplaats en/of -datum
Hallum (gem. Ferwerderadeel), 30 juli 1903

beroep grootvader (vaderskant)
 • landbouwer op pachtbedrijf
 • wethouder

beroep grootvader (moederskant)
bakker in coöperatieve bakkerij

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven